Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.27.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Usługa sprzątania wnętrz budynków Urzędu Miasta Poznania

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 21/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.21.2019.AS - zapytanie o cenę na:

Świadczenie usług cateringowych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.24.2019.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z realizacją przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP zadania ustalania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 05/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.17.2019.JW - zapytanie o cenę na:

Dostawę opału dla podopiecznych MOPR w roku 2019

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 15/02/2019

Symbol: ZOU-XII.271.11.2019.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Utrzymanie i eksploatacja systemu "Bezprzewodowy Poznań".

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 01/02/2019

Symbol: ZP.2.2018 - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dziennie dla dzieci z Przedszkola oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 18/12/2018

Symbol: ZSP9.ZP/251-02/2018 - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9   przy ul. Umultowskiej 114 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 14/12/2018

Symbol: 6/2018 - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawa zestawu perkusyjnego do POSM I st. nr 1."

1.         Opis przedmiotu zamówienia.

            Przedmiotem dostawy jest:

                        - Zestaw perkusyjny 1 kpl.            

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2          Termin złożenia oferty;

            do 18 grudnia 2018 r. do godziny 10.00.

3.         Opis sposobu przygotowania oferty  

            W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego instrumentu oraz cenę   netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.

4.         Kryterium oceny wyboru oferty

            Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

5.         Opis warunków udziału w postępowaniu

            Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że;

            * Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

            * Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.

            * Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

6.         Termin związania ofertą.

            do 21.12. 2018 r.

7.         Termin wykonania dostawy;

            do dnia 28 grudnia 2018 r.

8.         Opis sposobu przygotowania oferty.

            Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa zestawu perkusyjnego do POSM I     st. nr 1., faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres: posm2st@gmail.com.

9.         Informacje dodatkowe

            *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

            *Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

Załączniki;

1.         Specyfikacja techniczna na zamawiany instrument.

2.         Druk oferty.

3.         Wzór umowy.

4.         Wzór protokółu odbioru.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 13/12/2018

Symbol: 5/2018 - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawa 2 szt. klarnetu dla początkujących do POSM I st. nr 1. im. H. Wieniawskiego"

1.         Opis przedmiotu zamówienia.

            Przedmiotem dostawy jest:

                        - klarnet in C dla początkujących 2 szt.                                     

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

2          Termin złożenia oferty:

            do 14 grudnia 2018 r. do godziny 10.00.

3.         Opis sposobu przygotowania oferty.  

            W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego instrumentu oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.

4.         Kryterium oceny wyboru oferty.

            Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

5.         Opis warunków udziału w postępowaniu.

            Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że:

            - Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

            - Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia,

            - Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

6.         Termin związania ofertą:

            do 28 grudnia 2018 r.

7.         Termin wykonania dostawy:

            do dnia 28 grudnia 2018 r.

8.         Opis sposobu przygotowania oferty.

            Oferty należy sporządzić na formularzu oferty, który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

            Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego:

            -  osobiście,

            - pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa klarnetów 2 szt. dla początkujących do POSM I st. nr 1.,

            - faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102.,

            - drogą elektroniczną na adres: posm2st@gmail.com.

9.         Informacje dodatkowe.

            *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

            *Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

Załączniki:

1.         Specyfikacja techniczna na zamawiany instrument.

2.         Druk oferty.

3.         Wzór umowy.

4.         Wzór protokółu odbioru.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 12/12/2018

Symbol: 1/2018 - zapytanie o cenę na:

1.         Opis przedmiotu zamówienia.

            Przedmiotem dostawy są:

            instrumenty perkusyjne (werble) zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2          Termin złożenia oferty:

            do 10.12.2018 r. do godziny 10.00.

3.         Opis sposobu przygotowania oferty:  

            W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę oferowanego instrumentu oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.

4.         Kryterium oceny wyboru oferty:

            Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

5.         Opis warunków udziału w postępowaniu:

            Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że:

            - Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

            - Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia,

            - Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

6.         Termin związania ofertą:

            do dnia 21.12.2018 r.

7.         Termin wykonania dostawy:

            do dnia 21.12.2018 r.

8.         Opis sposobu przygotowania oferty.

            Oferty należy sporządzić na formularzu oferty, który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

           Oferty można dostarczyć:

           -  do siedziby zamawiającego osobiście,

           -  pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa instrumentów do POSM II st.",

           -  faksem na numer 61-852-28-56 wew. 102.

           - drogą elektroniczną na adres: posm2st@gmail.com

9.         Informacje dodatkowe.

            O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

            Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą.

            Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

Załączniki:

1.         Specyfikacja techniczna na zamawiane instrumenty.

2.         Druk oferty.

3.         Wzór umowy.

4.         Wzór protokółu odbioru.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 04/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.172.2018.AS - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa drewnianych mebli zewnętrznych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.173.2018.AS - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawę drewnianych mebli zewnętrznych (siedzisko S2 z oparciem z zabudowaną zielenią).

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.171.2018.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 22

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 22/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.189.2018.JW - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym
w części B1 dla Archiwum Zakładowego Miasta Poznania zlokalizowanego przy ul. Świerkowej 10.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 20/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.109.2018.AS - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli                  w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego                    w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 31/10/2018

Symbol: ZP.3.2018 - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na  os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci Przedszkola.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 31/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.153.2018.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 30/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.108.2018.AS - zamówienie z wolnej ręki na:

Remont pomieszczeń w budynkach UMP

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 30/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.168.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Kompleksowa usługa serwisowa obejmująca moduły

Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/10/2018

Symbol: 4/2018 - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawa trąbki do POSM I st. nr 1."

1.         Opis przedmiotu zamówienia.

            Przedmiotem dostawy jest:

                        - trąbka 1 szt.                                              

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

2          Termin złożenia oferty:

            do dnia 05 listopada 2018 r. do godziny 10.00.

3.         Opis sposobu przygotowania oferty  

            W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego instrumentu oraz cenę   netto i brutto z wyszczególnieniem         wysokości podatku VAT.

4.         Kryterium oceny wyboru oferty

            Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

5.         Opis warunków udziału w postępowaniu

            Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że:

            * Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

            * Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do ninejszego zaproszenia,

            * Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

6.         Termin związania ofertą.

            do dnia 09 listopada 2018 r.

7.         Termin wykonania dostawy.

            do dnia 23 listopada 2018 r.

8.         Opis sposobu przygotowania oferty.

            Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do      niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego            osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w       zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa instrumentów do POSM I st. nr 1.,     faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:      posm2st@gmail.com.

9.         Informacje dodatkowe

            *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

            *Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje           Zamawiający.

Załączniki;

1.         Specyfikacja techniczna na zamawiany instrument.

2.         Druk oferty.

3.         Wzór umowy.

4.         Wzór protokółu odbioru.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/10/2018