Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.162.2017.MK - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa krzeseł biurowych.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 19/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.177.2017.MK - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa i montaż mebli biurowych.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 19/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.186.2017.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.184.2017.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.190.2017.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.188.2017.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.187.2017.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.185.2017.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.189.2017.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.191.2017.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/01/2018

Symbol: 1/2017 - zapytanie o cenę na:

PRZEPROWADZENIE ARCHIWIZACJI W ARCHIWUM SZKOLNYM

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 18/12/2017

Symbol: ZOU-XII.271.146.2017.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 13/12/2017

Symbol: 3/2017 - zapytanie o cenę na:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

            Przedmiotem dostawy jest:

                        - Marimba 1 szt.

                        - Fagottino 1 szt.

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Termin złożenia oferty: do 19.12. 2017 r. do godziny 10.00.

3. Opis sposobu przygotowania oferty  

W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego instrumentu oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.                                                            

Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej.           

4. Kryterium oceny wyboru oferty

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie    oświadczenia na formularzu oferty, że:

  * Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

 * Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 * Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

6. Termin związania ofertą.

            do 20.12.2017 r.

7. Termin wykonania dostawy;

            do dnia 28.12.2017 r.

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa Marimby, Fagottino do POSM I st. nr 1., faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:      posm2st@gmail.com.

9. Informacje dodatkowe

    * O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

    * Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

Załączniki (do odebrania również w siedzibie POSM, ul.Solna 2)

1.         Specyfikacja techniczna na zamawiane instrumenty.

2.         Druk oferty.

3.         Wzór umowy.

4.         Wzór protokółu odbioru

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 13/12/2017

Symbol: ZP.ZSP5/271-4/17 - zapytanie o cenę na:

przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 175 oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej nr 65

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/11/2017

Symbol: ZOU-XII.271.137.2017.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Kompleksowa usługa serwisowa obejmująca moduły

Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem

(ZSIWZM)

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 22/11/2017

Symbol: ZOU-XII.271.152.2017.HS - zapytanie o cenę na:

Wykonanie 700 000 sztuk worków foliowych przeznaczonych do zbierania psich odchodów w kolorze czarnym o następujących parametrach i właściwościach:

- wymiary całkowite worka (po rozłożeniu) 250 mm x 340 mm,

- grubość folii 30 mikronów,

- nadruk na woreczkach w kolorze białym zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik
   nr 1 do umowy.

- woreczki zapakowane w paczki po 50 sztuk

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 21/11/2017

Symbol: ZP.1.2017 - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci Przedszkola

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 21/11/2017

Symbol: ZOU-XII.271.155.2017.BK - zapytanie o cenę na:

Dostawa i montaż mebli

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 31/10/2017

Symbol: ZOU-XII.271.148.2017.MK - zamówienie z wolnej ręki na:

Umowa współpracy w zakresie zapewnienia wykonania usług publicznych w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Poznaniu

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 25/10/2017

Symbol: Zapytanie o cenę POSM II st 4/2017 - zapytanie o cenę na:

Dostawa puzonu tenorowego z kwartwentylem do POSM II st. ul. Solna 12 61-736 Poznań. Dokumentacja do pobranie ze strony: posm2st.poznan.pl

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 12/10/2017