Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.2.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

19/11/2019

Symbol: UK.D.340-4/19 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dachu budynku biurowego przy ul. Słowackiego 43a w Poznaniu

19/11/2019

Symbol: CTK.BA.2261.08.2019 - przetarg nieograniczony na:

Druk dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

18/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.202.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa systemu kontroli dostępu (SKD) oraz modernizację systemu telewizji dozorowej (CCTV) w budynkach Urzędu Miasta Poznania

15/11/2019

Symbol: ZP.4.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

15/11/2019

Symbol: ZP.5.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług społecznych w zakresie przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych  w okresie 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

15/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.197.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie, sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu materiałów z nadrukiem, zwanych dalej "materiałami", zgodnie ze wzorami określonymi w Załączniku nr 2 do umowy.

Opis warunków realizacji zamówienia zawarty został w umowie stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw materiałów z zachowaniem cen jednostkowych.

Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w co najmniej
80 % wartości umowy.

15/11/2019

Symbol: ZP.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 78 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

14/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.196.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 25

14/11/2019

Symbol: ZOLiRM.IV/381-08/19 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi przygotowania, dostarczania i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5

14/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.200.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

  

Przygotowanie i realizacja programu promującego Poznań jako miejsca sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej i wspierającego jej zakładanie

14/11/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-28/2019P - przetarg nieograniczony na:

Budowa parku na osiedlu Armii Krajowej - I etap (alejki parkowe)

14/11/2019

Symbol: CUW-II.4440.48.2019 - przetarg nieograniczony na:

dostawa artykułów spożywczych

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 3 żłobków w Poznaniu.

Zamówienie podzielone zostało na 3 części.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części.

Część 1Dostawa mięsa i wędlin zgodnie z  załącznikiem nr 2A do SIWZ.

Część 2Dostawa owoców i warzyw świeżych zgodnie z  załącznikiem 2B do SIWZ.

Część 3Dostawa ryb zgodnie z  załącznikiem nr 2C do SIWZ.

13/11/2019

Symbol: CUW-II.4440.47.2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 4 żłobków w Poznaniu. Wykaz żłobków wraz z adresami dostaw stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ zwanym dalej Formularzem cenowym odpowiednim dla danej części zamówienia. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3  do SIWZ.

Zamówienie podzielone zostało na 4 części.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części.

Część 1

Dostawa mięsa i wędlin zgodnie z  załącznikiem nr 2A do SIWZ.

Część 2

Dostawa owoców i warzyw świeżych zgodnie z  załącznikiem 2B do SIWZ.

Część 3

Dostawa ryb zgodnie z  załącznikiem nr 2C do SIWZ.

Część 4

Dostawa ogólnych artykułów spożywczych zgodnie z  załącznikiem nr 2D do SIWZ.

13/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.192.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży

13/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.199.2019.MD - przetarg nieograniczony na:

Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office.

13/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.190.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Szkolnych Punktów Informacji
i Kariery (SPInKa) w formie przygotowanego Serwisu wraz z jego administrowaniem
i hostingiem w tym komputerowych testów i kwestionariuszy zwanych dalej
,,e-kwestionariuszami" na stworzonej w tym celu Platformie e-learningowej wraz z ich wdrożeniem w 30 szkołach - w ramach realizacji projektu "Uczeń z Pasją
- kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych".

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne
z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.08.01.04-30-0001/16-02.

Szczegóły zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do umowy - Przedmiot umowy.       

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, na okres min. 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.

                                                                     

  1. Warunki realizacji zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
  2. Miejsce wykonania zamówienia:

30 szkół z terenu Miasta Poznań - wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy - Przedmiot umowy.

13/11/2019

Symbol: ZP.P.271.1.19 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu

12/11/2019

Symbol: ZP.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

12/11/2019

Symbol: ZOLiRM.IV/381-09/19 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ dla dwóch lokalizacji: przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz dla Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

12/11/2019