Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: DT.212.49.2017 - przetarg nieograniczony na:

Dostawawraz z montażem urządzeń na wyposażenie Skateparkuw Ośrodku Przywodnym Rataje, os. Piastowskie 106 a w Poznaniu.

20/10/2017

Symbol: ZOU-XII.271.141.2017.MM - przetarg nieograniczony na:

Segregacja gruntu zmieszanego z gruzem i innymi odpadami przy ul. św. Rocha w Poznaniu

20/10/2017

Symbol: PMA/231-235/17 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

20/10/2017

Symbol: PMA/231-236/17 - przetarg nieograniczony na:

Wykonywanie usługi sprzątania obiektu o łącznej powierzchni                3 014,47 m2 w Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego             101 w Poznaniu

20/10/2017

Symbol: DT.212.48.2017 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie, dostawa i montaż dwóch pomostów pływających o długości całkowitej nie przekraczającej 25 m każdy na terenie nieruchomości położonych przy ul. Nad Jeziorem 21 oraz przy ul. ks. E. Nawrota 14 w Poznaniu.

23/10/2017

Symbol: ZOU-XII.271.142.2017.KW - przetarg nieograniczony na:

Renowacja stawu nr 2 Parku Sołackiego w Poznaniu poprzez odmulenie, pogłębienie  i oczyszczenie stawu w jego naturalnych granicach, bez zmiany wielkości (powierzchni) stawu, zasięgu oddziaływania inwestycji oraz aktualnego sposobu zagospodarowania samego stawu, jak również terenów do niego przyległych.

23/10/2017

Symbol: ZOU-XII.271.136.2017.MM - przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie modernizacji i dostosowania pomieszczeń w ramach projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu"

23/10/2017

Symbol: ZOU-XII.271.133.2017.BK - przetarg nieograniczony na:

Dostawa monitorów komputerowych

24/10/2017

Symbol: 573870-N-2017 - przetarg nieograniczony na:

Zadanie obejmuje dostawę urządzeń wraz z montażem, modernizację dotychczasowego systemu w zakresie wymiany analogowych kamer zewnętrznych oraz wewnętrznych, dołożenie nowych kompletnych punktów kamerowych IP, budowa lokalnych punktów dystrybucyjnych, wymianę i dołożenie urządzeń wchodzących w skład stanowisk operatorskich, system wjazdowy dla dwóch bram wjazdowych na terenie Nowego Zoo, wykonanie linii zasilających i sygnałowych do budowanych punktów kamerowych oraz lokalnych punktów dystrybucyjnych, a także wymianę starego systemu zarządzania i archiwizacji na nowoczesną platformę umożliwiającej zaawansowane zarządzanie całym system.

24/10/2017

Symbol: ZP.271.1.2017 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

25/10/2017

Symbol: ZOLiRM.IV/381-09/17 - konkurs na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

W ZAKRESIE

świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi przygotowania, dostarczania i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii  w Owińskach przy ul. Cysterek 5

Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena - 80%; Jakość oferowanych posiłków  - 20%

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowiąca integralną część ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, dostępna pod adresem mogilenska.pl.

25/10/2017

Symbol: ZP.271.1.2017 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy przy ul. Swoboda 41 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu 

26/10/2017

Symbol: ZP/12/2017 - przetarg nieograniczony na:

wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego

26/10/2017

Symbol: 5/2017/pn - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

26/10/2017

Symbol: ZOU-XII.271.122.2017.BK - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaz, dostawa i montaż mebli biurowych

26/10/2017

Symbol: ZOU-XII.271.130.2017.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa mebli biurowych

26/10/2017

Symbol: ZOU-XII.271.140.2017.KW - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu korytarzy, pomieszczeń oraz dostosowania toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zlokalizowanych na II piętrze w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50 wraz     z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Budynek Urzędu Miasta Poznania zlokalizowany przy ul. Matejki 50 wpisany jest do Rejestru Zabytków Miasta Poznania pod nr 371.

27/10/2017

Symbol: ZZM.ZP/252-43/17P - przetarg nieograniczony na:

Odtworzenie barierki zamykającej mur oporowy na przedłużeniu ulicy Czartoria w Poznaniu

27/10/2017

Symbol: ZP.4.2017 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku w zakresie modernizacji dachu w żłobku Calineczka na os. Pod Lipami 103 w Poznaniu 

31/10/2017

Symbol: DT.212.46.2017 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa pomieszczeń budynku "Chwiałka" na archiwum zakładowe oraz magazyn, Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34

31/10/2017