Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: CTK.BA.2261.04.2019 - zapytanie o cenę na:

Zapytanie o cenę dla zadania pn:

"Druk publikacji poseminaryjnej"

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 17/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.58.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 13/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.37.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 29/04/2019

Symbol: ZSP8.ZP/251-01/2019 - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu i wydawanie 4 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 190 oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 24/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.68.2019.JW - zamówienie z wolnej ręki na:

Budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze os. Lotników Wielkopolskich

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 17/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.39.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Stałe utrzymanie czystości na terenach nadwarciańskich

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 16/04/2019

Symbol: ZoC/SP59/1/2019 - zapytanie o cenę na:

Modernizacja sanitariatów chłopięcych na parterze i piętrze oraz saniariatów dla nauczycieli.

1 Prace wyburzeniowe

2.Przygotowanie powierzchni do położenia plytek

3.Wywiezienie gruzu

4.Wykonanie sufitów podwieszanych

5.Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego ośietlenia halogenowego

6.Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych

7.Położenie fliz

8.Położenie terakoty

9.Montaż umywalek - 7 szt.

10. Montaz toalet podtynkowych - 6 szt.

11.Montaz kabin WC- 6 szt.

12.Montaż pisuarów - 4 szt.

13.Zabudowa rur CO

14.Wymiana rur wod-kan w pionie

15.Demontaż bojlerów elektrycznych

16.Wymiana kaloryferów- 5 szt.

17.Malowanie pozostałych powierzchni nie objętych flizowaniem

18.Zakup materiałów i urzadzeń do wykonania remontu w uzgodnieniu z dyrekcją

19.Prtace remontowe wykonane na podstawie kosztorysu ofertowego (do pobrania w sekretariacie szkoły)

Termin realizacji : od 24 czerwca 2019  do 15 sierpnia 2019

Termin otwarcia ofert: 31 maj 2019 o godz. 10.00

Warunki płatności: faktura płatna przelewem w terminie wskazanym przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze protokołem prac remontowych

Osoba odpowiedzialna do kontaktu: przez sekretariat szkoły- dyr. Magdalena Górecka

Sposób przygotowania ofert : ofertę nalezy sporzadzić w formie pisemnej , w jezyku polskim, w zaklejonej kopercie z napisem remont sanitariatów -2019, opatrzonej pieczęcią firmy składającej ofertę

Treść powinna zawierać :

1. Nazwa wykonawcy

2.Adres wykonawcy

3.NIP i Regon

4.Numer rachunku bankowego

5.Kosztorys ofertowy wraz z ceną netto/ brutto/podatek

6.Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń/zgoda na warunki płatności

7.Określenie terminu realizacji zamówienia

8.Podanie okresu gwarancji na wykonany remont

Osoby zainteresowane wykonaniem remontu proszone są o kontakt : tel. 61 87 93 196 , email szk59@wp.pl

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.27.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Usługa sprzątania wnętrz budynków Urzędu Miasta Poznania

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 21/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.46.2019.JW - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa 10 kompletów systemu wystawienniczego wg projektu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 20/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.21.2019.AS - zapytanie o cenę na:

Świadczenie usług cateringowych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.24.2019.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z realizacją przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP zadania ustalania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 05/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.17.2019.JW - zapytanie o cenę na:

Dostawę opału dla podopiecznych MOPR w roku 2019

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 15/02/2019

Symbol: ZOU-XII.271.11.2019.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Utrzymanie i eksploatacja systemu "Bezprzewodowy Poznań".

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 01/02/2019

Symbol: ZP.2.2018 - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dziennie dla dzieci z Przedszkola oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 18/12/2018

Symbol: ZSP9.ZP/251-02/2018 - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9   przy ul. Umultowskiej 114 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 14/12/2018

Symbol: 1/2018 - zapytanie o cenę na:

1.         Opis przedmiotu zamówienia.

            Przedmiotem dostawy są:

            instrumenty perkusyjne (werble) zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2          Termin złożenia oferty:

            do 10.12.2018 r. do godziny 10.00.

3.         Opis sposobu przygotowania oferty:  

            W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę oferowanego instrumentu oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.

4.         Kryterium oceny wyboru oferty:

            Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

5.         Opis warunków udziału w postępowaniu:

            Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że:

            - Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

            - Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia,

            - Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

6.         Termin związania ofertą:

            do dnia 21.12.2018 r.

7.         Termin wykonania dostawy:

            do dnia 21.12.2018 r.

8.         Opis sposobu przygotowania oferty.

            Oferty należy sporządzić na formularzu oferty, który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

           Oferty można dostarczyć:

           -  do siedziby zamawiającego osobiście,

           -  pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa instrumentów do POSM II st.",

           -  faksem na numer 61-852-28-56 wew. 102.

           - drogą elektroniczną na adres: posm2st@gmail.com

9.         Informacje dodatkowe.

            O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

            Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą.

            Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

Załączniki:

1.         Specyfikacja techniczna na zamawiane instrumenty.

2.         Druk oferty.

3.         Wzór umowy.

4.         Wzór protokółu odbioru.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 04/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.172.2018.AS - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa drewnianych mebli zewnętrznych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.173.2018.AS - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawę drewnianych mebli zewnętrznych (siedzisko S2 z oparciem z zabudowaną zielenią).

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.171.2018.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 22

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 22/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.189.2018.JW - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym
w części B1 dla Archiwum Zakładowego Miasta Poznania zlokalizowanego przy ul. Świerkowej 10.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 20/11/2018