« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-164/14 - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu dla parku w południowej części Starego Koryta Warty w Poznaniu - II etap

23/10/2014

Symbol: ZOU-XII.271.132.2014.MB - przetarg nieograniczony na:

Organizacja imprezy na zakończenie konkursu "Zielony Poznań" na terenie Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo, w Szkole Podstawowej nr 59, przy ul. Baranowskiej 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

Opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamówienie stanowi część zamówienia UMP w zakresie kompleksowej obsługi imprez, festynów, spotkań.

23/10/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-170/14 - przetarg nieograniczony na:

Wstępne oczyszczenie terenu z usunięciem samosiewów do lat 10, wykonanie prac geodezyjnych, inwentaryzacja drzew i krzewów starszych niż 10 lat, oraz sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, oraz wytyczenie dróg i ścieżek w ramach zadania "Utworzenie parku ekologicznego na terenie działek przekazanych w zarząd do ZZM - uporządkowanie terenu, nasadzenia krzewów i drzew, konserwacja oraz wykonanie koncepcji"

24/10/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-169/14 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie - usuwanie drzew i krzewów w parku Cytadela, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania

24/10/2014

Symbol: ZOU-XII.271.133.2014.MB - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i dostarczenie druków według wzorów  wyszczególnionych w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d wzoru umowy. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonana i dostarczenia druków w terminie
7 dni roboczych od złożenia zlecenia zamówienia przez Zamawiającego.

Miejsce wykonania zamówienia: Budynki Urzędu Miasta Poznania i Straży Miejskiej   Miasta Poznania zgodnie z lokalizacją podaną w załączniku nr 2 do wzoru umowy.

24/10/2014

Symbol: 330636 - 2014 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji wybranych elementów infrastruktury - Starego ZOO w Poznaniu.

24/10/2014

Symbol: ZOU-XII.271.135.2014.HS1 - przetarg nieograniczony na:

dostawa infrastruktury bezpieczeństwa do pomieszczeń Poznańskiego Centrum Świadczeń

24/10/2014

Symbol: ZOU-XII.271.114.2014.HS1 - przetarg nieograniczony na:

ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Miasta Poznania

27/10/2014

Symbol: ZP/13/2014 ZAKUP PRZYCZEPY NISKOPODWOZIOWEJ DO CIĄGNIKA ROLNICZEGO NA OBROTNICY. - przetarg nieograniczony na:

ZAKUP PRZYCZEPY NISKOPODWOZIOWEJ DO CIĄGNIKA ROLNICZEGO NA OBROTNICY.

27/10/2014

Symbol: NT.2.212.47.2014 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dla obiektu sportowego INEA Stadion w Poznaniu przy ul. Ptasiej 17 następujących zadań :Zadanie nr 1- Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w części: drogi ewakuacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.- Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 czerwca 2010 r.w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony na których magą odbywać się mecze piłki nożnej.Zadanie nr 2- Wykonanie kompletnej inwentaryzacji systemu awaryjnego oświetlenia i monitoringu awaryjnego oświetlenia z podziałem na trybunyZadanie nr 3- Wykonanie projektu wykonawczego instalacji oświetlenia awaryjnego uwzględniającej specyficzne dla obiektu wymagania takie jak: system monitoringu opraw awaryjnych, Operat P.poż., wytyczne w odniesieniu do ciągów komunikacyjnych, wytyczne w odniesieniu do pomieszczeń WC dla kibiców,- Przedmiary, Kosztorysy Inwestorskie, STWiORZadanie nr 4- Inwentaryzacja instalacji elektroenergetycznej z uwzględnieniem rozdzielnic, obwodów zasilających, odbiorników oraz schematów.- Przeprojektowanie istniejącego układu wyłączników P.poż na obiekcie do wytycznych p.poż.- Przedmiary, Kosztorysy Inwestorskie, STWiORZadanie nr 5- Inwentaryzacja połączeń oraz rozmieszczenia klap p.poż. dla IV trybunu.- Wykonanie projektu wykonawczego połączeń oraz rozmieszczenia klap p.poż dla IV trybuny.- Przedmiary, Kosztorysy Inwestorskie, STWiOR

27/10/2014

Symbol: ZOU-XII.271.130.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa systemu komputerowego IBM

28/10/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-172/14 - przetarg nieograniczony na:

Urządzenie placu zabaw w pobliżu restauracji "Tarasy Cytadeli" nr działki 1/14 w Poznaniu

28/10/2014

Symbol: ZOLiRM.IV/381-4/14 - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej - Filia w Owińskach

28/10/2014

Symbol: ZOU-XII.271.131.2014.AS - przetarg nieograniczony na:

budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego

30/10/2014

Symbol: ZOLiRM.IV/381-3/14 - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5

31/10/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-168/14 - przetarg nieograniczony na:

Naprawa nawierzchni chodników na terenach miejskich przy zieleńcu Ognik - Płomienna, wykonanie fragmentów nawierzchni pod ławki przy alejkach z osadzeniem ławek w parku Rataje, naprawa alejek przy ul. Jastrzębiej oraz remont placu do nauki jazdy na rowerze w Paru Tysiąclecia

31/10/2014

Symbol: ZOU-XII.271.78.2014.HS - przetarg nieograniczony na:

1. Prowadzenie dziennej placówki w formie żłobka zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2013  r. poz. 1457 j.t.), czynnej od poniedziałku do piątku dla 15 dzieci (w tym dla dzieci obecnie korzystających z opieki w żłobku "Kaczka dziwaczka"  w ramach umowy nr ZSS.XVII/0123-21-21/11)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.

CPV: 85.31.21.10-3

2.   Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w zakresie cateringu

3.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6.      Na poczet wykonania zamówienia udzielone zostaną zaliczki zgodnie z zapisami  § 3 projektu umowy.

07/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.119.2014.HS1 - przetarg nieograniczony na:

kompleksowa dostawa paliwa gazowego

10/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.123.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługa 5 kredytów

18/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.122.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

20/11/2014

Zamówienia publiczne