Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Jan Marek Stachowiak
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
I piętro, pokój 112, sekretariat pokój 113, telefon 61 878-5058
rgz@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

 1. Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z prod.rolniczą /roślinną i zwierzęcą/, rybactwem śródlądowym, łowiectwem, melioracją gruntów, gosp. żywnościową, zagospodarowaniem gruntów rolnych oraz spraw socjalnych rolników.
 2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
  • w zakresie prod. rolnej /roślinnej i zwierzęcej: określenie podstawowych zadań rolnictwa; planowanie i realizowanie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących rolnictwa; opracowywanie ocen zmian strukturalnych gospodarstw rolnych w kierunku rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego; przygotowanie projektu uchwały Rady m. Poznania w sprawie kierunków działania Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie m. Poznania; przekazywanie właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego; wydawanie właściwemu organowi Inspekcji poleceń podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia fitosanitarnego; wyrażenie opinii co do możliwości wprowadzenia zakazu uprawy niektórych roślin albo zakazu stosowania określonego materiału siewnego; opracowywanie bieżących analiz dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej na terenie Miasta; kontrola przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi włóknistych; wydawanie decyzji o czasowym lub stałym odebraniu właścicielowi zwierzęcia gospodarskiego, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane; określenie warunków, czasu i sposobu zwalczania zwierząt, które stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka; wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną; prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ochronie Konwencją Waszyngtońską;
  • w zakresie rybactwa: wystawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego; rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb; wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowymi wody płynącej; współdziałanie ze społeczną strażą rybacką;
  • w zakresie sytuacji zawodowej i socjalnej rolników: współdziałanie z organizacjami rolników w sprawach interesów spoleczno-zawodowych rolników; potwierdzanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym /wystawianie zaświadczeń, przesłuchiwanie świadków/; wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym i o charakterze nieruchomości /dla sądów w postępowaniu spadkowym/,
  • w zakresie melioracji: organizowanie i nadzorowanie eksploatacji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych we wszystkich sektorach rolnictwa; wnioskowanie o wprowadzenie nowych obiektów do planów inwestycji melioracyjnych; sprawowanie nadzoru organizacyjnego, technicznego i prawnego nad spółkami wodno-melioracyjnymi; meliorowanie gruntów przeznaczonych pod pracownicze ogrody działkowe; uzgadnianie lokalizacji i warunków realizacji inwestycji obejmujących urządzenia wodno-melioracyjne,
  • w zakresie łowiectwa: zatwierdzanie planów łowieckich; zawiadomienie lekarza weterynarii w przypadku zgłoszenia wystąpienia choroby u zwierząt łownych; opiniowanie dzierżawy obwodów łowieckich; mediacje w przypadku sporów o odszkodowanie za szkody łowieckie; wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny; wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów i ich mieszańców; wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
  • prowadzenie okresowych badań co 3 lata skażenia gleb i roślin na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub strefach ochronnych;
  • organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych oraz aktualizacja gospodarstw i działek rolnych;
  • organizowanie "Święta Plonów";
  • organizowanie konkursu "Zielony Poznań".

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-11-15 12:51