Zespół Szkół Specjalnych Nr 104 im. Jana Kilińskiego (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 104, Gimnazjum Specjalne Nr 104) - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Piotr Jankowski
ul. Sikorskiego 29, 61-536 Poznań
(0-61) 833-05-30
info@zs104poznan.iklasa.pl
www.zs104poznan.iklasa.pl

Kompetencje i zadania

Zespół Szkół Nr 104 realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Celem Zespołu Szkół Nr 104 jest w szczególności przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem oraz do wyboru właściwej drogi zawodowej.

Zadania Zespołu Szkół Nr 104:

  • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a następnie gimnazjum;
  • wpływanie na rozwój intelektualny uczniów, na ich postawy i osiągnięcia szkolne poprzez zorganizowany i świadomy udział w procesie kształcenia i wychowania;
  • wdrażanie uczniów do współodpowiedzialności;
  • wdrażanie uczniów do zdobywania umiejętności życiowych i doświadczenia społecznego;
  • przygotowanie do życia obywatelskiego, w tym również do wyboru przyszłej drogi zawodowej;
  • umożliwienie nauki religii na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 14.04.1992 r. Dz.U.Nr 36,poz.155 z późniejszymi zmianami;
  • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, według możliwości szkoły: udzielenie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, zapewnienie uczniom niepełnosprawnym fizycznie opieki stosownie do ich potrzeb.

Przy realizacji celów i zadań kierujemy się zasadą wzajemnego zrozumienia rodziców, uczniów, nauczycieli oraz programem wychowawczym i programem profilaktycznym obowiązującym w naszej placówce.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała Nr LIII/642/III/2001 z dnia 20.02.2001 r.

Budżet jednostki na bieżący rok

1577242,00zł

Wartość posiadanego mienia

601397,62zł

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Opis zmian: likwidacja jednostki uchwała XL/436/V/2008 z dnia 2008-07-08 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2010-02-02 12:23