Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.159.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

14/11/2018

Symbol: ZP.2.2018 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług społecznych polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów

15/11/2018

Symbol: 5/2018/pn - przetarg nieograniczony na:

Dostawa routerów i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z podziałem na dwie części

15/11/2018

Symbol: CUW-II.4440.5.2018.KKC - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu.

CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0, 55320000-9 

15/11/2018

Symbol: ZP.271.3.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych  nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

15/11/2018

Symbol: SZ/271/64/2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa warzyw i owoców.

16/11/2018

Symbol: SZ/271/66/2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa zwierząt kamowych.

16/11/2018

Symbol: ZP.271.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

16/11/2018

Symbol: SZ/271/63/2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa mięsa.

19/11/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-45/18P - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i sadzenie krzewów w ramach zadania budżetowego pn.: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego

19/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.191.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie porządku i czystości na placach zabaw, obiektach sportowo-rekreacyjnych, terenach zielonych, parkingach i chodnikach polegające na:- utrzymaniu porządku i czystości na obiektach- utrzymaniu trawników- utrzymaniu drzew i krzewów- wywozie nieczystości z terenu obiektów- utrzymaniu i konserwacji elementów wyposażenia i małej architektury  na terenach obiektów- podejmowaniu czynności interwencyjnych w ciągu maksymalnie 6 godzin     W ramach przedmiotowej umowy Wykonawca będzie wykonywał  usługi o następujących kodach odpadów:      - 20 02 01      - 20 03 01      - 20 03 03Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie, na własny koszt, stanu posiadania wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i sprzętu, środków transportowych, oraz zatrudnienia osób niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.Główny przedmiot:   CPV - 77320000-9 usługi utrzymania terenów sportowych                                         -  77300000-3 usługi ogrodnicze 

19/11/2018

Symbol: ZP/09/2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie sukcesywnych dostaw lekkiego oleju opałowego w ilości do 340 000 litrów dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Energetycznej 4  w Poznaniu

20/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.181.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym ischodami na cyplu po północnej stronie Mostu Chrobrego w Poznaniu

20/11/2018

Symbol: CTK.BA.2261.04.2018 - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi z zakresu ochrony osób i mienia w obiekcie Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

22/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.161.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa mebli, mebli na wymiar oraz sprzętu AGD wraz z montażem.

(Uwaga! Nowe formularze cenowe. Modyfikacja z dnia 07.11.2018r.)

23/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.178.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych dla osiemnastu szkół, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe   kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt.

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie o dofinansowanie nr RPWP.08.03.04-30-0002/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawamiosób trzecich, pierwszej jakości.

27/11/2018

Symbol: 3/2018/pn - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

28/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.179.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Poznań oraz wybranych spółek miejskich

29/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.180.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Poznań oraz wybranych spółek miejskich

29/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.166.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

03/12/2018