Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.102.2019.LJ - zamówienie z wolnej ręki na:

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i odśnieżania.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 10/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.101.2019.LJ - zapytanie o cenę na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 05/07/2019

Symbol: ZP.232.1.2019 - zapytanie o cenę na:

"WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH W SALACH 9, 204 ORAZ 210 W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 PRZY UL. BUKOWSKIEJ 16 W POZNANIU"

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 02/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.92.2019.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa i uruchomienie serwera i macierzy dyskowej dla backupu środowiska wirtualnego wraz z rozbudową pojemności dyskowych macierzy.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/06/2019

Symbol: 3/POSM1/2019 - zapytanie o cenę na:

1.         Opis przedmiotu zamówienia.           

Przedmiotem dostawy jest: 

            - kontrabas 1/8  1 szt.   

            - smyczek 1 szt.   

            - pokrowiec 1 szt.zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

2         Termin złożenia oferty

            do 08 lipca 2019 r. do godziny 10.00.

3.        Opis sposobu przygotowania oferty             

            W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego instrumentu oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.

4.        Kryterium oceny wyboru oferty           

            Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

5.        Opis warunków udziału w postępowaniu    

           Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że:

           * Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.           

           * Wykonawca aeptuje wzór umowy, który jet  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.           

           * Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

6.         Termin związania ofertą.

            do 12 lipca 2019 r.

7.         Termin wykonania dostawy;           

           do dnia 31 lipca 2019 r.

8.        Opis sposobu przygotowania oferty.           

           Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.           

           Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego

             - osobiście,

            - pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa kontrabasu 1/8 do POSM I st. nr 1.,

            - faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub

            - drogą elektroniczną na adres:      posm2st@gmail.com.

9.      Informacje dodatkowe           

            *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.           

           *Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. 

            Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

Załączniki:

1.         Specyfikacja techniczna na zamawiane instrumenty.

2.         Druk oferty.

3.         Wzór umowy.

4.         Wzór protokółu odbioru.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/06/2019

Symbol: ZOU-XII.271.88.2019.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46 / Pl. Wolności 14.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 19/06/2019

Symbol: 2/POSM1/2019 - zapytanie o cenę na:

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na "Remont parkietu w sali rytmiki 04 w POSM I st. nr 1."

1.         Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest:

wykonanie remontu parkietu w sali rytmiki 04 o pow.75 m²  w budynku klasowym POSM I st. nr 1. im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej12

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Termin złożenia oferty;

            do 18 czerwca 2019 r. do godziny 10.00.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Opis sposobu przygotowania oferty  

            W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT, oraz okres gwarancji jakiej udziela oferent.

5. Kryterium oceny wyboru oferty

            Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

            Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że:

            * Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

            * Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.

            * Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

7. Termin związania ofertą.

            do dnia 28 czerwca 2019 r.

8. Termin wykonania remontu;

            do dnia 26 lipca 2019 r.

9. Opis sposobu przygotowania oferty.

            Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

           Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście,

           pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Remont parkietu w sali rytmiki 04 w POSM I st. nr 1",     

           faksem na numer 61/852-28-55  wew. 120. lub 

           drogą elektroniczną na adres:  posm2st@gmail.com.

10.      Informacje dodatkowe

            *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

            *Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą.

            Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

Załączniki:

1.         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

2.         Druk oferty.

3.         Wzór umowy.

4.         Wzór protokółu odbioru.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 11/06/2019

Symbol: ZoC/SP59/2/2019 - zapytanie o cenę na:

Remont sanitariatów chłópięcych na piętrze i parterze oraz sanitariatu dla nauczycieli.

 1. Prace wyburzeniowe
 2. Przygotowanie powierzchni do połóżenia płytek
 3. wywiezienie gruzu
 4. wykonanie sufitów podwieszanych
 5. dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego oswietlenia halogenowego.
 6. Demontaż istniejacych urządzeń sanitarnych.
 7. Położenie fliz.
 8. Połóżenie terakoty.
 9. Montaz umywalek - 7 sz.
 10. Montaż toalet podtynkowych - 6 szt.
 11. Montaż kabin WC- 6 szt.
 12. Montaż pisuarów - 4 szt.
 13. Zabudowa rur CO
 14. Wymiana rur wod-kan w pionie.
 15. Demontaż bojlerów elektrycznych.
 16. Wymian kaloryferów - 5 szt.
 17. Malowanie pozostałych powierzchni nie objętych flizowaniem.
 18. Zakup materiałów i urządzeń do wykonania remontu w uzgodnieniu z dyrekcją.
 19. Prace remontowe wykonane na podstawie kosztorysu ofertowego (do pobrania w sekretariacie szkoły.
 20. Termin realizacji:od 24 czerwca 2019 do 15 sierpnia 2019.

     Termin otwarcia ofert 12 czerwca 2019 r o godz. 12.00

    Warunki płatności : faktura płatna przelewem w terminie wskazanym przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze protokołem prac remontowych.

   Osoby zainteresowane wykonaniem repmntu proszone są o koktakt : tel. 618793196, email: szk59@wp.pl

   Osoba odpowiedzialna do kontaktu : przez sekretariat szkoły - dyr. Magdalena Górecka.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 10/06/2019

Symbol: SP88.27.2019 - zapytanie o cenę na:

Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczeń bloku kuchennego o łącznej powierzchni 42,42 m2  z przeznaczeniem do wydawania posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 88 w godzinach od 7.00 do 16.00. Szczegóły zapytania ofertowego  na stronie www.sp88.pl

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 29/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.67.2019.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM).

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/05/2019

Symbol: CTK.BA.2261.04.2019 - zapytanie o cenę na:

Zapytanie o cenę dla zadania pn:

"Druk publikacji poseminaryjnej"

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 17/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.58.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 13/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.37.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 29/04/2019

Symbol: ZSP8.ZP/251-01/2019 - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu i wydawanie 4 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 190 oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 24/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.68.2019.JW - zamówienie z wolnej ręki na:

Budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze os. Lotników Wielkopolskich

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 17/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.39.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Stałe utrzymanie czystości na terenach nadwarciańskich

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 16/04/2019

Symbol: ZoC/SP59/1/2019 - zapytanie o cenę na:

Modernizacja sanitariatów chłopięcych na parterze i piętrze oraz saniariatów dla nauczycieli.

1 Prace wyburzeniowe

2.Przygotowanie powierzchni do położenia plytek

3.Wywiezienie gruzu

4.Wykonanie sufitów podwieszanych

5.Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego ośietlenia halogenowego

6.Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych

7.Położenie fliz

8.Położenie terakoty

9.Montaż umywalek - 7 szt.

10. Montaz toalet podtynkowych - 6 szt.

11.Montaz kabin WC- 6 szt.

12.Montaż pisuarów - 4 szt.

13.Zabudowa rur CO

14.Wymiana rur wod-kan w pionie

15.Demontaż bojlerów elektrycznych

16.Wymiana kaloryferów- 5 szt.

17.Malowanie pozostałych powierzchni nie objętych flizowaniem

18.Zakup materiałów i urzadzeń do wykonania remontu w uzgodnieniu z dyrekcją

19.Prtace remontowe wykonane na podstawie kosztorysu ofertowego (do pobrania w sekretariacie szkoły)

Termin realizacji : od 24 czerwca 2019  do 15 sierpnia 2019

Termin otwarcia ofert: 12 czerwiec 2019 o godz. 12.00

Warunki płatności: faktura płatna przelewem w terminie wskazanym przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze protokołem prac remontowych

Osoba odpowiedzialna do kontaktu: przez sekretariat szkoły- dyr. Magdalena Górecka

Sposób przygotowania ofert : ofertę nalezy sporzadzić w formie pisemnej , w jezyku polskim, w zaklejonej kopercie z napisem remont sanitariatów -2019, opatrzonej pieczęcią firmy składającej ofertę

Treść powinna zawierać :

1. Nazwa wykonawcy

2.Adres wykonawcy

3.NIP i Regon

4.Numer rachunku bankowego

5.Kosztorys ofertowy wraz z ceną netto/ brutto/podatek

6.Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń/zgoda na warunki płatności

7.Określenie terminu realizacji zamówienia

8.Podanie okresu gwarancji na wykonany remont

Osoby zainteresowane wykonaniem remontu proszone są o kontakt : tel. 61 87 93 196 , email szk59@wp.pl

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.27.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Usługa sprzątania wnętrz budynków Urzędu Miasta Poznania

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 21/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.46.2019.JW - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa 10 kompletów systemu wystawienniczego wg projektu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 20/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.21.2019.AS - zapytanie o cenę na:

Świadczenie usług cateringowych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/03/2019