« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.57.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa papieru

25/08/2014

Symbol: ZOU-XII.271.93.2014.HS - przetarg nieograniczony na:

1.      Opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta Poznania w zakresie,

-      Robót malarskich

-      wymiany wykładziny

-      wymiany oświetlenia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:

nr 8 - projekt umowy wraz z załącznikiem

nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

nr 10 - przedmiary robót.

CPV: 45.00.00.00-7

2.      Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w pełnym zakresie

3.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4.      Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

25/08/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-135/14 - przetarg nieograniczony na:

Remont istniejących urządzeń i modernizacja placu zabaw w parku Drwęskich

25/08/2014

Symbol: ZOU-XII.271.86.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie kanału technicznego

26/08/2014

Symbol: ZP.ZSP5/271-3/14 - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 175 oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej nr 65

26/08/2014

Symbol: ZP.1.14 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

27/08/2014

Symbol: ZP/1/14 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

27/08/2014

Symbol: ZOU-XII.271.106.2014.MB - przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie w stałej sprawności oraz administracja systemami telekomunikacyjnymi: Aastra MX-One TSW, Solidus eCare, RightFax, oraz rejestratora rozmów TRX.

27/08/2014

Symbol: P68.ZP/271-1/14 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa istniejącego obiektu Przedszkola nr 68 im. Kolorowy Świat przy ulicy Majakowskiego 316 w Poznaniu - II etap o nowy dodatkowy oddział - I etap

27/08/2014

Symbol: ZOU-XII.271.97.2014.MB - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych w grupach od I do VI.

27/08/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-136/14 - przetarg nieograniczony na:

Budowa Wartostrady - poznańskiego ciągu pieszo - rowerowego - II etap

28/08/2014

Symbol: ZOU-XII.271.102.2014.HS - przetarg nieograniczony na:

Zorganizowanie w miejscowości położonej bezpośrednio nad morzem bałtyckim szkoleń w zakresie realizacji 7 dniowego obozu aktywacyjno - szkoleniowego dla uczestników projektu "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Poznaniu dla maksymalnie 120 osób niepełnosprawnych (w grupach  do 18 osób ) zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających problemów  w podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej w związku z orzeczoną niepełnosprawnością i maksymalnie 120 opiekunów osób niepełnosprawnych, doświadczających problemów w podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej w związku z niepełnosprawnością podopiecznego.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ - wzór umowy z załącznikami.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w następujących zakresach:

-     zakwaterowania,-     wyżywienia,-     transportu uczestników,

W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

28/08/2014

Symbol: ZP.1.14 - przetarg nieograniczony na:

Budowa bieżni czterotorowej o nawierzchni tartanowej oraz skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni tartanowej z jednoczesnym wykonaniem ogrodzenia kompleksu  lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca na osiedlu Lecha 37 w Poznaniu

03/09/2014

Symbol: ZOU-XII.271.103.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Renowacja Stawów Strzeszyńskich

05/09/2014

Symbol: ZOU-XII.271.105.2014.AS - przetarg nieograniczony na:

wykonanie prac budowlanych w budynku UMP na pl. Kolegiackim 17

05/09/2014

Symbol: ZOU-XII.271.92.2014.KKS - przetarg nieograniczony na:

Zbadanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej

09/09/2014

Symbol: ZOU-XII.271.54.2014.KKS - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług pocztowych oraz odbiór przesyłek z siedzib Nadawców w zakresie
i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykaz Nadawców przesyłek -załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zakres i zasady świadczenia usług pocztowych- załącznik nr 2 do wzoru umowy

Warunki świadczenia usług doręczania przesyłek pocztowych oraz usług odbioru przesyłek z siedzib Nadawców- załącznik nr 3-11 do wzoru umowy.

CPV: 64.11.00.00-0

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
  2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.
  3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w wymiarze nie przekraczającym 50% wartości zamówienia podstawowego.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
10/09/2014

Symbol: ZTM.EZ.3410-35/14 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług outsourcingu na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

30/09/2014

Zamówienia publiczne