Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.95.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż dygestorium w Szkole Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu

24/06/2019

Symbol: ZSiPO.ZP.4.2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego 2/4 w Poznaniu.

24/06/2019

Symbol: ZOU-XII.271.83.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż instalacji klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej Miasta Poznania.

24/06/2019

Symbol: ZOU-XII.271.73.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń i stworzenie treści multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego

24/06/2019

Symbol: ZP.240.43.2019 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług ratownictwa wodnego - zabezpieczenie ratownicze pływalni Rataje zlokalizowanej na os Piastowskim 55 w Poznaniu

25/06/2019

Symbol: ZOU-XII.271.45.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawę samochodów.Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 odrębne, niezależne od siebie części.Część 1 - Samochód dostawczyDostawa  samochodu dostawczego oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego dla szkoły - przedmiot umowy zawarty jest w załączniku nr 1a do umowy dla części 1
 - w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny
i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". Sposób realizacji zamówienia zawarty jest w umowie dla części 1Część 2 - samochód osobowyDostawa  samochodu osobowego oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego dla szkoły - przedmiot umowy zawarty jest w załączniku nr 1b do umowy dla części 2- w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny
na terenie MOF Poznania". Sposób realizacji zamówienia zawarty jest w umowie
dla części 2.Część 3 - 2 samochody osobowe przystosowane do nauki jazdyDostawa 2 samochodów osobowych przystosowanych do nauki jazdy oraz szkolenie
w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego dla szkoły - opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1c do umowy dla części 3 - w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny
i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". Sposób realizacji zamówienia zawarty jest w umowie dla części 3.Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości.Wymagane jest zapewnienie minimum 24- miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.Wymagane jest zapewnienie minimum 2 wliczonych w cenę oferty przeglądów serwisowych w okresie 24 miesięcy w rocznych odstępach czasowych.Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego i Wykonawcę jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w: umowie o dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0001/16-00 oraz Studium Wykonalności.

25/06/2019

Symbol: ZOLiRM.IV/381-04/19 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie usługi prania wraz z uzupełnianiem ilości bielizny szpitalnej (dzierżawą) oraz jej serwisem i transportem dla ZOLiRM SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz Filii w Owińskach

25/06/2019

Symbol: CUW-II.4440.34.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu pomieszczeń parteru - korytarza, umywalni, pomieszczenia socjalnego i sali zabaw nr 3 w budynku żłobka ,,Przemko'' zlokalizowanego przy os. Rzeczypospolitej 77 w Poznaniu (filia zespołu Żłobków nr 4) w szczególności:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,

- roboty ziemne,

- izolacje,

- tynkowanie gładzie,

- malowanie wewnętrzne,

- wykonanie podłóg i ścian,

- stolarka budowlana,

- systemy suchej zabudowy,

- instalacje elektryczne,

- instalacje sanitarne.

25/06/2019

Symbol: SP62.ZP/251-01/19 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z malowaniem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 położonej przy ulicy Druskiennickiej 32 w Poznaniu

26/06/2019

Symbol: SP6.ZP/252-02/19 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja placu gier i zabaw, remont sanitariatów i instalacji elektrycznej i modernizację boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu.

26/06/2019

Symbol: ZOU-XII.271.85.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa Sprzętu Informatycznego do Straży Miejskiej Miasta Poznania

26/06/2019

Symbol: ZP.2.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2020 r.

27/06/2019

Symbol: SP61.ZP/251-01/19 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska położonego na ternie Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Szczepankowo 72a w Poznaniu

27/06/2019

Symbol: ZSMS2.ZP/252-01/19 - przetarg nieograniczony na:

Remont hali sportowej namiotowej położonej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy Al. Niepodległości 32 w Poznaniu.

27/06/2019

Symbol: ZTM.EZ.3310.9.2019 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl.

28/06/2019

Symbol: ZOU-XII.271.64.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa z montażem wyposażenia meblowego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie ich użytkowania

28/06/2019

Symbol: ZP.XXLO/251-01/20 - przetarg nieograniczony na:

Poszerzenie płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem nowego wyposażenia oraz wymiana urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna na ternie XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, os. Wichrowe Wzgórze 111w Poznaniu

28/06/2019

Symbol: SP7.ZP/252-02/2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont zaplecza sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7  im. Erazma z Rotterdamu przy ulicy Galileusza 14 w Poznaniu

28/06/2019

Symbol: ZP.240.44.2019 - przetarg nieograniczony na:

Cykliczna dostawa artykułów elektrycznych i elektrotechnicznych dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu

02/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.84.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac remontowych w zakresie: -- malowania pomieszczeń wraz z robotami
towarzyszącymi, - emontażu i montażu grzejników, - wykonania robót elektrycznych w zakresie
okablowania i montażu nowych opraw oświetleniowych (źródło światła LED), - wykonania robót w
zakresie stolarki drzwiowej i okiennej, - rozebrania istniejących i ułożenia nowych okładzin ściennych
i podłogowych, - wykonania robót wodno-kanalizacyjnych. Wykonanie przedmiotu zamówienia
nastąpi na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego: a) Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót - załączniki nr 3 do umowy; b) Przedmiaru robót - załącznik nr 1 do umowy;
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć istniejące w obiekcie instalacje, w szczególności: -
Systemu Sygnalizacji Pożaru, - Dźwiękowy System Ostrzegawczy, - Systemu Sygnalizacji Włamania i
Napadu, - Systemu CCTV, - Systemu Kontroli Dostępu, - Systemu Oddymiania, - Sieci elektrycznej, -
Sieci komputerowej. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania, które skutkować będzie
uszkodzeniem wymienionych systemów, Zamawiający naliczy kary umowne, a w przypadku
bezskutecznego wezwania do naprawy zleci jej wykonanie podmiotowi trzeciemu i wystawi fakturę
obciążającą Wykonawcę kosztami, jakie poniósł Zamawiający w związku z powyższym zleceniem.
Wykonawca na wykonane roboty jest zobowiązany udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji.
Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji próbek kolorystycznych, w odniesieniu kolorystki ścian i
sufitów, drzwi, ościeżnic, listew podłogowych, obudów grzejników, wykładziny, glazury i katalogów
w odniesieniu do armatury, elektryki instalacji teletechnicznych w celu uzyskania akceptacji.
Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia uzgodnionego i
zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu terminowego realizacji umowy, który
stanowił będzie załącznik do umowy. W przypadku nie przedłożenia harmonogramu terminowego
realizacji umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych. Harmonogram musi
przewidywać sposób realizacji robót na czynnym obiekcie.

03/07/2019