Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: CTK.BA.2261.04.2018 - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi z zakresu ochrony osób i mienia w obiekcie Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

22/11/2018

Symbol: ZP.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie dzieci do Przedszkola nr 130 na osiedlu Rzeczypospolitej 43 w Poznaniu oraz odwożenie po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu

23/11/2018

Symbol: ZP.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie dzieci do Przedszkola nr 53 na osiedlu Lecha 14 w Poznaniu  oraz odwożenie  po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu

23/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.161.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa mebli, mebli na wymiar oraz sprzętu AGD wraz z montażem.

(Uwaga! Nowe formularze cenowe. Modyfikacja z dnia 07.11.2018r.)

23/11/2018

Symbol: ZP.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie dzieci ze szkoły na Termy Maltańskie oraz odwożenie dzieci po skończonych zajęciach z Term Maltańskich do szkoły

27/11/2018

Symbol: ZP/10/2018 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa eko-tłucznia sortowanego o frakcji 0-31,5 mm, 32-63 mm, w ilości do 27 000 Mg dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu

27/11/2018

Symbol: SAT/271/67/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wywóz obornika oraz nieczystości płynnych.

28/11/2018

Symbol: SAT/271/70/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych.

28/11/2018

Symbol: 3/2018/pn - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

28/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.179.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Poznań oraz wybranych spółek miejskich

29/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.180.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Poznań oraz wybranych spółek miejskich

29/11/2018

Symbol: ZSH.2020.11.2018.A1 - przetarg nieograniczony na:

Remont części elewacji budynku Zespołu Szkół Handliwych w Poznaniu

30/11/2018

Symbol: 6/2018/pn - przetarg nieograniczony na:

Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2019 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

03/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.166.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

03/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.182.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 102

03/12/2018

Symbol: ST/271/68/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ogrodzenia na terenie Nowego ZOO w Poznaniu, zlokalizowanego w Poznaniu, jedn. ewid. 306401_4, obr. ark. 36 dz 24/3 obręb Główieniec, ark 16 dz 29/2 obręb Komandoria. 

04/12/2018

Symbol: ZOU-XII.271.178.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych dla osiemnastu szkół, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe   kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt.

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie o dofinansowanie nr RPWP.08.03.04-30-0002/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawamiosób trzecich, pierwszej jakości.

04/12/2018