Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki" - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Alina Pilarczyk
os. Stare Żegrze 55, 61-249 Poznań
61 879-75-85
p186@poznan.interklasa.pl

Kompetencje i zadania

Cele przedszkola:

  1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji,
  2. wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,
  3. ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami postępowania a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie,
  4. wspomaganie wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.

Zadania przedszkola:

  1. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego stopnia rozwoju, zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
  2. organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
  3. dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psycho-fizycznych dzieci oraz ich indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami,
  4. udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej,
  5. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  6. pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Wartość posiadanego mienia

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2005r.

Aktywa trwałe - wartość brutto 68 430,00; umorzenia 68430,00

Aktywa obrotowe - Zapasy 1136,00; Środki pieniężne 34 800,00

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: przeniesienie przedszkola do zespołu szkół (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2013-12-06 12:27