Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Znajdź oferty pracy

Oferty - Urząd Miasta Poznania

Stan oferty

oferty archiwalne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. podatku od nieruchomości
Nr ref.: FN/106/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-05-24 2019-06-03
ds. księgowości
Nr ref.: FN/105/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-05-24 2019-06-03
ds. podatków i opłat
Nr ref.: FN/94/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-05-15 2019-06-02
ds. analiz przestrzennych
Nr ref.: GK/91/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2019-05-15 2019-05-29
ds. egzekucji administracyjnej
Nr ref.: FN/93/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-05-14 2019-05-27
ds. planowania i realizacji budżetu
Nr ref.: KPRM/85/2019
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2019-05-14 2019-05-26
ds. monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego
Nr ref.: OR/73/2019
Wydział: Wydział Organizacyjny
2019-05-13 2019-05-26
głównego specjalisty ds. współpracy międzynarodowej
Nr ref.: ROM/86/2019
Wydział: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
2019-05-10 2019-05-26
ds. upowszechniania i promocji sportu
Nr ref.: SP/87/2019
Wydział: Wydział Sportu
2019-05-08 2019-05-19
ds. realizacji projektu "connecting nature"
Nr ref.: KPRM/82/2019
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2019-04-26 2019-05-19
ds. programowania
Nr ref.: KPRM/80/2019
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2019-04-26 2019-05-13
inspektor ochrony danych
Nr ref.: OR/72/2019
Wydział: Wydział Organizacyjny
2019-04-24 2019-05-13
ds. zbywania bezprzetargowego
Nr ref.: GN/84/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2019-04-30 2019-05-12
ds. eksploatacji i rozwoju infrastruktury informatycznej
Nr ref.: ZKB/83/2019
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2019-04-29 2019-05-12
ds. projektów w zakresie nadzoru korporacyjnego
Nr ref.: NW/77/2019
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2019-04-16 2019-05-12
ds. inwestycji i remontów
Nr ref.: ZSS/78/2019
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2019-04-26 2019-05-10
ds. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Nr ref.: GN/61/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2019-04-19 2019-05-05
ds. ocen oddziaływania
Nr ref.: KOS/79/2019
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2019-04-17 2019-05-05
ds. kontroli podatkowej
Nr ref.: FN/76/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-04-15 2019-05-05
ds. obsługi zamówień publicznych
Nr ref.: ZOU/69/2019
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2019-04-12 2019-05-05

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.