Procedura zgłaszania wniosków o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie miasta Poznania

od 2022-11-03

Procedura zgłaszania do Prezydenta Miasta Poznania wniosków o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie miasta Poznania w okresie do dnia 31.12. 2022 r. przez podmioty lub grupy podmiotów współpracujących, które posiadają status pośredniczącego podmiotu węglowego w rozumieniu art. 2  ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967).

  • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z dnia 2 listopada 2022 r., Poz. 2236), pośredniczące podmioty węglowe oraz współpracujące grupy takich podmiotów będą mogły złożyć wnioski o przystąpienie do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie miasta Poznania najwcześniej w dniu 9 listopada 2022 r. tj. po upływie 3 dni roboczych od daty wejścia w życie powołanej ustawy, które nastąpiło w dniu 3 listopada 2022 r. Wnioski będą mogły zostać złożone przez podmioty działające samodzielnie bądź we współpracy  z drugim innym podmiotem lub kilkoma innymi podmiotami (na podstawie porozumienia). Wnioski złożone przed datą 9 listopada 2022 r. nie będą procedowane.
  • Każdy wniosek musi zawierać oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę statusu pośredniczącego podmiotu węglowego,  o którym mowa w art. 2  ust. 1 pkt. 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967) oraz deklarację o posiadaniu zasobów niezbędnych do realizacji przez wnioskodawcę zadania polegającego na zakupie i sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie miasta Poznań.
  • W przypadku gdy wniosek składają współpracujące podmioty węglowe, powinien on zostać podpisany albo przez wszystkie współpracujące podmioty albo przez jeden z podmiotów, który posiada pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych współpracujących podmiotów. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa oraz listę podmiotów współpracujących.   
  • Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w przypadku złożenia wniosków przez większą liczbę zainteresowanych podmiotów węglowych (występujących samodzielnie lub współpracujących w grupie), do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Poznania  przystąpi ten podmiot lub grupa współpracujących podmiotów, który złożył wniosek jako pierwszy                 w kolejności.
  • O ustaleniu kolejności zgłoszeń będzie decydowała data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta Poznania. Prezydent Miasta Poznania w odpowiedzi na złożone wnioski poinformuje wnioskodawców o dacie i godzinie wpływu poszczególnych wniosków oraz o miejscu zajętym w kolejności zgłoszeń.
  • Z uwagi na konieczność dokładnego i obiektywnego określenia daty i godziny złożenia każdego wniosku, będzie je można składać wyłącznie formie elektronicznej  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Poznania, działającej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). .
  • Adres skrytki Urzędu Miasta Poznania na platformie ePUAP-ie:/UMPoznan/SkrytkaESP. Prosimy o skorzystanie z usługi: Wyślij pismo ogólne: Wyślij pismo ogólne - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
  • Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/
  • Szczegółową instrukcję znajdą Państwo pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Data wytworzenia informacji: 2022-11-03 00:00
Opis zmian: Publikacja informacji dla mieszkańca (Aktualizacja)
Opublikował(a): Hanna Waligóra
Data i godzina publikacji: 2022-11-03 11:14