Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
ds. zamówień publicznych
Nr ref.: ZTM.DO.1110.5.2019
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2019-04-12 2019-04-23 2019-05-17
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Nr ref.: 48/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-04-10 2019-04-23 2019-05-09
DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ
Nr ref.: GK/75/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2019-04-12 2019-04-22 2019-05-09
KIEROWNIK ODDZIAŁU MIEJSKIEGO ENERGETYKA - Miejski Energetyk
Nr ref.: GK/74/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2019-04-12 2019-04-22 2019-05-14
DS. OBSŁUGI KOMISJI RADY
Nr ref.: RM/66/2019
Wydział: Biuro Rady Miasta
2019-04-12 2019-04-22 2019-05-06
DS. KONTROLI I PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU
Nr ref.: KPRM/63/2019
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2019-04-08 2019-04-22 2019-05-14
DS. URBANISTYKI
Nr ref.: UA/65/2019
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2019-04-09 2019-04-21 2019-05-07
Główny specjalista ds. księgowości
Nr ref.: 46/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-04-05 2019-04-16 2019-04-18
ds. świadczeń
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.9.2019
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2019-04-05 2019-04-15 2019-04-19
Opiekun w Zespole Żłobków nr 3
Nr ref.: 47/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-04-05 2019-04-15 2019-04-23
ds. obsługi finansowo-księgowej
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.11.2019
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2019-04-05 2019-04-15 2019-04-26
Główny specjalista ds. koordynacji obsługi teleinformatycznej
Nr ref.: 45/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-04-05 2019-04-15 2019-04-19
Wychowawca w Domu Dziecka nr 3
Nr ref.: 44/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-04-04 2019-04-15 2019-05-08
DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
Nr ref.: FN/60/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-04-03 2019-04-15 2019-05-14
DS. PODATKÓW I OPŁAT
Nr ref.: . FN/59/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-04-03 2019-04-14 2019-04-17
DS. POLITYKI ZDROWOTNEJ
Nr ref.: ZSS/57/2019
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2019-04-03 2019-04-14 2019-05-16
Strażnik Straży Miejskiej
Nr ref.: SMMP.III/1110-3/19
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2019-04-02 2019-04-14 2019-05-16
DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Nr ref.: OR/58/2019
Wydział: Wydział Organizacyjny
2019-03-26 2019-04-14 2019-04-29
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/54/2019
Wydział: Wydział Informatyki
2019-03-22 2019-04-14 2019-05-09
Pielęgniarka/Pielęgniarz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej
Nr ref.: 41/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-04-02 2019-04-12 2019-04-15

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.