Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
DS. OBSŁUGI DORĘCZEŃ
Nr ref.: ZOU/24/2019
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2019-02-08 2019-02-20 2019-03-20
Sprzątaczka/ Sprzątacz w zespole Żłobków Nr 1
Nr ref.: 12/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-02-05 2019-02-19 2019-03-08
Opiekunka/ Opiekun w Zespole Żłobków Nr 1
Nr ref.: 13/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-02-05 2019-02-19 2019-02-21
Opiekun w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej
Nr ref.: 15/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-02-05 2019-02-19 2019-03-08
Pielęgniarka/ Pielęgniarz/Położna w Zespole Żłobków Nr 1
Nr ref.: 14/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-02-05 2019-02-19 2019-02-21
ds.obsługi obiektów sportowych
Nr ref.: DO.1100.36.2018
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2019-02-04 2019-02-19 2019-03-15
Księgowy
Nr ref.: DO.1100.3.2019
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2019-02-06 2019-02-18 2019-03-04
DS. KSIĘGOWOŚCI
Nr ref.: FN/30/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-02-05 2019-02-18 2019-02-27
Opiekun w Zespole Żłobków nr 3
Nr ref.: 16/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-02-05 2019-02-18 2019-02-21
Sprzątaczka w Zespole Żłobków nr 3
Nr ref.: 17/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-02-05 2019-02-18 2019-03-08
DS. KONTROLI PODATKOWEJ
Nr ref.: FN/31/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-02-05 2019-02-18 2019-03-07
Specjalista ds. fizjoterapii
Nr ref.: 11/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-02-04 2019-02-18 2019-03-04
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Nr ref.: MOPR/07/2019
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2019-02-06 2019-02-15 2019-03-15
DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH
Nr ref.: MOPR/08/2019
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2019-02-06 2019-02-15 2019-03-15
ds. świadczeń
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.2.2019
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2019-02-05 2019-02-15 2019-02-22
Specjalista ds. zaplecza
Nr ref.: 1/02/2019
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2019-02-01 2019-02-15 2019-03-06
ds. obsługi korespondencji w Wydziale Parkowania
Nr ref.: ZDM.DP.10.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2019-01-30 2019-02-13 2019-03-08
ds. nadzoru pasa drogowego
Nr ref.: ZDM.DP.07.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2019-01-28 2019-02-11 2019-03-08
Stanowisko ds. skarg i wniosków
Nr ref.: ZDM.DP.08.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2019-01-30 2019-02-10 2019-03-01
DS. OBSŁUGI PROJEKTU "AZBEST"
Nr ref.: KOS/22/2019
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2019-01-18 2019-02-10 2019-03-04

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.