Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOLiRM.IV/381-06/17 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie nawierzchni na terenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

24/08/2017

Symbol: ZOU-XII.271.79.2017.AS - przetarg nieograniczony na:

opracowanie koncepcji rewitalizacji, adaptacji i rozbudowy dawnej zajezdni tramwajowej MPK wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno - Użytkowego

24/08/2017

Symbol: ZOU-XII.271.112.2017.KW - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie badań ankietowych wśród przedstawicieli handlu detalicznego, hurtowego, hoteli i restauracji

25/08/2017

Symbol: ZOU-XII.271.102.2017.BK - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż mebli biurowych

25/08/2017

Symbol: ZZM.ZP/252-35/17P - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja dachu budynku usytuowanego przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu

25/08/2017

Symbol: ZOU-XII.271.99.2017.HS - przetarg nieograniczony na:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do jednostek organizacyjnych Miasta Poznań na potrzeby realizacji projektu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie
MOF Poznania"  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary rzeczywiste pomieszczeń i ewentualnie dostosować do mich gabaryty mebli.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5%, chyba że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nie używane przed dniem dostawy oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych, ani używane w podobny sposób.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia wszelkich elementów budynku/pomieszczenia mogących
ulec zniszczeniu w trakcie prac montażowych. W razie ich uszkodzenia dostawca na własny koszt wymieni elementy zniszczone,

- sprawdzenia i dostosowania elementów montażowych mebli (kołki, kotwy)
do konstrukcji budynku.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 - Dostawa wraz z montażem biurek i szaf na dokumenty

Część 2 - Dostawa wraz z montażem  krzeseł biurowych   

Część 3 - Dostawa wraz z montażem  szaf wnękowych z drzwiami przesuwnymi

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz z załączniki:

  Nr 8 do SIWZ   - Biurka i szafy na dokumenty

  Nr 9 do SIWZ   - Krzesła biurowe.

  Nr 10 do SIWZ - Szafy z drzwiami przesuwnymi

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot  zamówienia.

2.  Miejsce wykonania zamówienia: teren miasta Poznania (adresy podane
są w załącznikach nr 8, 9 i 10 do SIWZ ).

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną,
dwie lub trzy części. Każde z zamówień częściowych będzie oceniane odrębnie, według kryteriów podanych w niniejszej SIWZ.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

CPV:       39000000-2     Meble (włącznie z biurowymi),

 Dodatkowe CPV  - 39134000-0 meble komputerowe,
- 39151000-5 meble różne,
- 39151300-8 meble modułowe,
- 39153000-9 meble konferencyjne,
- 39156000-0 meble recepcyjne,
- 39157000-7 części mebli,
- 39516000-2 wyroby meblarskie,
- 45421153-1 instalowanie zabudowanych mebli.

28/08/2017

Symbol: ZTM.EZ.3310.6.2017 - przetarg nieograniczony na:

Badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2017 roku

28/08/2017

Symbol: P67.ZP.1.2017 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 67 im. Marii Konopnickiej w przy ulicy Słowiczej 15 w Poznaniu

28/08/2017

Symbol: ZZM.ZP/252-37/17P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie II etapu robót budowlanych i elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu oraz doposażenie siłowni przy ul. Jasna Rola

28/08/2017

Symbol: ZOU-XII.271.115.2017.KW - przetarg nieograniczony na:

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

1. aktualizację treści strony internetowej dedykowanej potencjalnym studentom zainteresowanym podjęciem nauki w Poznaniu: www.poznanprzyciaga.pl, zwanej dalej "stroną internetową"

2. zmianę elementów graficznych strony internetowej, rozumianą jako np. modyfikację kolorystyki, sposobu ekspozycji zdjęć i/lub czcionki, przy zachowaniu obecnych funkcjonalności i szkieletu strony internetowej,

3.bieżącą obsługę skrzynki mailowej strony internetowej,

4. monitorowanie strony internetowej wg standardowych mierników (statystyk)

4. opracowanie media planu rozumianego jako szczegółowy plan wykorzystania mediów w kampanii reklamowej

5. opracowanie propozycji layoutów reklamowych i tekstowych do kampanii oraz ich produkcja. Layout musi być spójny z graficzną koncepcją strony internetowej. Minimalna liczba formatów: 20,

6. zakup powierzchni reklamowej w zaproponowanych w media planie kanałach promocji,

7. monitorowanie internetowej kampanii reklamowej wg standardowych mierników (statystyki): liczba wyświetleń i liczba użytkowników unikalnych,

8. moderowanie internetowej kampanii reklamowej na bieżąco, weryfikowanie,  w uzgodnieniu z Zamawiającym, założeń na podstawie statystyk strony (tzw. optymalizacja),

9. opracowanie raportu efektywności Internetowej kampanii reklamowej w oparciu   o wartości mierników, o których mowa w pkt 5) i 9) i przekazanie go Zamawiającemu   w formie papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej (plik Word),

10. zapewnienie wyświetlenia strony internetowej, w trakcie realizacji zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie, minimum 25 tys. razy przez minimum 20 tys. unikalnych użytkowników,

11. zapewnienie wyświetlenia reklam, w trakcie realizacji zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie, minimum 7 mln razy, docierając z przekazem do minimum 3 mln unikalnych użytkowników.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć Koncepcję internetowej kampanii reklamowej Miasta Poznania pn. "Poznań przyciąga"

29/08/2017

Symbol: 2/2017/pn - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac naprawczo-uzupełniających elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu

30/08/2017

Symbol: DT.212.39.2017 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac obejmujących usunięcie drzew, wykonanie nasadzeń i objęcie wykonanych nasadzeń trzyletnią pielęgnacją a także wykonanie prac pielęgnacyjnych terenów zieleni będących w posiadaniu Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

31/08/2017

Symbol: 573870-N-2017 - przetarg nieograniczony na:

Zadanie obejmuje dostawę urządzeń wraz z montażem, modernizację dotychczasowego systemu w zakresie wymiany analogowych kamer zewnętrznych oraz wewnętrznych, dołożenie nowych kompletnych punktów kamerowych IP, budowa lokalnych punktów dystrybucyjnych, wymianę i dołożenie urządzeń wchodzących w skład stanowisk operatorskich, system wjazdowy dla dwóch bram wjazdowych na terenie Nowego Zoo, wykonanie linii zasilających i sygnałowych do budowanych punktów kamerowych oraz lokalnych punktów dystrybucyjnych, a także wymianę starego systemu zarządzania i archiwizacji na nowoczesną platformę umożliwiającej zaawansowane zarządzanie całym system.

31/08/2017

Symbol: ZOU-XII.271.89.2017.AS - przetarg nieograniczony na:

dostawa 40 notebooków

31/08/2017

Symbol: ZZM.ZP/252-39/17P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ulicy Świątniczki w Poznaniu

01/09/2017

Symbol: ZOU-XII.271.106.2017.MK - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja monitoringu miejskiego ul. Półwiejskiej i przyległych ulic

01/09/2017

Symbol: ZLP-2-2017 - przetarg nieograniczony na:

Remont istniejących i budowa nowych obiektów budowlanych związanych

z trasami edukacyjno - turystycznymi Leśnictwa Antoninek - etap I.

01/09/2017

Symbol: ZZM.ZP/252-38/17P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie ukształtowania terenu wraz z wykonaniem układu komunikacyjnego, założenie trawników z nawodnieniem placu Nowakowskiego w Poznaniu

04/09/2017

Symbol: ZOU-XII.271.110.2017.KW - przetarg nieograniczony na:

Rozbiórka 2 istniejących budynków  (wraz z infrastrukturą zasilającą) wiaty gospodarczej oraz niwelacja terenu

05/09/2017

Symbol: ZOU-XII.271.91.2017.BK - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja zbiorników i budowli hydrotechnicznych.

05/09/2017