Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.3.2018 - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na  os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci Przedszkola.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 31/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.153.2018.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 30/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.168.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Kompleksowa usługa serwisowa obejmująca moduły

Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/10/2018

Symbol: 4/2018 - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawa trąbki do POSM I st. nr 1."

1.         Opis przedmiotu zamówienia.

            Przedmiotem dostawy jest:

                        - trąbka 1 szt.                                              

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

2          Termin złożenia oferty:

            do dnia 05 listopada 2018 r. do godziny 10.00.

3.         Opis sposobu przygotowania oferty  

            W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego instrumentu oraz cenę   netto i brutto z wyszczególnieniem         wysokości podatku VAT.

4.         Kryterium oceny wyboru oferty

            Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

5.         Opis warunków udziału w postępowaniu

            Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że:

            * Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

            * Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do ninejszego zaproszenia,

            * Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

6.         Termin związania ofertą.

            do dnia 09 listopada 2018 r.

7.         Termin wykonania dostawy.

            do dnia 23 listopada 2018 r.

8.         Opis sposobu przygotowania oferty.

            Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do      niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego            osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w       zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa instrumentów do POSM I st. nr 1.,     faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:      posm2st@gmail.com.

9.         Informacje dodatkowe

            *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

            *Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje           Zamawiający.

Załączniki;

1.         Specyfikacja techniczna na zamawiany instrument.

2.         Druk oferty.

3.         Wzór umowy.

4.         Wzór protokółu odbioru.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.144.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Aktualizacja Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla odcinka ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 17/09/2018

Symbol: 3/2018 - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawa instrumentów do POSM I st. nr 1."

1. Opis przedmiotu zamówienia.

    Przedmiotem dostawy jest;

      - saksofon altowy 1 szt.

      - obój 1 szt.

      - kontrabas 1/4  1 szt.

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Termin złożenia oferty:

    do 14 września 2018 r. do godziny 10.00.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

4. Opis sposobu przygotowania oferty  

    W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego instrumentu oraz cenę   netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.

5. Kryterium oceny wyboru oferty.

    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu.

    Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że Wykonawca:

    - posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

    - akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia,

    - nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

7. Termin związania ofertą:

    do 29 września 2017 r.

8. Termin wykonania dostawy:

    do dnia 28 września 2018 r.

9. Opis sposobu przygotowania oferty.

    Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa instrumentów do POSM I st. nr 1, faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:      posm2st@gmail.com.

10. Informacje dodatkowe.

      O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

      Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 09/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.151.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Wykonanie badań geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych oraz określenia parametrów geotechnicznych w ramach wskazanego obszaru Projektu "Program Centrum - etap I - zakres 2 oraz "Program Centrum - etap II - zakres na odcinku ulicy Ratajczaka między Placem Wolności a skrzyżowaniem
z ulicą Św. Marcin".

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 07/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.119.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Współpraca w zakresie zapewnienia wykonania usług publicznych w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Mieście Poznaniu na lata: 2018-2021.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 21/08/2018

Symbol: 2/2018 - zapytanie o cenę na:

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 w ramach "Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna Tablica" zaprasza do złożenia oferty na "Dostawa TIK do POSM I st. nr 1."

1.Opis przedmiotu zamówienia.

       Przedmiotem dostawy jest:

      - tablica interaktywna wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym 2 szt.

      - nagłośnienie 2 szt.

      zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.Termin złożenia oferty:

    do 27 sierpnia 2018 r. do godziny 10.00.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Opis sposobu przygotowania oferty.  

    W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego sprzętu TIK oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.

5.Kryterium oceny wyboru oferty.

    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

    Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że

    wykonawca:

    - posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami 

      zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

    - wykona przedmiot zamówienia w terminie,

    - rozliczy się z zamawiającym na podstawie faktury VAT,

    - akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia,

    - nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

7. Termin związania ofertą:

    do dnia 31 sierpnia 2018 r.

8. Termin wykonania dostawy:

    do dnia 21 września 2018 r.

9. Opis sposobu przygotowania oferty.

            Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty  można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, pocztą na adres:

POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa TIK do POSM I st. nr 1.,

faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub

drogą elektroniczną na adres: posm2st@gmail.com.

10. Informacje dodatkowe

      O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

      Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 20/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.101.2018.MC - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa, konfiguracja oraz instalacja wyposażenia w ramach realizacji projektu "Uczeń z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych"

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 16/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.100.2018.HS - zamówienie z wolnej ręki na:

Przeprowadzenie modernizacji i dostosowania pomieszczeń w ramach projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Poznaniu"
w formule Zaprojektuj i Wybuduj.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 10/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.133.2018.LS - zamówienie z wolnej ręki na:

Modernizacja Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania wzdłuż ul. Głogowskiej oraz w obszarze Grunwaldu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 07/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.131.2018.HS - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie do druku oraz druk materiałów informacyjno-edukacyjnych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 03/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.120.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.57.2018.HS - zamówienie z wolnej ręki na:

Zagospodarowanie i rewaloryzacja kompleksu Dzieciniec pod Słońcem
wraz z terenem ogrodu jordanowskiego

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 25/07/2018

Symbol: KPRM-III.042.1.47.2017 - zamówienie z wolnej ręki na:

Wykonanie projektu budowlanego i nadzór autorski

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 24/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.102.2018.LS - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa, konfiguracja i instalacja wyposażenia pracowni przedmiotowych niezbędnego do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki w ramach realizacji projektu "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania".

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 16/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.74.2018.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do IWZ.

Wykaz Nadawców przesyłek stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy.

Warunki świadczenia usług - załączniki nr 4 - 9 do umowy.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 11/07/2018

Symbol: ZSO12.K.231.1.2018 - zapytanie o cenę na:

Wykonanie prac remontowych w salach 5 i 6 oraz wymiana grzejników centralnego ogrzewania na 3 piętrze "starego budynku.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 04/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.93.2018.HS - zamówienie z wolnej ręki na:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie   Miastem (ZSIWZM), obejmuje wykonanie i wdrożenie modułów:

  •  "Gospodarka Materiałowo-Magazynowa";
    • "Obsługa Świadczeń Pozostałych - Poznańska Karta Seniora";

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorach umów i załącznikach do nich - stanowiących załączniki nr 4, 5 i 6 do IWZ.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 22/06/2018