Biuro Zamówień Publicznych - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Krystyna Górska
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
IV piętro, pokój 446, telefon 61 878-52-09, fax 61 878-50-85
BZP@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

 1. Biuro Zamówień Publicznych prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz wydziałów Urzędu Miasta Poznania, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Straży Miejskiej Miasta Poznania, wspiera wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne w sprawach zamówień publicznych.
 2. Do zadań Biura należy w szczególności:
 • kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wnioskowanie o zatwierdzenie składu komisji przetargowych,
 • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udzielanie porad i konsultacji wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • reprezentowanie zamawiającego w postępowaniu odwoławczym,
 • występowanie w imieniu Miasta do Urzędu Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta,
 • przygotowywanie zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr zamówień publicznych ZP-II.271

Rejestr skarg i wniosków ZP-XII.1510

Rejestr decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej ZP-XII.1431

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: m (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Borkowska
Data i godzina publikacji: 2013-02-27 13:02