Konsultacje społeczne dot. projektu aktualizacji "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" z prognozą oddziaływania na środowisko

od 2024-07-09

17 lipca 2024 ruszają konsultacje społeczne Wydziału Klimatu i Środowiska, których przedmiotem jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców Poznania w sprawie projektu aktualizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania i jego prognozy oddziaływania na środowisko.

Opinie i propozycje powinny dotyczyć przede wszystkim propozycji dotyczących oceny zaktualizowanych i zaproponowanych w projekcie Planu działań adaptacyjnych oraz sposobu ich wdrażania i ewaluacji.

Wcześniejsze konsultacje dotyczące tego tematu zostały przeprowadzone w 2018 r. przy wsparciu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dokument wymaga jednak aktualizacji. Poznań będzie przeprowadzał aktualizację przy wsparciu firmy Lemitor Ochrona Środowiska.

Konsultacje społeczne firma Lemitor poprzedziła badaniem ankietowym skierowanym do mieszkańców odnośnie adaptacji do zmian klimatu. Miało ono na celu przeprowadzenie sondażu poziomu świadomości czym jest adaptacja do zmian klimatu i wiedzy w zakresie istniejącego już w Poznaniu dokumentu.Później zasygnalizowano nowe propozycje (opcje adaptacji) oraz stworzono możliwość anonimowego zgłaszania uwag i spostrzeżeń do działań adaptacyjnych.

Konsultacje społeczne potrwają od 17 lipca do 7 sierpnia 2024 r., a pisemne uwagi, propozycje i opinie można złożyć poprzez formularz zgłaszania uwag w następujących formach:

  1. pisemnej na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Klimatu i Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań;
  2. ustnie do protokołu: w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w godzinach pracy Urzędu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: mpa@lemitor.com.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Podczas trwania konsultacji społecznych zostaną przeprowadzone również dyżury konsultacyjne dla mieszkańców. Terminy, godziny oraz numery telefonów udostępnionych podczas dyżurów konsultacyjnych zostaną ogłoszone najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji społecznych poniżej oraz na stronach : www.poznan.pl/woswww.lemitor.com.pl/mpa_poznan_2030  (stronie internetowej projektu).

Również poniżej jak i na wymienionych stronach zostanie opublikowany Projekt aktualizacji Planu wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko oraz wszelkie materiały informacyjne.

Projekt Planu wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony również dla mieszkańców w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (pokój nr 203).

Strona internetowa ww. konsultacji TUTAJ

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wydział Klimatu i Środowiska
Data wytworzenia informacji: 2024-07-09 00:00
Opis zmian: Dodanie informacji o konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030". (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kacper Stępień
Data i godzina publikacji: 2024-07-09 09:38