Dodatek na ogrzewanie

od 2022-09-23

Poznańskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski o dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Nowe świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od sytuacji dochodowej gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
  • kocioł gazowy zasilany gazem LPG; (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej);
  • kocioł olejowy.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie źródło do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Deklaracja należało złożyć do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o dodatek można złożyć do 30 listopada 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku określa rozporządzenia Ministra Klimatu. Wysokość dodatku uzależniona jest od stosowanego źródła ogrzewania i wynosi od 500 zł do 3000 zł. O dodatek może wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

Należy pamiętać, że chcąc złożyć osobiście wniosek o dodatek w Poznańskim Centrum Świadczeń niezbędne jest umówienie wizyty. Można to zrobić za pomocą strony internetowej: pcs.poznan.pl lub korzystając z miejskiej infolinii pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Szczegółowe informacje na temat nowego świadczenia dostępne są na stronie pcs.poznan.pl w zakładce dodatek do ogrzewania.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kinga Kozłowska
Data wytworzenia informacji: 2022-09-23 00:00
Opis zmian: Aktualizacja linku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2022-09-23 10:44