Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.183.2017.MK - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi edukacyjne dla nauczycieli i uczniów.

19/01/2018

Symbol: ZP.PN/1/2017 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa Przedszkola nr 16 "Pszczółki" położonego przy ul. Sarmackiej 105A w Poznaniu

16/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.179.2017.KW - przetarg nieograniczony na:

Zamówienie podzielone na II części:

I część zamówienia:

Świadczenie usług tłumaczenia ustnego na zasadach określonych w umowie i załącznikach.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot: 79.54.00.00 - usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

II część zamówienia:

Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego na zasadach określonych w umowie i załącznikach

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot: 79.53.00.00 - usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

10/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.181.2017.MK - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług pocztowych dla MOPR

08/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.173.2017.MM - przetarg nieograniczony na:

Sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w roku 2018.

04/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.193.2017.MM - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie druków.

04/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.174.2017.HS - przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie porządku i czystości na placach zabaw, obiektach sportowo-rekreacyjnych, terenach zielonych, parkingach i chodnikach polegające na:

- utrzymaniu porządku i czystości na obiektach

- utrzymaniu trawników

- utrzymaniu drzew i krzewów

- wywozie nieczystości z terenu obiektów

- utrzymaniu i konserwacji elementów wyposażenia i małej architektury  na terenach obiektów

- podejmowaniu czynności interwencyjnych w ciągu maksymalnie 6 godzin

04/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.172.2017.MK - przetarg nieograniczony na:

Wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

04/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.182.2017.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi pogrzebowe dla MOPR w 2018 r.

04/01/2018

Symbol: DT.212/57.2017 - przetarg nieograniczony na:

Dostawę artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2018.

28/12/2017

Symbol: DT.212.56.2017 - przetarg nieograniczony na:

Usługę sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

22/12/2017

Symbol: ZP.3.2017 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu

21/12/2017

Symbol: ZZM.ZP/252-44/17P - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - V zadań

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: zzmpoznan.pl

21/12/2017

Symbol: ZOU-XII.271.163.2017.MM - przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie modernizacji i dostosowania pomieszczeń w ramach projektu

"Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu".

20/12/2017

Symbol: SZ/271-48/2017 - przetarg nieograniczony na:

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 KC - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa granulatów i karmy dla zwierząt.

19/12/2017

Symbol: ZOU-XII.271.165.2017.MM - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie i rewaloryzacja kompleksu Dzieciniec pod Słońcem wraz z terenem ogrodu jordanowskiego w ramach projektu "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu" - formuła zaprojektuj
i wybuduj.

19/12/2017

Symbol: ZP.1.2017 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

15/12/2017

Symbol: ZOU-XII.271.170.2017.MA - przetarg nieograniczony na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Poznania przekazanego w zarząd Urzędowi Miasta Poznania, Zarządowi Geodezji
i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Poznańskiemu Centrum Świadczeń

15/12/2017

Symbol: DT.212.54.2017 - zamówienie na usługi społeczne na:

Ochrona fizyczna osób i mienia POSiR w roku 2018,

14/12/2017

Symbol: ZOU-XII.271.169.2017.MA - przetarg nieograniczony na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, tj. Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego i Zakładu Robót Drogowych

14/12/2017