Konkurs na Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich

od 2022-05-18

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs na kandydata lub kandydatkę do pełnienia funkcji Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich.

Powołanie Rzecznika jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby uczennic i uczniów poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do zadań Rzecznika należeć będzie m.in. upowszechnianie praw ucznia wśród społeczności poznańskich szkół oraz zapewnienie młodzieży szkolnej merytorycznego wsparcia w zakresie korzystania ze swoich praw.

Rzecznik będzie pełnić swoją funkcję społecznie. Do współpracy może zapraszać inne instytucje, organizacje i osoby, w szczególności specjalistów, ekspertów oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. Sprawozdanie ze swoich działań rzecznik składać będzie do Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania oraz Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Ze strony Miasta nadzór nad jego działalnością sprawować będzie Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.

Osoba sprawująca funkcję Rzecznika zostanie wyłoniona w drodze konkursu, przez komisję konkursową. Termin zgłoszeń mija 27 maja br.

1.    Warunki przystąpienia do konkursu:

1.1. Do konkursu na kandydata do pełnienia funkcji Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich  (dalej zwanego konkursem) mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:

1)    ukończone 18 lat,  

2)    znajomość przepisów prawa dotyczących praw ucznia, praw dziecka i praw człowieka,

3)    znajomość zagadnień dotyczących działalności szkół i placówek oświatowych, w szczególności działalności szkolnych rzeczników praw ucznia,

4)    co najmniej roczne doświadczenie związane z realizacją działań na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej,

5)    wysoki poziom umiejętności organizacyjnych i społecznych,

6)    umiejętność wystąpień publicznych, prowadzenia spotkań, prezentacji, negocjacji,

7)    w przypadku cudzoziemca - znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672.), ukończone studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub bycie tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

1.2. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby:

1)    aktualnie zatrudnione w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej, lub szkole artystycznej,

2)    aktualnie zatrudnione lub działające w urzędach lub organach administracji publicznej.

2.    Kandydat przystępujący do konkursu zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty

1)    formularz aplikacyjny złożony w formie online

2)    autorska koncepcja realizacji zadań w zakresie działalności Rzecznika na okres minimum 1 roku (do 5 stron A4), z uwzględnieniem celu utworzenia funkcji i zadań Rzecznika, określonych w zarządzeniu Nr 49/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia funkcji i zadań Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich, zawierająca między innymi:

  • wskazanie najistotniejszych i najpilniejszych obszarów zaangażowania Rzecznika, na podstawie dostępnych diagnoz i znajomości środowiska młodzieży szkolnej,
  • koncepcję współpracy z poznańskimi społecznościami szkolnymi, w tym uczennicami i uczniami oraz podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym organizacjami pozarządowymi,
  • deklarowany czas zaangażowania się w działalność Rzecznika oraz deklarowany harmonogram i formę dostępności jako Rzecznik.

3)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie związane z realizacją działań na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej,

4)   minimum 2 pisemne rekomendacje,

5)   oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (załącznik nr 1 do Ogłoszenia),

6)   oświadczenie kandydata, iż przeciwko niemu nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (załącznik nr 1 do Ogłoszenia),

7)   oświadczenie kandydata, iż nie figuruje on w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

3.    Informacje o terminie i miejscu składania oferty:

1)     Oferty należy składać poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego online  do dnia 27 maja 2022 r. 

2)     Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o sposobie i terminie dostarczenia pozostałych dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7.

3)     Oferty złożone po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

4.    Informacje dodatkowe:

1)   Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2)   Na wniosek Komisji konkursowej kandydat może zostać zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów złożonych w ofercie konkursowej w formie kopii.

3)   Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Poznania, który określa tryb jej pracy.

4)   Przyjętymi w trakcie postępowania konkursowego formami kontaktu z kandydatami jest kontakt telefoniczny oraz prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na numer telefonu oraz adres e-mail wskazany przez kandydata w formularzu aplikacyjnym.

5)   Oferty kandydatów będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od ogłoszenia wyniku konkursu.

6)   Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie internetowej Miasta Poznania.

7)      Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych.

8)      O kolejnych etapach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

9)      Informację o warunkach organizacyjnych funkcjonowania Rzecznika kandydaci do pełnienia funkcji Rzecznika mogą uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 56 95, e-mail: rmwm@um.poznan.pl).

5.    Zakres najważniejszych zadań Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich:

1)    podejmowanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia wśród społeczności poznańskich szkół, w tym prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dot. praw ucznia skierowanych do uczniów i ich rodziców / prawnych opiekunów, dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych i psychologów szkolnych,

2)    współpraca z samorządami uczniowskimi poznańskich szkół oraz Młodzieżową Radą Miasta Poznania w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,

3)    udzielanie informacji uczniom o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

4)    propagowanie działań mediacyjnych między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszenia praw ucznia,

5)    interweniowanie w zgłoszonych do Rzecznika sprawach o naruszenie praw ucznia i udzielanie wsparcia uczniom w rozwiązywaniu spraw z zakresu naruszania praw ucznia,

6)    analiza i ocena przestrzegania i poszanowania praw ucznia w poznańskich szkołach,

7)    proponowanie w szczególności podmiotom uprawnionym do występowania o zmianę statutu szkoły nowych zapisów w statucie dotyczących praw ucznia,

8)    składanie do Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania oraz Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania corocznych sprawozdań z podjętych działań.

6.  Warunki wykonywania funkcji:

1)    Rzecznik pełni swoją funkcję społecznie.

2)    Charakter pełnienia funkcji Rzecznika wymaga bezpośrednich kontaktów z klientami oraz pracownikami Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji.

3)    Kandydat wyłoniony w konkursie do pełnienia funkcji Rzecznika powołany jest na okres 3 lat.

4)    Miejsce dyżurów pełnionych przez Rzecznika stacjonarnie, według harmonogramu zaproponowanego przez kandydata w koncepcji realizacji zadań w zakresie działalności Rzecznika i uzgodnionego w trakcie procesu rekrutacji, zapewnia Urząd Miasta Poznania.

5)    Rzecznik zapewnia swoją dostępność telefoniczną i online zgodnie z zaproponowaną koncepcją realizacji zadań w zakresie działalności Rzecznika, w wymiarze uzgodnionym w trakcie postępowania konkursowego.  

6)    W celu realizacji zadań wynikających ze swojej funkcji Rzecznikowi zapewnia się możliwość korzystania z laptopa i telefonu służbowego oraz pokrycie kosztów poruszania się po Poznaniu środkami zbiorowej komunikacji miejskiej.

7)    Rzecznik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych, jak również innych informacji chronionych na podstawie przepisów prawa, uzyskanych w czasie pełnienia swoich obowiązków. 

7.      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pełnienia funkcji Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym online

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Wawdysz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-18 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie konkursu na Rzecznika Praw Uczniów (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2022-05-18 14:41