Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.150.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja i instalacja wyposażenia pracowni niezbędnego do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki  i informatyki

21/09/2018

Symbol: PMA/231-183/18 - przetarg nieograniczony na:

Wykonywanie usługi sprzątania obiektu o łącznej powierzchni  3 014,47 m2 w Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

21/09/2018

Symbol: PMA/231-182/18 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

21/09/2018

Symbol: ZP.212.60.2018 - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja Wieży Sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu ul Wiankowa 3

20/09/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-35/18P - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza i ul. Swoboda oraz doposażenie placu zabaw w parku Górczyńskim w Poznaniu.

20/09/2018

Symbol: ZTM.EZ.3310.12.2018 - przetarg nieograniczony na:

Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r.

20/09/2018

Symbol: ZP.212.62.2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż dwóch pomostów pływających A1 i B2 - o długości 25m każdy, z modułów łączonych w kształt litery I o konstrukcji stalowej na pływakach ze spienionego polistyrenu hydrotechnicznego, z pokładem z desek kompozytowych wraz z wyposażeniem, w tym z trapem dojściowym, kotwicami martwymi oraz y-bomami. Pomosty służyć będą do cumowania jachtów żaglowych i motorowych na jeziorze Rusałka w sąsiedztwie wypożyczalni sprzętu wodnego i ośrodka WOPR. Zamówienie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka w zakresie budowy dwóch pomostów i slipu".

19/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.132.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja oraz instalacja wyposażenia w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania"

19/09/2018

Symbol: ZP.212.59.2018 - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. ks. E. Nawrota 14 w Poznaniu, tzw. Plaży Parkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych"

18/09/2018

Symbol: ST/271/46/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (renowacji) wybranego odcinka istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Starego ZOO w Poznaniu. 

18/09/2018

Symbol: ZP.212.58.2018 - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Renowacja budynku tablicy wyników oraz budynku multimedialnego zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa.

17/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.148.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wraz z instalacją wyposażenia w ramach realizacji projektu "Rozbudowa
i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do wzoru umowy.

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi   m.in. w: umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.03-30-0050/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości.

Miejsce wykonania zamówienia:

Szkoła Podstawowa nr 48 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań.

17/09/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-36/18P - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż ławek, koszy i tablic informacyjnych w Parku Edukacji Ekologicznej.

14/09/2018

Symbol: ZP.271.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 przy ul. Kanclerskiej 31-33 w Poznaniu.

14/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.145.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Budowa budynku ratownictwa wodnego i specjalistycznego oraz budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Lotniczej/5stycznia.

14/09/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-34/18P - przetarg nieograniczony na:

Budowa parku przy ul. Dolna Wilda wraz z odwodnieniem terenu i dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną zieleni

14/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.143.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa budynku C Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gołębiej 1
w Poznaniu

13/09/2018

Symbol: ZP.212.57.2018 - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem" obejmującego modernizację pawilonu toalet na terenie nieruchomości położonej przy ul. Koszalińskiej 15 w Poznaniu

11/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.126.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Kredyty bankowe w łącznej wysokości do 591 437 763,00 zł

11/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.127.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Konserwację rowów, cieków i zbiorników wodnychoraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych w 6 częściach

10/09/2018