« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.1.14 - przetarg nieograniczony na:

Budowa bieżni czterotorowej o nawierzchni tartanowej oraz skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni tartanowej z jednoczesnym wykonaniem ogrodzenia kompleksu  lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca na osiedlu Lecha 37 w Poznaniu

03/09/2014

Symbol: MPU-RP/3310-1/14 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, zainstalowanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

      Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, poz. 1, Dz. U. UE -sp.06-5-3):

- 50312000-5 usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,

- 50323000-5 naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych.

      Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Części II Specyfikacji.

03/09/2014

Symbol: ZOU-XII.271.102.2014.HS - przetarg nieograniczony na:

Zorganizowanie w miejscowości położonej bezpośrednio nad morzem bałtyckim szkoleń w zakresie realizacji 7 dniowego obozu aktywacyjno - szkoleniowego dla uczestników projektu "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Poznaniu dla maksymalnie 120 osób niepełnosprawnych (w grupach  do 18 osób ) zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających problemów  w podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej w związku z orzeczoną niepełnosprawnością i maksymalnie 120 opiekunów osób niepełnosprawnych, doświadczających problemów w podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej w związku z niepełnosprawnością podopiecznego.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ - wzór umowy z załącznikami.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w następujących zakresach:

-     zakwaterowania,-     wyżywienia,-     transportu uczestników,

W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

04/09/2014

Symbol: ZOU-XII.271.103.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Renowacja Stawów Strzeszyńskich

05/09/2014

Symbol: ZOU-XII.271.104.2014.MF - przetarg nieograniczony na:

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane, których przedmiotem jest renowacja Stawu Browarnego w ramach zadania "System stałego doczyszczania wód ciągu rz. Cybiny" - etap III. Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia zawiera przedmiar robót, warunki określone                   w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz projekt                          budowlano - wykonawczy.

Okres gwarancji 12 miesięcy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot: CPV: 45453100 - 8

  1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie wywozu i zagospodarowania urobku z pogłębienia (tj odpadu o kodzie 170506) oraz odpadów niesegregowanych komunalnych tj. odpadu o kodzie 200301). W przypadku powierzenia realizacji części  lub całości zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działania       lub zaniechania jak za swoje własne. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w kluczowych częściach zamówienia tj. spuszczenie wody, przygotowanie do odmulenia stawów, wykoszenie ręczne porostów z dna i skarp stawów, odmulenie, przygotowanie deponatorów, prace porządkowe.
  2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
08/09/2014

Symbol: ZOU-XII.271.105.2014.AS - przetarg nieograniczony na:

wykonanie prac budowlanych w budynku UMP na pl. Kolegiackim 17

08/09/2014

Symbol: ZOU-XII.271.92.2014.KKS - przetarg nieograniczony na:

Zbadanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej

09/09/2014

Symbol: ZOU-XII.271.54.2014.KKS - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług pocztowych oraz odbiór przesyłek z siedzib Nadawców w zakresie
i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykaz Nadawców przesyłek -załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zakres i zasady świadczenia usług pocztowych- załącznik nr 2 do wzoru umowy

Warunki świadczenia usług doręczania przesyłek pocztowych oraz usług odbioru przesyłek z siedzib Nadawców- załącznik nr 3-11 do wzoru umowy.

CPV: 64.11.00.00-0

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
  2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.
  3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w wymiarze nie przekraczającym 50% wartości zamówienia podstawowego.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
10/09/2014

Symbol: ZTM.EZ.3410-35/14 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług outsourcingu na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

30/09/2014

Symbol: ZOU-XII.271.101.2014.KKS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa energii elektrycznej

30/09/2014

Zamówienia publiczne