Wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego"

od 2022-11-10

Zakończył się kolejny etap sporządzania Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego, w którym instytucje i rady gmin mogły wyrażać swoje opinie.

Kolejnym ważnym krokiem procedury formalno-prawnej jest włączenie społeczeństwa w proces opracowania Audytu. W związku z tym Zarząd Województwa Wielkopolskiego, działając zgodnie z art. 38b ust.2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), wyłożył projekt do publicznego wglądu.

Projekt dokumentu zostanie udostępniony w dniach od 24.10.2022 r. do 23.11.2022 r. w siedzibie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, pod adresem bip.umww.pl w zakładce Ogłoszenia. W czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia tj. do dnia 07.12.2022 r. można składać uwagi za pomocą formularza konsultacyjnego zamieszczonego wraz z projektem dokumentu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uwagi do ww. projektu dokumentu można złożyć na formularzu konsultacyjnym na adres Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu ul. Mielżyńskiego 14a, 61 - 725 Poznań, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl lub ustnie do protokołu w siedzibie Biura w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2022 r.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zachęcamy Wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem i składania uwag.

Projekt dostępny jest pod adresem https://wbpppoznan.pl/AudytKrajobrazowy/AUDYT_KRAJOBRAZOWY_PROJEKT_WYLOZENIE.zip

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia informacji: 2022-11-10 00:00
Opis zmian: Publikacja informacji dla mieszkańca (Aktualizacja)
Opublikował(a): Hanna Waligóra
Data i godzina publikacji: 2022-11-10 12:52