Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.63.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu".

16/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.99.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Prace remontowo-budowlane w siedzibach MOPR w Poznaniu.

15/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.90.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja sprzętu komputerowego, zestawów narzędzi i pomocy dydaktycznych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

15/07/2019

Symbol: CTK.BA.2261.05.2019 - przetarg nieograniczony na:

Druk dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

11/07/2019

Symbol: CUW-II.4440.37.2019 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja  balkonów i tarasów w budynku Domu Pomocy Społecznej.

10/07/2019

Symbol: ZP/06/2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie naprawy wraz z dostawą i montażem odcinka Wytwórni Mas Bitumicznych: waga kruszywa, wypełniacza i asfaltu wraz z nowym oprogramowaniem procesu produkcyjnego

09/07/2019

Symbol: CUW-II.4440.38.2019 - przetarg nieograniczony na:

dostawa artykułów spożywczych do  Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu

Część 1 Dostawa owoców i warzyw przetworzonych oraz wody butelkowej zgodnie z  załącznikiem nr 2A do SIWZ.

Część 2 Dostawa artykułów suchych zgodnie z  załącznikiem 2B do SIWZ.

Część 3 Dostawa jajek zgodnie z  załącznikiem nr 2C do SIWZ.

08/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.96.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na cieku Wa-7 Różany Potok w rejonie ul. Deszczowej w Poznaniu wraz z obliczeniami zlewni tego zbiornika.

05/07/2019

Symbol: ZP.240.45.2019 - przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa nowej samojezdnej maszyny do konserwacji i pielęgnacji lodu (rolby) na Lodowisko im. Witalisa Ludwiczaka zlokalizowane przy ulicy Ojca Mariana Żelazka 1 w Poznaniu

04/07/2019

Symbol: CUW-II.4440.36.2019 - przetarg nieograniczony na:

termomodernizacja budynku żłobka

04/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.100.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

03/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.84.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac remontowych w zakresie: -- malowania pomieszczeń wraz z robotami
towarzyszącymi, - emontażu i montażu grzejników, - wykonania robót elektrycznych w zakresie
okablowania i montażu nowych opraw oświetleniowych (źródło światła LED), - wykonania robót w
zakresie stolarki drzwiowej i okiennej, - rozebrania istniejących i ułożenia nowych okładzin ściennych
i podłogowych, - wykonania robót wodno-kanalizacyjnych. Wykonanie przedmiotu zamówienia
nastąpi na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego: a) Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót - załączniki nr 3 do umowy; b) Przedmiaru robót - załącznik nr 1 do umowy;
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć istniejące w obiekcie instalacje, w szczególności: -
Systemu Sygnalizacji Pożaru, - Dźwiękowy System Ostrzegawczy, - Systemu Sygnalizacji Włamania i
Napadu, - Systemu CCTV, - Systemu Kontroli Dostępu, - Systemu Oddymiania, - Sieci elektrycznej, -
Sieci komputerowej. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania, które skutkować będzie
uszkodzeniem wymienionych systemów, Zamawiający naliczy kary umowne, a w przypadku
bezskutecznego wezwania do naprawy zleci jej wykonanie podmiotowi trzeciemu i wystawi fakturę
obciążającą Wykonawcę kosztami, jakie poniósł Zamawiający w związku z powyższym zleceniem.
Wykonawca na wykonane roboty jest zobowiązany udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji.
Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji próbek kolorystycznych, w odniesieniu kolorystki ścian i
sufitów, drzwi, ościeżnic, listew podłogowych, obudów grzejników, wykładziny, glazury i katalogów
w odniesieniu do armatury, elektryki instalacji teletechnicznych w celu uzyskania akceptacji.
Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia uzgodnionego i
zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu terminowego realizacji umowy, który
stanowił będzie załącznik do umowy. W przypadku nie przedłożenia harmonogramu terminowego
realizacji umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych. Harmonogram musi
przewidywać sposób realizacji robót na czynnym obiekcie.

03/07/2019

Symbol: ZP.240.44.2019 - przetarg nieograniczony na:

Cykliczna dostawa artykułów elektrycznych i elektrotechnicznych dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu

02/07/2019

Symbol: ZTM.EZ.3310.9.2019 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl.

02/07/2019

Symbol: UK.D.340-2/19 - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole w Poznaniu

01/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.64.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa z montażem wyposażenia meblowego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie ich użytkowania

28/06/2019

Symbol: ZP.XXLO/251-01/20 - przetarg nieograniczony na:

Poszerzenie płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem nowego wyposażenia oraz wymiana urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna na ternie XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, os. Wichrowe Wzgórze 111w Poznaniu

28/06/2019

Symbol: SP7.ZP/252-02/2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont zaplecza sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7  im. Erazma z Rotterdamu przy ulicy Galileusza 14 w Poznaniu

28/06/2019

Symbol: ZP.2.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2020 r.

27/06/2019

Symbol: ZSMS2.ZP/252-01/19 - przetarg nieograniczony na:

Remont hali sportowej namiotowej położonej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy Al. Niepodległości 32 w Poznaniu.

27/06/2019