Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-27/18P - przetarg nieograniczony na:

Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach w ramach: "programu ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" przy drzewach na Alei Niepodległości, przy pomniku Armii Poznań, w parku Maltańskim, parku Podworskim i parku Cytadela - zadanie A i "rewaloryzacji parku Sołackiego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia 19.01.1983 r." - zadanie B.

16/08/2018

Symbol: ZP.212.53.2018 - przetarg nieograniczony na:

Renowacja budynku tablicy wyników oraz budynku multimedialnego zlokalizowanego na terenie Toru i Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa.

16/08/2018

Symbol: PDT 3/2018 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja pomieszczeń budynku administracyjnego Palmiarni Poznańskiej

16/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.121.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Roboty budowlane w budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń

16/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.105.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku ratownictwa wodnego 
i specjalistycznego oraz budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Lotniczej/5stycznia" (działka nr 163/17, ark. 01, obręb Ławica II).

16/08/2018

Symbol: ST/271/43/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu na terenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu

17/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.135.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych

17/08/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-29/18P - przetarg nieograniczony na:

Budowa ogrodu wodnego w Parku Cytadela w Poznaniu

17/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.130.2018.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real 2018 w Monachium, Niemcy

17/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.125.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia (sprzęt komputerowy) dla szkoły w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu".

Szczegółowe wytyczne do realizacji zamówienia zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w: umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.03-30-0050/16-00.

20/08/2018

Symbol: ZP.PN/2/2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie miejsc postojowych niezbędnych do obsługi budowanej sali gimnastycznej wraz z wykonaniem ogrodzenia północnej części działki terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu

20/08/2018

Symbol: SP7.ZP/252-03/2018 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska do piłki ręcznej położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im Erazma z Rotterdamu przy ulicy Galileusza 14 w Poznaniu

20/08/2018

Symbol: CUW-II.OPZP.4440.3.2018.KKC - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej o szyb windowy do wewnętrznego przewozu osób wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz dostawą i montażem urządzenia windowego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) robót ogólnobudowlanych w zakresie budowy i wykończenia wolnostojącego szybu żelbetowego;

b) robót w zakresie instalacji elektrycznej;

c) dostawę i montaż dźwigu o napędzie elektrycznym wraz z instalacją oświetlenia w szybie windowym i rozdzielnicą maszynowni windy;

d) przedłożenie pozytywnego protokołu odbioru i dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego do eksploatacji dźwigu.

Zamawiający przewiduje wizję lokalną, na wniosek Wykonawców przesłany na adres cuw.prawny@m.poznan.pl do dnia 6 sierpnia br.

Termin wizji wyznaczony zostanie w przypadku wpływu przedmiotowego wniosku przynajmniej od jednego Wykonawcy. Termin wizji zostanie przesłany maile na adres Wykonawcy wskazany we wniosku oraz zamieszczony na BIP. W przypadku gdy do 6 sierpnia na podaną skrzynkę nie wpłynie żaden wniosek wizja się nie odbędzie.

20/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.128.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewnianych mebli zewnętrznych, stanowiących część wyposażenia Dziedzińca Urzędu Miasta Poznania wraz z ich montażem, wykonanych zgodnie z warunkami umowy wraz z załącznikami - stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

    Meble  mają być wykonane zgodnie z załączonym projektem - Załącznik nr 2 do umowy oraz opisem - Załącznik nr 3 do umowy.

    Meble będą użytkowane na zewnątrz przez cały rok (minimum 1 raz w roku olejowanie elementów drewnianych oraz przegląd, i w razie konieczności, uzupełnianie powłoki elementów stalowych).

    Zamawiający wymaga udzielenia minimum 2 lat gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

20/08/2018

Symbol: SP17.ZP/252-01/18 - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie otoczenia Szkole Podstawowej nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego na osiedlu Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu przestrzenią edukacyjną.

21/08/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-30/18P - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu parku Rataje od strony ul. Chyżańskiej -  "trójkąt A i B" (część nr 1) od strony ul. Zamenhofa - "trójkąt C" (część nr 2) oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń w parku Rataje (część nr 3)

22/08/2018

Symbol: ZP.212.54.2018 - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. ks. E. Nawrota 14 w Poznaniu, tzw. Plaży Parkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych"

24/08/2018

Symbol: ZP.SP91/252-02/18 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa wraz z wykonaniem bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego położonej przy ul. Promyk 4 w Poznaniu

27/08/2018

Symbol: SP46.ZP/252-04/18 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Inowrocławskiej 19  w Poznaniu - wykonanie architektury i konstrukcji oraz instalacji elektryczne i sanitarnej

28/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.114.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa systemu komputerowego IBM

29/08/2018