Wydział Transportu i Zieleni - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Violetta Wabińska-Chmielewska
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
-
tz@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Do Wydziału należy prowadzenie spraw dotyczących infrastruktury Miasta w zakresie transportu drogowego, transportu zbiorowego, lokalnego, rowerowego i pieszego,  utrzymania zieleni oraz czystości i porządku w pasie drogowym. Do Wydziału należy także prowadzenie spraw dotyczących opracowywania i realizacji założeń polityki transportowej w Mieście, a także współdziałanie z osiedlami w realizacji zadań im powierzonych oraz współpraca w ramach stowarzyszeń, porozumień międzygminnych i związków komunalnych, których Miasto Poznań jest członkiem. Wydział wykonuje także zadania organu zarządzającego ruchem.

  

W ramach Wydziału funkcjonuje Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Dane teleadresowe:
ul. 3 Maja 46, pok. 109, 61-728 Poznań
tel. +48 61 878 15 20, +48 61 878 15 29
mir@um.poznan.pl

    

Do zadań Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu należy:

 1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
 2. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 3. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów, opracowanych przez zarządcę drogi lub innych wnioskodawców, uprzednio zaopiniowanych przez zarządcę drogi;
 4. przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji;
 5. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
 6. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
 7. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
 8. bieżący nadzór nad realizacją przez Zarząd Dróg Miejskich zadań z zakresu inżynierii ruchu;
 9. wydawanie w drodze decyzji administracyjnej, zezwoleń na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozów osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;
 10. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami;
 11. koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych i innych powodujących utrudnienia w ruchu;
 12. informowanie o zmianach czasowych i stałych organizacji ruchu.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Skrzypczak
Data wytworzenia informacji: 2021-09-01 00:00
Opis zmian: usunięcie nr telefonu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2021-09-02 09:38