Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: CTK.BA.2261.07.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi z zakresu ochrony osób i mienia w obiekcie Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

20/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.194.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie ekspozycji reliktów Palatium Mieszka I i jego żony Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

21/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.206.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

22/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.201.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż klimatyzatorów do central wentylacyjnychw budynku Urzędu Miasta Poznania

22/11/2019

Symbol: CUW-II.4440.50.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

przygotowanie i dostawa śniadań i obiadów dla ZDDP

Przygotowanie i dostawa w pojemnikach Wykonawcy wyżywienia w formie jednodaniowych śniadań oraz dwudaniowych obiadów dla maksymalnie 150 osób dziennie.

25/11/2019

Symbol: CUW-II.4440.49.2019 - przetarg nieograniczony na:

położenie kostki brukowej

Położenie kostki brukowej przed Domem Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni bitumicznej.

25/11/2019

Symbol: ZP/15/2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego

26/11/2019

Symbol: ZOLiRM.IV/381-10/19 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi przygotowania, dostarczania i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii  w Owińskach przy ul. Cysterek 5

26/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.198.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

26/11/2019

Symbol: ZTM.EZ.3310.18.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

27/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.180.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Miasta Poznania.

Zamawiający gwarantuje zakres minimalny, tzw. gwarantowany przez 12 miesięcy od  dnia podpisania umowy,

Zamówienie polega na:

- codziennym sprzątaniu ciągów komunikacyjnych tj. korytarzy i klatek schodowych, pomieszczeń obsługi tj. sal konferencyjnych, sal obsługi,  kuchni, biblioteki itp., pomieszczeń socjalnych i toalet oraz opróżnianiu pojemników na odpady w pomieszczeniach biurowych

-  sprzątaniu pomieszczeń biurowych co drugi dzień,

-  sprzątaniu pomieszczeń archiwum raz w miesiącu,

- świadczeniu usługi sprzątania interwencyjnego, np. po pracach remontowych
oraz po skutkach awarii, zalaniach, w tym spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

- czyszczeniu urządzeniem typu karcher dywanów, wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych,

-   interwencyjnym szorowaniu i nakładaniu warstwy ochronnej na wykładziny pcv,

-  utrzymaniu czystości i sprzątaniu w godzinach pracy Urzędu (serwis dzienny) w ciągach komunikacyjnych tj. korytarzach i klatkach schodowych, toaletach, pomieszczeniach socjalnych i pomieszczeniach rodzica z dzieckiem.

-      serwisie mat systemowych,

-      wymianie raz na 3 miesiące szczotek do czyszczenia toalet.

Usługa sprzątania wewnątrz budynków Urzędu Miasta Poznania obejmująca następujące budynki:

-       ul. 3 Maja 46,

-       ul. Matejki 50,

-       ul. Słowackiego 22,

-       ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,

-       ul. Świerkowa 10  (bez pomieszczenia rodzica z dzieckiem)

Szczegóły niniejszego zamówienia zawarto we wzorze umowy z załącznikami.

Szczegółowy zakres czynności, wynikający z usług sprzątania oraz częstotliwość ich wykonywania, zawiera załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Szczegółowy wykaz powierzchni występujących w ww. budynkach wraz z ilością metrów kwadratowych zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy.

W ramach realizacji niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość stosowania prawa opcji na podstawie artykułu 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego
na ewentualnym przedłużeniu umowy z wykonawcą na okres kolejnych 12 miesięcy i  kolejny okres 12 miesięcy z zachowaniem tych samych warunków co w zamówieniu gwarantowanym. Maksymalna ilość przedłużeń wynosi dwa, co oznacza, że maksymalny okres obowiązywania Umowy w przypadku skorzystania z prawa opcji może wynosić łącznie trzydzieści sześć miesięcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, jeżeli Wykonawca spełni łącznie następujące warunki:

a)    należyte wykonywanie umowy, z zachowaniem staranności i rzetelności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami,

b)    brak stwierdzonych rażących uchybień w zakresie realizacji zamówienia gwarantowanego,

c)    brak naliczonych kar umownych w wysokości powyżej 1 000,00zł miesięcznie przez
trzy następujące po sobie miesiące.

Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w tym przedmiocie w terminie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed końcem realizacji zamówienia gwarantowanego.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.

27/11/2019

Symbol: CTK.BA.2261.09.2019 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Bramy Poznania - Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu wraz z terenem przyległym

28/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.184.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

28/11/2019

Symbol: ZP.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

03/12/2019

Symbol: ZP/13/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa kruszyw kamiennych dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Energetycznej 4 w Poznaniu

05/12/2019

Symbol: ZP/14/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa asfaltu drogowego dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Energetycznej 4 w Poznaniu

05/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.175.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż, dostawa montaż wyposażenia przeznaczonego do kształcenia zawodowego dla w Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu,
61-594 Poznań ul. Dąbrowskiego 163 w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.

06/12/2019

Symbol: ZP.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły, innych szkół i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

06/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.203.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór tablic wycofanych z użytku

12/12/2019