Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.178.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych dla osiemnastu szkół, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe   kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt.

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie o dofinansowanie nr RPWP.08.03.04-30-0002/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawamiosób trzecich, pierwszej jakości.

19/12/2018

Symbol: SZ/271/72/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa granulatów i karmy dla zwierząt.

20/12/2018

Symbol: ZP/13/2018 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa mieszanek betonowych dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu

20/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.221.2018.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Ochrona fizyczna i System Monitoringu SMA obiektów UMP

21/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.205.2018.MC - zamówienie na usługi społeczne na:

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

21/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.220.2018.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi pogrzebowe dla MOPR w 2018 r.

21/12/2018

Symbol: PDT 5/2018 - przetarg nieograniczony na:

Remont mostków znajdujących się na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu

21/12/2018

Symbol: PDT 6/2018 - przetarg nieograniczony na:

Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej

27/12/2018

Symbol: MPU-RP/3310-1/18 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

      Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, poz. 1, Dz. U. UE -sp.06-5-3):

- 90919100-3 usługi czyszczenia urządzeń biurowych,

- 90919200-4 usługi sprzątania biur.

      Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Części II Specyfikacji.

27/12/2018

Symbol: MAP-3/18 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa wystawy stałej Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

28/12/2018

Symbol: WM-O-A-271-10/18 - przetarg nieograniczony na:

  1. druk i dostawa miesięcznika "Poznański Informator Kulturalny Sportowy i Turystyczny IKS" od numeru 2/2019 do numeru 1/2020 (ISSN 1231-9139, czasopismo specjalistyczne), (12 numerów)
  2. druk i dostawa ulotki "Afisz kulturalny" co miesiąc w okresie od edycji luty 2019 r. do edycji styczeń 2020 r. (12 edycji)
  3. insert ulotki "Afisz kulturalny" co miesiąc w okresie od edycji luty 2019 r. do edycji styczeń 2020 r. do miesięcznika "Poznański Informator Kulturalny Sportowy i Turystyczny IKS" od numeru 2/2019 do numeru 1/2020 (12 usług insertowania)
03/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.200.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia klimatyzacyjnego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

09/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.207.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

15/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.202.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

15/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.201.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia gastronomicznego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

16/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.196.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż, dostawa oraz montaż mebli biurowych.

16/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.203.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa monitorów i projektorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia ekspozycji stałej Bramy Poznania

18/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.204.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu

28/01/2019