« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.271.1.16 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie modernizacji dachów budynków A, B i C Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

06/05/2016

Symbol: ZTM.EZ.3310.5.2016 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl

06/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.46.2016.MC - przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa elementów i akcesoriów komputerowych tj.

- dysków twardych,

- zasilaczy,

- napędów DVD,

- pamięci RAM,

- klawiatur,

- myszek komputerowych,

- monitorów.

09/05/2016

Symbol: ZP.19/1/2016 - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie przyszkolnego terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica na os. Oświecenia 1 w Poznaniu

09/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.48.2016.HS - przetarg nieograniczony na:

Zamówienie stanowi część zamówienia UMP w zakresie świadczenia usług projektowych. Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego odbudowy cieku Ceglanka w ramach zadania Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji zawarty jest w projekcie umowy wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimum 12 miesięcy. KLAUZULA SPOŁECZNA: Zamawiający będzie punktował zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia określonej liczby osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu, po upływie każdego miesiąca oświadczenie o zatrudnieniu osoby-osób na umowę o pracę (ze wskazaniem imion i nazwisk), wykonujących prace określone w załączniku nr 1 do umowy. W przypadku nie złożenia powyższego oświadczenia, lub stwierdzenia nieprawdziwego oświadczenia Zamawiający będzie miał prawo zastosować karę umowną zgodnie z § 9 pkt. 2 umowy. Ponadto Zamawiający ma prawo do kontroli prawdziwości składanych oświadczeń, w czasie realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

10/05/2016

Symbol: PMA/231-98/2016 - przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej (nauka i doskonalenie pływania, zajęcia dla niemowląt, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna, urodziny) oraz zajęć fitness na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

12/05/2016

Symbol: ZP.1.2016 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę o aulę i salę  gimnastyczną budynku Zespołu Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37 na osiedlu Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu

12/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.44.2016.MC - przetarg nieograniczony na:

Remont głównej klatki schodowej, korytarzy, pomieszczeń oraz toalet

12/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.24.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie czystosci na terenach nadwarciańskich

12/05/2016

Symbol: ZP/05/2016 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego  fabrycznie nowej frezarki kołowej o szerokości roboczej 500 mm dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu

13/05/2016

Symbol: 2/2016/pn - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Biblioteki Raczyńskich w okresie od dnia 01.06.2016 do dnia 31.05.2019 r. Ubezpieczenie obejmuje: a) usługi ubezpieczenia od ognia b) usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów c) usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty d) usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej e) usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków f) usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych.

16/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.33.2016.KKS - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa monitoringu wizyjnego

16/05/2016

Symbol: ZP.15/2/2016 - przetarg nieograniczony na:

Budowa drogi przeciwpożarowej - zadanie nr 1 oraz zagospodarowanie terenu i placu zabaw wraz z wykonaniem wiaty na kontenery służące do gromadzenia odpadów  stałych - zadanie nr 2 na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana III Sobieskiego na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu w ramach zadania adaptacja części szkoły podstawowej na przedszkole

16/05/2016

Symbol: ZP.15/1/2016 - przetarg nieograniczony na:

Adaptacja części szkoły podstawowej na przedszkole budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana III Sobieskiego na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu 

16/05/2016

Symbol: ZP.1.2016 - przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń z dostosowaniem na potrzeby szkoły w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu

17/05/2016

Symbol: ZP.11/1/2016 - przetarg nieograniczony na:

Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Wicherek" na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego na osiedlu Wichrowe Wzgórze 119 w Poznaniu - ETPA I

20/05/2016

Symbol: ZP.ZSP5/271-1/16 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa boiska szkolnego z montażem osprzętu sportowego oraz wykonaniem remontu chodnika oraz schodów terenowych na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu

20/05/2016

Symbol: ZTM.EZ.3310.6.2016 - przetarg nieograniczony na:

Usługa realizacji systemu szybkich płatności internetowych przy zakupie produktów oferowanych w taryfie biletowej, tj. doładowania tPortmonetki oraz biletów okresowych obowiązujących w transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań w okresie 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.

30/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.45.2016.MA - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

oraz odbiór przesyłek z siedzib Nadawców

31/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.14.2016.HS1 - konkurs na:

KONCEPCJA REWALORYZACJI PLACU KOLEGIACKIEGO W POZNANIU

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz
z dokumentami wymienionymi w pkt 4.5 Regulaminu należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego (Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 152)
do dnia 14.04.2016 r. do godz. 15:00.

Po rozpatrzeniu Wniosków Uczestnicy spełniający wymagania określone w Regulaminie zostaną dopuszczeni do udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych.

Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe
w siedzibie Zamawiającego (Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 152)
do dnia 22.07.2016 r. do godziny 15.00.

22/07/2016

Zamówienia publiczne