Gimnazjum Nr 42 im. Henryka Sienkiewicza - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Mowlik
ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań
tel. / fax. 61 833-38-35 , tel. komórkowy - nie ma
godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku 7,00 - 15,00 piątek - dzień admin.
gimnazjum42@interia.pl
www.gimnazjum42.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Szczegółowy opis zadań i kompetencji określa Statut Gimnazjum nr 42 w Poznaniu.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Statut szkoły

Akt założycielski szkoły publicznej - Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XII/94/III/99 z dnia 20 kwietnia 1999 r.

Decyzja w sprawie nadania numeru NIP 783-15-16-997

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 639631480

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan budżetowy na 2011 r.: 2.640.541,oo PLN

Wartość posiadanego mienia

Budynek wartość: 1009879,00

Środki trwałe ogółem; 1.811.264,00

Zasoby biblioteczne: 10.237,00

Wartości niematerialne i prawne: 26.769,00

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Ewidencja uczniów,

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych,

Ewidencja akt osobowych pracowników,

Księga kontroli zewnętrznej,

Księga protokołów Rad Pedagogicznych,

Księga arkuszy ocen,

Księgi inwentarzowe,

Księga kontroli sanitarnej,

Księga druków ścisłego zarachowania,

Księga zarządzeń wewnętrznych,

Rejestr skarg i wniosków,

Rejestr wypadków uczniowskich i pracowników,

Rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

Archiwum dokumentacji szkoły.

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie oświadczenia majątkowowego (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2023-01-12 00:17