Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.SP74/271-3/2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót remontowych w zakresie prac ogrodniczych, chodniku rowerowego i opaski, nasadzeń, robót uzupełniających i monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej przy ulicy Trybunalskiej 17/25 w Poznaniu

23/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.61.2019.JW - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - strefa seniora.

24/04/2019

Symbol: ZTM.EZ.3310.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na dworcu autobusowym komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej - os. Jana III Sobieskiego, usytuowanego w Poznaniu, przy ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, wraz z demontażem i utylizacją istniejącego niesprawnego systemu monitoringu.

24/04/2019

Symbol: ZP.240.36.2019 - przetarg nieograniczony na:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy obiektów małej architektury w ramach zadania "Modernizacja skateparku" w Oddziale Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

25/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.207.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

25/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.57.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych PCŚ

26/04/2019

Symbol: ZSiPO.ZP.2.2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego 2/4 w Poznaniu

26/04/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-08/2019P - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki - remont kładek

26/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.72.2019.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Organizacja staży i praktyk zawodowych

29/04/2019

Symbol: ZP.240.37.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie modernizacji Stadionu lekkoatletycznego przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu

29/04/2019

Symbol: 2/2019/pn - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja filii nr 4 Biblioteki Raczyńskich, przy ulicy Lodowej 4 w Poznaniu

29/04/2019

Symbol: ZP.P160/271-1/2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 160 na osiedlu os. Tysiąclecia 69 w Poznaniu

30/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.56.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Budowa budynku ratownictwa wodnego i specjalistycznego oraz budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Lotniczej/5stycznia

30/04/2019

Symbol: CUW-II.4440.26.2019 - przetarg nieograniczony na:

odwodnienie oraz wykonanie remontu parkingu

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia parkingu w skrzydle jadalnia /administracja, przebudowie kanalizacji deszczowej, wykonaniu izolacji fundamentów, remoncie zejść zewnętrznych do części administracyjnych i wnęk podokiennych oraz odtworzenie nawierzchni parkingu z zachowaniem właściwego spadku na terenie Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. W ramach prac przygotowawczych (przed przystąpieniem do wykonania robót) należy przetransportować części zdemontowanego garażu blaszanego na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie parkingu a po zakończeniu robót przetransportować je powrotnir w miejsce z którego został pierwotnie zabrany. Na opis przedmiotu zamówienia, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - projekt budowlany oraz wykonawczy - załącznik nr 1a do SIWZ - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1b do SIWZ - obmiar robót - załącznik nr 1c do SIWZ - mapki - załącznik nr 1d do SIWZ - mapka dot. zdemontowanego garażu - załącznik nr 1e do SIWZ

06/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.31.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa 48 notebooków

06/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.74.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w jeziorze Rusałka

07/05/2019

Symbol: ZP.240.38.2019 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja drogi wewnętrznej i placu przystadionowego w POSiR O/Golęcin, ul. Warmińska 1 w Poznaniu,

07/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.70.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Przebudowę pomieszczeń i remont IIp budynku - etap I

07/05/2019

Symbol: SP7.ZP/252-01/2019 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska do koszykówki położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 7  im Erazma z Rotterdamu przy ulicy Galileusza 14 w Poznaniu

07/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.44.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia fryzjerskiego oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

07/05/2019