Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

od 2021-09-27 do 2021-11-26

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) - dalej jako u.c.p.g.,  Miasto Poznań informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie miasta Poznania od 1 lipca 2022 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 u.c.p.g., Rada Miasta Poznania przyjęła w dniu 11 maja 2021 r. uchwałę nr XLVI/811/VIII/2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl § 1 i 2 ww. uchwały, miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkane, zlokalizowane na terenie miasta Poznania.

Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez miasto Poznań od 1 lipca 2022 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 26 listopada 2021 r. włącznie, złożyć Prezydentowi Miasta Poznania, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2022 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z u.c.p.g., w szczególności art. 6c ust. 3a,  3c, 3e.

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (...) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (...) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

UWAGA!

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać  do dnia 26.11.2021 r. na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej UMP, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielenia wyjaśnień jest Wydział Gospodarki Komunalnej - tel. 61 888 4561.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kazimierczak
Data wytworzenia informacji: 2021-09-27 00:00
Opis zmian: korekta formatowania (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2021-09-27 11:23