Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.231.1.2018 - zapytanie o cenę na:

"WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH W SALACH 5 I 13 ORAZ W POKOJU NAUCZYCIELSKIM W  BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1  PRZY UL. BUKOWSKIEJ 16 W POZNANIU"

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 22/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.41.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadania Wykonanie ekspozycji reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 07/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.79.2018.MC - zapytanie o cenę na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 30/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.72.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 24/05/2018

Symbol: XXVLO.231.3.2018 - zapytanie o cenę na:

remont podłog z parkietu 194,5 m2

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 15/05/2018

Symbol: XXVLO.231.3.2018 - zapytanie o cenę na:

remont schodów wejściowych do szkiły od ul. WIDNEJ

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 15/05/2018

Symbol: XXVLO.231.3.2018 - zapytanie o cenę na:

remont podłógi drewnianej-ułożenie wykładziny pvc

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 15/05/2018

Symbol: XXVLO.231.3.2018 - zapytanie o cenę na:

remont tynków budynku szkilnego

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 14/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.31.2018.LS - zamówienie z wolnej ręki na:

Wydruk gazetek osiedlowych oraz sprawozdań z działalności

organów Osiedla Rataje w 2018 r.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 11/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.37.2018.LS - zamówienie z wolnej ręki na:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych w zakresie:

- przygotowania powierzchni do prac remontowych,

- wykonania robót w zakresie remontu posadzek, w tym zrywania i układania wykładzin z tworzyw sztucznych oraz renowacja parkietów,

- robót tynkarskich,

- robót w zakresie instalacji elektrycznych,

- robót w zakresie przygotowania i malowania ścian i sufitów.

Realizacja zadania nie pogorszy dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć istniejące w obiekcie instalacje, w szczególności:

- Systemu Sygnalizacji Pożaru,

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy,

- Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu,

- Systemu CCTV,

- Systemu Kontroli Dostępu,

- Systemu Oddymiania,

- sieci elektrycznej,

- sieci komputerowej.

W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania, które skutkować będzie uszkodzeniem wymienionych systemów, Zamawiający naliczy kary umowne, a w przypadku bezskutecznego wezwania do naprawy zleci jej wykonanie podmiotowi trzeciemu i wystawi fakturę obciążającą Wykonawcę kosztami, jakie poniósł Zamawiający w związku z powyższym zleceniem.

Wykonawca na wykonane roboty jest zobowiązany udzielić 36 miesięcznej gwarancji.

Wykonawca w dniu podpisania umowyzobowiązany jest do przedłożenia uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu terminowego realizacji umowy, który stanowił będzie załącznik do umowy. W przypadku nie przedłożenia harmonogramu terminowego realizacji umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 20/04/2018

Symbol: ZoC/SP59/3/2018 - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zakresie  remontu szatni  szkolnej w Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu

Przedmiotem zapytania ofertowego są prace remontowe w szatni szkolnej znajdującej się  w piwnicy budynku SP59 wraz  z remontem klatek schodowych doprowadzających do pomieszczenia szatni.

Powierzchnia szatni   102,92 m2:

Zakres prac remontowych

1.prace demontażowe przegród szatniowych

2.przygotowanie powierzchni do położenia płytek

3.połozenie terakoty/ płytek na podłogach i schodach

4.wywiezienie gruzu

5. wykonanie zabudowy rur instalacyjnych, CO

5. dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego oświetlenia halogenowego

7. położenie fliz do wysokości 2 m na ścianach szatni

8. wymiana kaloryferów 4 szt.

9. malowanie pozostałych powierzchni nie objętych flizowaniem na żądany kolor

10. Budowa ścianki gipsowo-kartonowej

11. Zakup potrzebnych materiałów i urządzeń do wykonania remontu w uzgodnieniu z dyrekcją placówki. 

Termin realizacji zamówienia : 01.07.2018 r. do 15.08.2018 r.

Miejsce i termin złożenia ofert : do 15.04.2018 r. -sekretariat szkoły

Termin otwarcia ofert : 20.04.2018 r.

Warunki płatności : faktura płatna przelewem w terminie wskazanym przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze protokołem prac remontowych.

Sposób przygotowania oferty : ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, po dokonaniu pomiarów pomieszczeń szatni - w zaklejonej kopercie z napisem " Remont szatni w SP 59 w Poznaniu" opatrzonej pieczęcią firmy składającej ofertę.

Treść oferty winna zawierać :

1. nazwę wykonawcy

2. adres wykonawcy

3. NIP i REGON

5. nr rachunku bankowego

6. kosztorys ofertowy wraz z ceną netto / cenę brutto/podatek

7. oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń / zgoda na warunki płatności

9. określenie terminu realizacji zamówienia

10. podanie okresu gwarancji na wykonany remont

Osoby zainteresowane wykonaniem remontu proszone są o kontakt: tel. 61 87 93 196 ,

e-mail: szk59@wp.pl 

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 20/03/2018

Symbol: ZoC/SP59/2/2018 - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ZAKRESIE PRAC REMONTOWYCH DWÓCH ŁAZIENEK w  SP59

Przedmiotem zapytania ofertowego są prace remontowe łazienek położonych na parterze budynku SP59 w zakresie :

1. prace wyburzeniowe

2. przygotowanie powierzchni do położenia płytek

3. wywiezienie gruzu

4. wykonanie sufitów podwieszanych

5. dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego oświetlenia halogenowego

6. demontaż istniejacych urządzeń sanitarnych

7. położenie fliz do wysokości 2 m

8. położenie terakoty

9. montaż blatów pod umywalki

10. montaż umywalek w ilości 6 szt.

11. montaż toalet podtynkowych w ilości 6 szt.

13. montaż kabin WC : 6 szt,

14. zabudowa rur centralnego ogrzewania

15.wymiana rur kanalizacyjnych

16. demontaż bojlerów przyłącze ciepłej wody

15. wymiana kaloryferów 4 szt.

16. malowanie pozostałych powierzchni nie objętych flizowaniem na żądany kolor

17. zakup potrzebnych materiałów i urządzeń do wykonania remontu w uzgodnieniu z dyrekcją placówki.

Termin realizacji zamówienia : 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r.

Miejsce i termin złożenia ofert : do 15.04.2018 r. -sekretariat szkoły

Termin otwarcia ofert : 20.04.2018 r.

Warunki płatności : faktura płatna przelewem w terminie wskazanym przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze protokołem prac remontowych.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : referent placówki p.B.Rybarczyk

Sposób przygotowania oferty : ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim- w zaklejonej kopercie z napisem " remont sanitariatów " opatrzonej pieczęcią firmy składającej ofertę.

Treść oferty winna zawierać :

1. nazwę wykonawcy

2. adres wykonawcy

3. NIP i REGON

5. nr rachnku bankowego

6. kosztorys ofertowy wraz z ceną netto / cenę brutto/podatek

7. oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń / zgoda na warunki płatności

9. określenie terminu realizacji zamówienia

10. podanie okresu gwarancji na wykonany remont

Osoby zainteresowane wykonaniem remontu proszone są o kontakt: szk59@wp.pl

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 15/03/2018

Symbol: ZOU-XII.271.24.2018.LS - zapytanie o cenę na:

Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Poznania.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 13/03/2018

Symbol: ZoC/SP59/1/2018 - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE OFERTOWEdla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznychna zakup i dostawę szafek ubraniowych do szatni Szkoły Podstawowej nr 59 w PoznaniuI.  ZAMAWIAJĄCY:Szkoła Podstawowa nr 59Ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szafek ubraniowych do szatni szkolnej w  SP 59 w Poznaniu . Zamówienie A.10 szafek  - 3-4 modułowych w kształcie litery "L"- 8 skrytkowych- /8 miejsc do przechowywania/ lub  szafka skrytkowa 8-drzwiowa - 2 skrytki w kolumnie, 4 kolumnyZamówienie B32 szafki -4 skrytkowe  /czterodrzwiowe/ "proste"- /4 miejsca do przechowywania/III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych szafek ubraniowych do szatni SP59 wraz z ewentualnym montażem i wniesieniemPrzedmiotem zamówienia są następujące rodzaje segmentów:Zamówienie "A"szafka ubraniowa z drzwiami typu L 6-drzwiowa
- 2 skrytki w kolumnie, 3 kolumny
- malowana proszkowo wg palety RAL
- wymiary całkowite: 180x120x49cm (WxSxG)
- wentylacja nowoczesna (perforacja)
- ryglowanie 1-punktowe
- zamek w systemie klucza master
- do każdego zamka 2 kluczyki
- w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ścianszafka skrytkowa 8-drzwiowa
- 2 skrytki w kolumnie, 4 kolumny
- malowana proszkowo wg palety RAL
- wymiary całkowite: 180x97x40 cm (WxSxG)
- wentylacja nowoczesna (perforacja)
- ryglowanie 1-punktowe
- zamek w systemie klucza master
- do każdego zamka 2 kluczyki
- w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ściance
- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach
- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ścianyzamówienie "B"szafka skrytkowa 8-drzwiowa
- 2 skrytki w kolumnie, 4 kolumny
- malowana proszkowo wg palety RAL
- wymiary całkowite: 180x97x40 cm (WxSxG)
- wentylacja nowoczesna (perforacja)
- ryglowanie 1-punktowe
- zamek w systemie klucza master
- do każdego zamka 2 kluczyki
- w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ścianceTermin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2018 r.IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTOferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera pod adres: SP59 sekretariat szkoły do dnia 15 kwietnia 2018 do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) lub adres szkoły email: szk59@wp.plV. OCENA OFERTYZamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena- spełnienie  określonych warunków zamówienia- ocena jakości produktu-ocena dot. niezbędnych certyfikatów-inne czynniki wpływające na koszty realizacji oferty VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYO wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie VII. DODATKOWE INFORMACJEDodatkowych informacji udzielają pracownicy SP 59 tel. 61 87 93 196    lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email: szk59@wp.pl
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje SP59 do złożenia zamówienia.

Dyrektor SP59

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/03/2018

Symbol: 1/2018 - zapytanie o cenę na:

Poznań, dnia 28 lutego 2018 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawa instrumentów do POSM I st. nr 1."

1. Opis przedmiotu zamówienia.

            Przedmiotem dostawy jest;

                        - Flet poprzeczny 2 szt.

                        - Flet poprzeczny 1 szt.

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

2.Termin złożenia oferty;

            do 09 marca 2018 r. do godziny 10.00.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

4.Opis sposobu przygotowania oferty  

W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego instrumentu oraz cenę   netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.

5.Kryterium oceny wyboru oferty

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

6.Opis warunków udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że;

            * Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

            * Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.

            * Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

7.Termin związania ofertą.

            do 16 marca 2018 r.

8.Termin wykonania dostawy;

            do dnia 30 marca 2018 r.

9.Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dostawa instrumentów do POSM I st. nr 1., faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres: posm2st@gmail.com.

10.Informacje dodatkowe

            *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

            *Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach  zgodnych ze złożoną ofertą.

Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

Załączniki;

1.         Specyfikacja techniczna na zamawiane instrumenty.

2.         Druk oferty.

3.         Wzór umowy.

4.         Wzór protokółu odbioru.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 01/03/2018

Symbol: ZOU-XII.271.15.2018.MA - zapytanie o cenę na:

Świadczenie usług hotelarskich na terenie miasta Poznania

dla potrzeb Urzędu Miasta Poznania w 2018 roku

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/02/2018

Symbol: ZOU-XII.271.16.2018.MA - zapytanie o cenę na:

Świadczenie usług hotelarskich na terenie miasta Poznania

dla potrzeb Urzędu Miasta Poznania w 2018 roku

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/02/2018

Symbol: ZOU-XII.271.14.2018.MA - zapytanie o cenę na:

Dostawa opału dla podopiecznych MOPR w roku 2018.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 14/02/2018

Symbol: ZOU-XII.271.21.2018.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Promocja miasta Poznania i współorganizacja wydarzenia IX Konferencja ABSL w 2018 roku w Poznaniu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 07/02/2018

Symbol: SP28.ZP.231.1.2018 - zapytanie o cenę na:

Przedmiotem zamówienia jest najem pomieszczenia w celu prowadzenia stołówki szkolnej i sklepiku szkolnego oraz oferta cenowa na zestawy obiadowe.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 29/01/2018