Przedszkole Nr 184 w ZSP nr 9 - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Dominika Naworska
ul. Sióstr Misjonarek 1, 61-680 Poznań
61 825-24-60
godziny urzędowania: Przedszkole jest czynne od godz. 6.30 do 17.00
REGON: 301616544
p184@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole184.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): P184_Poznan

Kompetencje i zadania

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

2. Zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w przyjaznym, bezpiecznym środowisku.

3. Tworzenie warunków sprzyjajacych osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej.

4. Wspomaganie rodziców/prawnych opiekunów w wychowaniu dziecka.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o systemie oświaty z 07 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) - zmiana z Dz. U.2017 r. poz. 949
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
Statut przedszkola.

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

 • Dochody - 24000 zł
 • Wydatki - 834625 zł
  w tym :
 • 80104 Przedszkola: 562857 zł
 • 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 8975 zł
 • 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki, metody pracy ; 260170 zł
 • 80195 Pozostała działalność (w tym odpis na ZFŚS) : 2623 zł

Wartość posiadanego mienia

AKTYWA TRWAŁE (wartość brutto) stan na 31.12.2017 r.

 • Budynki gr.1 - 381593,9 zł
 • Grunty - 367563,97 zł
 • Wyposażenie gr.III - 6720,67 zł
 • Pozostałe śr. trwałe - 108384,22 zł
 • Wartości niemat. i prawne - 13699,41 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

P184-0166 Archiwum zakładowe

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący RMP Grzegorz Ganowicz
Data wytworzenia informacji: 2020-07-14 00:00
Opis zmian: Włączenie Przedszkola nr 184 do ZSP nr 9 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2023-01-17 12:25