« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: 109552 - 2015 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu (ul. Zwierzyniecka 9, 60-814 Poznań, dz. nr geodez.: 86/6).

28/05/2015

Symbol: NT.2.212.19.2015 - przetarg nieograniczony na:

Demontaż starego ogrodzenia z podmurówką oraz dostawa z montażem nowego ogrodzenia systemowego na terenie campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98.

28/05/2015

Symbol: ZOLiRM.IV/381-10/15 EOG - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi szkoleniowej dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

28/05/2015

Symbol: ZLP.ZP/252-1/15 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa stawu - zbiornika śródleśnego na Golęcinie zasilającego wody jeziora Rusałka

29/05/2015

Symbol: ZZM.ZP/252-74/15 - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

29/05/2015

Symbol: ZZM.ZP/252-69/15 - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie starego koryta Warty - etap III

01/06/2015

Symbol: ZP.1.15 - przetarg nieograniczony na:

Naprawa izolacyjności powierzchni szklanych (oklejanie folią przeciwsłoneczną), chodnika przy sali gimnastycznej oraz remont skoczni w dal, konserwacja ciągów komunikacyjnych oraz remont ciągów komunikacyjnych i sal lekcyjnych na terenie obiektu Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Hezjoda 15 w Poznaniu

02/06/2015

Symbol: ZP.ZSGL.1.2015 - przetarg nieograniczony na:

Budowa linarium oraz bieżni, boiska do siatkówki i skoczni na terenie Zespołu Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37 na osiedlu Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu

02/06/2015

Symbol: ZP.SP59/2/2015 - przetarg nieograniczony na:

Remont korytarza I piętra w budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Baranowskiej 1w Poznaniu

03/06/2015

Symbol: ZP.PN.271.2.15 - przetarg nieograniczony na:

Remont kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Stokrotka przy Al. Wielkopolskiej 21/25 w Poznaniu

08/06/2015

Symbol: ZP.21.1.2015 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej przy ul. Łozowej 77 w Poznaniu na pomieszczenia przedszkola oraz nowych sal lekcyjnych

08/06/2015

Symbol: ZZM.ZP/252-79/15 - przetarg nieograniczony na:

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej łączącej  się z ciągiem ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu

08/06/2015

Symbol: ZOU-XII.271.46.2015.MB - przetarg nieograniczony na:

Prace budowlane związane z remontem i adaptacją pomieszczeń biurowych w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

09/06/2015

Symbol: ZZM.ZP/252-75/1 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja parku położonego przy osiedlach Czecha i Rusa w Poznaniu

09/06/2015

Symbol: ZP.1.2015 - przetarg nieograniczony na:

Adaptacja budynku i otoczenia przy ul. Nieszawskiej 21 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu

09/06/2015

Symbol: ZOU-XII.271.52.2015.HS - przetarg nieograniczony na:

Przedmiot zamówienia

1.Opis przedmiotu zamówienia:

remont pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń w piwnicy i pralni, remont dachu, tarasów górnych i dolnych zewnętrznych, schodów zewnętrznych oraz izolacji przeciwwilgociowej w części frontowej budynku CWR "Swoboda" przy ul. Swoboda 59 w Poznaniu zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w załączonej dokumentacji projektowej składającej się z przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wzorze umowy.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane minimum 3-letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania odbioru końcowego bez uwag.

Wykonawca zobowiązany jest , na koszt własny, do zagospodarowania wszelkich powstałych odpadów zgodnie  z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Klauzula środowiskowa:

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zawarto w pkt. 10 STWiOR.

CPV: 45.33.24.00-7; 45.26.19.00-3; 45.45.30.00-7         

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego
     systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10/06/2015

Symbol: NT.5.212.21.2015 - przetarg nieograniczony na:

"Zaprojektuj i wybuduj"- zagospodarowanie terenu Ośrodka Rusałka w Poznaniu ul. Golęcińska 27

11/06/2015

Symbol: SP6.ZP/271-2/15 - przetarg nieograniczony na:

Budowa zespołu boisk sportowych przeznaczonych dla dziewcząt - na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego na os. Rusa 56 w Poznaniu - I etap

11/06/2015

Symbol: ZP.19/1/2015 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej   nr 19 im. Stanisława Staszica na os. Oświecenia 1 w Poznaniu

12/06/2015

Zamówienia publiczne