Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.3.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Rezerwacja biletów lotniczych na potrzeby Urzędu Miasta Poznania w 2019 roku

18/01/2019

Symbol: ZP.212.03.2019 - przetarg nieograniczony na:

Usługa wykonania projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania imprezy 12 PKO Poznań Półmaraton

17/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.196.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż, dostawa oraz montaż mebli biurowych.

16/01/2019

Symbol: PDT 8/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa obiektów małej architektury oraz nowe zagospodarowanie zielenią wypiętrzonych rabat wejścia od strony ul. Głogowskiej do Parku im. Teodora Woodrowa Wilsona w Poznaniu

15/01/2019

Symbol: CUW-II.4440.4.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

dostawa artykułów spożywczych do Zespołów Żłobków w Poznaniu

14/01/2019

Symbol: WM-O-A-271-10/18 - przetarg nieograniczony na:

  1. druk i dostawa miesięcznika "Poznański Informator Kulturalny Sportowy i Turystyczny IKS" od numeru 2/2019 do numeru 1/2020 (ISSN 1231-9139, czasopismo specjalistyczne), (12 numerów)
  2. druk i dostawa ulotki "Afisz kulturalny" co miesiąc w okresie od edycji luty 2019 r. do edycji styczeń 2020 r. (12 edycji)
  3. insert ulotki "Afisz kulturalny" co miesiąc w okresie od edycji luty 2019 r. do edycji styczeń 2020 r. do miesięcznika "Poznański Informator Kulturalny Sportowy i Turystyczny IKS" od numeru 2/2019 do numeru 1/2020 (12 usług insertowania)
03/01/2019

Symbol: ZP.212.76.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2019.

28/12/2018

Symbol: MAP-3/18 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa wystawy stałej Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

28/12/2018

Symbol: PDT 6/2018 - przetarg nieograniczony na:

Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej

27/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.221.2018.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Ochrona fizyczna i System Monitoringu SMA obiektów UMP

21/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.205.2018.MC - zamówienie na usługi społeczne na:

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

21/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.220.2018.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi pogrzebowe dla MOPR w 2018 r.

21/12/2018

Symbol: PDT 5/2018 - przetarg nieograniczony na:

Remont mostków znajdujących się na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu

21/12/2018

Symbol: SZ/271/72/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa granulatów i karmy dla zwierząt.

20/12/2018

Symbol: ZP/13/2018 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa mieszanek betonowych dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu

20/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.178.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych dla osiemnastu szkół, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe   kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt.

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie o dofinansowanie nr RPWP.08.03.04-30-0002/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawamiosób trzecich, pierwszej jakości.

19/12/2018

Symbol: ZP.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

18/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.206.2018.EW - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

18/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.199.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie, wydawanie oraz dostarczanie gorących posiłków klientom MOPR

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy, o wartości poniżej 750 000 euro.

14/12/2018

Symbol: PDT 4/2018 - przetarg nieograniczony na:

Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej

14/12/2018