Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.144.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Aktualizacja Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla odcinka ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 17/09/2018

Symbol: 3/2018 - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawa instrumentów do POSM I st. nr 1."

1. Opis przedmiotu zamówienia.

    Przedmiotem dostawy jest;

      - saksofon altowy 1 szt.

      - obój 1 szt.

      - kontrabas 1/4  1 szt.

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Termin złożenia oferty:

    do 14 września 2018 r. do godziny 10.00.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

4. Opis sposobu przygotowania oferty  

    W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego instrumentu oraz cenę   netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.

5. Kryterium oceny wyboru oferty.

    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu.

    Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że Wykonawca:

    - posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

    - akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia,

    - nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

7. Termin związania ofertą:

    do 29 września 2017 r.

8. Termin wykonania dostawy:

    do dnia 28 września 2018 r.

9. Opis sposobu przygotowania oferty.

    Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa instrumentów do POSM I st. nr 1, faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:      posm2st@gmail.com.

10. Informacje dodatkowe.

      O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

      Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 09/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.151.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Wykonanie badań geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych oraz określenia parametrów geotechnicznych w ramach wskazanego obszaru Projektu "Program Centrum - etap I - zakres 2 oraz "Program Centrum - etap II - zakres na odcinku ulicy Ratajczaka między Placem Wolności a skrzyżowaniem
z ulicą Św. Marcin".

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 07/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.119.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Współpraca w zakresie zapewnienia wykonania usług publicznych w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Mieście Poznaniu na lata: 2018-2021.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 21/08/2018

Symbol: 2/2018 - zapytanie o cenę na:

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 w ramach "Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna Tablica" zaprasza do złożenia oferty na "Dostawa TIK do POSM I st. nr 1."

1.Opis przedmiotu zamówienia.

       Przedmiotem dostawy jest:

      - tablica interaktywna wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym 2 szt.

      - nagłośnienie 2 szt.

      zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.Termin złożenia oferty:

    do 27 sierpnia 2018 r. do godziny 10.00.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Opis sposobu przygotowania oferty.  

    W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego sprzętu TIK oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.

5.Kryterium oceny wyboru oferty.

    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

    Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że

    wykonawca:

    - posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami 

      zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

    - wykona przedmiot zamówienia w terminie,

    - rozliczy się z zamawiającym na podstawie faktury VAT,

    - akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia,

    - nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

7. Termin związania ofertą:

    do dnia 31 sierpnia 2018 r.

8. Termin wykonania dostawy:

    do dnia 21 września 2018 r.

9. Opis sposobu przygotowania oferty.

            Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty  można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, pocztą na adres:

POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa TIK do POSM I st. nr 1.,

faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub

drogą elektroniczną na adres: posm2st@gmail.com.

10. Informacje dodatkowe

      O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

      Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 20/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.101.2018.MC - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa, konfiguracja oraz instalacja wyposażenia w ramach realizacji projektu "Uczeń z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych"

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 16/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.100.2018.HS - zamówienie z wolnej ręki na:

Przeprowadzenie modernizacji i dostosowania pomieszczeń w ramach projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Poznaniu"
w formule Zaprojektuj i Wybuduj.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 10/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.133.2018.LS - zamówienie z wolnej ręki na:

Modernizacja Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania wzdłuż ul. Głogowskiej oraz w obszarze Grunwaldu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 07/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.131.2018.HS - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie do druku oraz druk materiałów informacyjno-edukacyjnych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 03/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.120.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.57.2018.HS - zamówienie z wolnej ręki na:

Zagospodarowanie i rewaloryzacja kompleksu Dzieciniec pod Słońcem
wraz z terenem ogrodu jordanowskiego

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 25/07/2018

Symbol: KPRM-III.042.1.47.2017 - zamówienie z wolnej ręki na:

Wykonanie projektu budowlanego i nadzór autorski

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 24/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.102.2018.LS - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa, konfiguracja i instalacja wyposażenia pracowni przedmiotowych niezbędnego do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki w ramach realizacji projektu "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania".

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 16/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.74.2018.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do IWZ.

Wykaz Nadawców przesyłek stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy.

Warunki świadczenia usług - załączniki nr 4 - 9 do umowy.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 11/07/2018

Symbol: ZSO12.K.231.1.2018 - zapytanie o cenę na:

Wykonanie prac remontowych w salach 5 i 6 oraz wymiana grzejników centralnego ogrzewania na 3 piętrze "starego budynku.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 04/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.93.2018.HS - zamówienie z wolnej ręki na:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie   Miastem (ZSIWZM), obejmuje wykonanie i wdrożenie modułów:

  •  "Gospodarka Materiałowo-Magazynowa";
    • "Obsługa Świadczeń Pozostałych - Poznańska Karta Seniora";

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorach umów i załącznikach do nich - stanowiących załączniki nr 4, 5 i 6 do IWZ.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 22/06/2018

Symbol: ZP.231.1.2018 - zapytanie o cenę na:

"WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH W SALACH 5 I 13 ORAZ W POKOJU NAUCZYCIELSKIM W  BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1  PRZY UL. BUKOWSKIEJ 16 W POZNANIU"

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 22/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.41.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadania Wykonanie ekspozycji reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 07/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.79.2018.MC - zapytanie o cenę na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 30/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.72.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 24/05/2018