Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZTM.EZ.3310.8.2017 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

26/06/2017

Symbol: ZP.SP64/1/2017 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 64 w Poznaniu

27/06/2017

Symbol: P77/ZP.3410-6/17 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia dla potrzeb Przedszkola nr 77 w Poznaniu

28/06/2017

Symbol: ZLP-1/2017 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym
oprogramowaniem na potrzeby monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania.

28/06/2017

Symbol: DOA.ZP.3.2017 - przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja budynku wraz z instalacją odgromową oraz zabezpieczenie konstrukcji osiadającej części budynku, wykonanie płyty audytoryjnej na skarpie Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego Nr 1 przy ul. Saperskiej 15 w Poznaniu

28/06/2017

Symbol: 530222-N-2017 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa systemu monitor ingu na terenie Nowego i Starego Zoo w Poznaniu.

28/06/2017

Symbol: ZP/05/2017 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego  fabrycznie nowej koparki kołowej o krótkim promieniu zataczania, tzw. kompakt dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu

29/06/2017

Symbol: ZP.2.2017 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych  nr 1, 2 na sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 przy ul. św. Jerzego 6/10 w Poznaniu

29/06/2017

Symbol: ZOU-XII.271.58.2017.MJA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa 40 notebooków, fabrycznie nowych, nieużywanych, określonych

w załącznikach nr 1a i 1b do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część I: Dostawa 20 notebooków;

Część II: Dostawa 20 notebooków.

Wymagane jest zapewnienie minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji producenta

i sprzedającego na dostarczony sprzęt.

29/06/2017

Symbol: ZP.SP85/271-1/2017 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja przyszkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Tomickiego 16 w Poznaniu

03/07/2017

Symbol: DT.212.31.2017 - przetarg nieograniczony na:

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozbudowy instalacji systemu SAP na INEA Stadionie w Poznaniu ul. Bułgarska 17.

04/07/2017

Symbol: ZP.ZSP5/271-2/17 - przetarg nieograniczony na:

Budowa placu zabaw "Żwigurki" na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu

04/07/2017

Symbol: DPS-ZP-1/2017 - przetarg nieograniczony na:

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego  położonego przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych

06/07/2017

Symbol: DT.212.32.2017 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja oświetlenia i nagłośnienia na stadionie lekkoatletycznym, 60- 622 Poznań, ul. Warmińska 1

06/07/2017

Symbol: ZZM.ZP/252-23/17P - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego w parku na os. Przyjaźni  w Poznaniu

07/07/2017

Symbol: ZZM.ZP/252-22/17P - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja dachu budynku usytuowanego przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu

07/07/2017

Symbol: ZP.1.2017 - przetarg nieograniczony na:

Zadane nr 1:Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 43 położonego przy ulicy Wiązowej 5 w PoznaniuZadanie nr 2:Remont dachu w budynku Przedszkola nr 43 położonego przy ulicy Wiązowej 5 w Poznaniu

10/07/2017

Symbol: ZOU-XII.271.63.2017.MJA - przetarg nieograniczony na:

Wykupienie 24-miesięcznego serwisu (7 dni x 24 godziny z 24-godzinnym gwarantowanym czasem naprawy) producenta - firmy IBM, potwierdzone dostawą dokumentu gwarancyjnego producenta - firmy IBM, zapewniającego bezawaryjną pracę urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do wzoru umowy, świadczonego

na zasadach określonych w Usługach wsparcia technicznego, znajdujących się

pod adresem strony internetowej:

www-935.ibm.com/services/pl/gts/html/maintenance/umowy.html.

Zgodnie z § 1 pkt 3 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni

od dnia zawarcia umowy dostarczyć do siedziby Zamawiającego dokument gwarancyjny od producenta, firmy IBM, potwierdzający wykupienie ww. serwisu.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Miejsce wykonania zamówienia: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17.

12/07/2017

Symbol: ZOU-XII.271.70.2017.MJA - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż przez Wykonawcę paliw do środków transportu, urządzeń i maszyn na rzecz następujących jednostek organizacyjnych Zamawiającego:

- Urząd Miasta Poznania,

- Zarząd Dróg Miejskich,

- Zarząd Transportu Miejskiego,

- Straż Miejska Miasta Poznania,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- Zakład Robót Drogowych,

Sprzedaż dokonywana będzie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart płatniczych, zwanych dalej kartami paliwowymi w zakresie:

- benzyny bezołowiowej PB 98 w ilości maksymalnie do 16 300 litrów,

- benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości maksymalnie do 108 300 litrów,

- oleju napędowego w ilości maksymalnie do 634 000 litrów,

- oleju napędowego wysokojakościowego w ilości maksymalnie do 11 320 litrów,

- gazu LPG w ilości maksymalnie do 106 500 litrów.

Wykonawca wyda Zamawiającemu bezpłatnie 295 kart paliwowych rejestrowanych

na pojazd oraz 19 kart paliwowych na okaziciela.

Za wystawienie duplikatu karty paliwowej, karty do nowo zakupionego samochodu

lub za wymianę karty zniszczonej na nową Wykonawca otrzyma kwotę wskazaną

w formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określone zostały

we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.

25/07/2017

Symbol: ZOU-XII.271.66.2017.MK - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu
" Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu".

25/07/2017