Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.SP11/251-1/2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Wicherek" na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego na osiedlu Wichrowe Wzgórze 119 w Poznaniu - ETAP III

20/04/2018

Symbol: ZP.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Remont instalacji wod-kan i c.o. oraz wykonanie ogrodzenia w Żłóbku Calineczka na osiedlu Pod Lipami 103 w Poznaniu

20/04/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-13/18P - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja wybranych nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan

19/04/2018

Symbol: ZOU-XII.271.32.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Stałe utrzymanie czystości na terenach nadwarciańskich

19/04/2018

Symbol: ZOU-XII.271.27.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja oraz instalacja wyposażenia w ramach realizacji projektu "Gimnazjalista z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych
i zawodowych
"

13/04/2018

Symbol: UK.D.340-1/18 - przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie zieleni na terenach cmentarzy komunalnych miasta Poznania w latach 2018-2020

12/04/2018

Symbol: ZOU-XII.271.38.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej dla projektu "Plażojada" etap 3 - Oznakowanie.

09/04/2018

Symbol: ZOU-XII.271.1.2018.KW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowegodla dwóch szkół - szczegóły w załączniku nr 1.1 i 1.2 - w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych                w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Część I: Sprzęt komputerowy

Część II: Zestawy narzędzi, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości. Warunkiem prawidłowej realizacji projektu jest działanie zgodne  z wytycznymi zawartymi m.in. w: umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0001/16-00 oraz Studium Wykonalności.

06/04/2018

Symbol: ZOU-XII.271.39.2018.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Organizacja cyklu weekendowych imprez kulturalnych, sportowych
i społecznych pt. "Lato na Madalinie 2018" oraz tymczasowe zagospodarowanie terenu Zajezdni

05/04/2018

Symbol: ZOU-XII.271.34.2018.MK - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie i rewaloryzacja kompleksu Dzieciniec pod Słońcem z terenem ogrodu jordanowskiego położonego przy ul. Droga Dębińska 21 w Poznaniu w formule zaprojektuj
i wybuduj, w ramach projektu "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu" realizowanego w ramach: osi priorytetowej 4 Środowisko, działania 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,  poddziałania 4.4.3. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

04/04/2018

Symbol: ZOU-XII.271.42.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa papieru biurowego.

03/04/2018

Symbol: ZOU-XII.271.25.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa samochodów dla Straży Miejskiej Miasta Poznania.

30/03/2018

Symbol: ZOU-XII.271.47.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Wykupienie asysty technicznej firmy Oracle dla oprogramowania
Oracle Database

30/03/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-11/18P - przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu

30/03/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-09/18P - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Marcelińskiej w Poznaniu

30/03/2018

Symbol: ZOU-XII.271.13.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa Rynku Łazarskiego - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska.

30/03/2018

Symbol: ZP.212.22.2018 - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja nabrzeża nad Jeziorem Kierskim - dodatkowy odcinek nabrzeża na kąpielisku Krzyżowniki" obejmujący remont nabrzeża o łącznej długości 80,00 m na terenie nieruchomości położonej przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu

29/03/2018

Symbol: SP7.ZP/252-01/2018 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska do piłki ręcznej położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu przy ulicy Galileusza 14 w Poznaniu.

29/03/2018

Symbol: ZOU-XII.271.40.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie, dostawa i serwis systemu obsługi posiedzeń
Rady Miasta Poznania

29/03/2018

Symbol: ZOU-XII.271.45.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Usługa pielęgnacji zieleni przy budynkach Urzędu Miasta Poznania.

28/03/2018