Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Miejski Konserwator Zabytków: Joanna Bielawska-Pałczyńska
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
III piętro, pokój 360, sekretariat pokój 359, telefon (61) 878-54-52, fax (61) 878-54-51
mkz@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzi sprawy związane z ochroną dóbr kultury w granicach administracyjnych miasta Poznania, działając w strukturze Urzędu Miasta na podstawie m.in.:

 • Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 17 września 2003 r., Nr 162 poz. 1568 wraz z późniejszymi zmianami: z 2004 r.: Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, z 2006 r.: Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, z 2007 r.: Nr 192 poz. 1394, z 2009 r.: Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804, z 2010 r.: Nr 75, poz. 474, Nr 130 poz. 871)
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 11 sierpnia 2011 r., Nr 165, poz. 987)
 • Porozumienia z dnia 18 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznań spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 1 grudnia 2003 r., Nr 184, poz. 3434)
 • Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta" (Dz. U. z 11 grudnia 2008 Nr 219 poz. 1401)

Zakres działalności:

 1. Ochrona prawna dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków, a także obiektów znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej i gminnej ewidencji zabytków
 2. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dóbr kultury z terenu m. Poznania
 3. Wnioskowanie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach wpisu do rejestru zabytków: gromadzenie dokumentów i danych niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania wpisu obiektu do rejestru zabytków
 4. Kontrola aktualnego stanu prawnego, stanu zachowania i użytkowania obiektów zabytkowych
 5. Kontrola prowadzonych i przeprowadzonych prac konserwatorskich pod kątem ich zgodności z programem prac i wytycznymi konserwatorskimi
 6. Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 7. Archiwizacja akt i dokumentacji związanych z działalnością Biura: przechowywanie i prowadzenie kartoteki adresowej, kart ewidencyjnych, zbioru planów i map, studiów i dokumentacji fotograficznej, technicznej, historycznej
 8. Obsługa budżetu Miasta w zakresie ochrony zabytków
 9. Przetargi - przygotowywanie postępowań związanych z wyłanianiem wykonawców na prace konserwatorskie oraz stosownych umów, w oparciu o wymogi wynikające z przepisów prawnych (realizowanych z budżetu Miasta)

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Bielawska-Pałczyńska Miejski Konserwator Zabytków
Data wytworzenia informacji: 2023-02-15 00:00
Opis zmian: publikacja komunikatu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Natalia Milewska
Data i godzina publikacji: 2023-02-15 14:18