Biuro Spraw Lokalowych (SLk)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Renata Murczak
ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
tel. 61 646 3344, 61 878 4111, fax 61 878 1510
slk@um.poznan.pl
www.poznan.pl/sprawylokalowe

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Biuro Spraw Lokalowych zapewnia realizację polityki mieszkaniowej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania oraz Radę Miasta Poznania w zakresie stanowienia prawa regulującego zasady najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania oraz zasady gospodarowania tym mieniem, z wyłączeniem zasobu Miasta oddanego w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym. Biuro bierze udział w wypracowaniu rozwiązań, projektów i programów, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności Miasta Poznania. Współtworzy politykę czynszową w mieszkaniowym zasobie Miasta. Dostarcza wiedzy Prezydentowi na temat potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Miasta Poznania oraz sposobów ich zaspokojenia. Opracowuje projekty aktów prawnych regulujących politykę mieszkaniową Miasta oraz zapewnia ich zgodność z innymi projektami i programami realizowanymi przez inne podmioty. Biuro współpracuje z organizacjami pozarządowymi, dysponentami środków pozabudżetowych i innymi podmiotami w celu pozyskania środków i dotacji na walkę z bezdomnością i wykluczeniem społecznym oraz rozwiązywanie problemów mieszkaniowych. Biuro załatwia sprawy dotyczące udzielania pomocy mieszkaniowej osobom i rodzinom o niskich dochodach i opracowuje listę osób uprawnionych do jej uzyskania. Realizuje uprawnienia w stosunku do zasobu stanowiącego własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (zwane dalej "PTBS"), w którym Miasto jest partycypantem, w zakresie ustalania uprawnień do zawierania umów najmu na te lokale. Wyjaśnia obywatelom zasady dysponowania majątkiem mieszkaniowym gminy, możliwości zawarcia umowy najmu, nabycia na własność lub innego działania na majątku mieszkaniowym. Zapewnia wsparcie i pomoc poprzez punkt obsługi klienta osobom i rodzinom, w szczególności będących lokatorami w niepublicznym zasobie mieszkaniowym, w rozwiązywaniu ich spraw i problemów wynikających ze stosunku najmu lokali mieszkalnych. Monitoruje realizację polityki mieszkaniowej, wynikającej z przyjętych przez Radę Miasta Poznania uregulowań prawnych oraz programów i projektów przez różne podmioty, w szczególności przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., z wyłączeniem nadzoru właścicielskiego pełnionego przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego. Biuro opracowuje zasady realizacji roszczeń podmiotów zewnętrznych kierowanych do Miasta Poznania z tytułu niezrealizowanych wyroków sądowych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego oraz zasady dochodzenia przez Miasto roszczeń z tytułu regresu.Realizację zadań Biura wspiera Pełnomocnik Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich, który zapewnia pomoc lokatorom w rozwiązywaniu konfliktów z wynajmującymi, reprezentując ich słuszny interes i wskazując sposób ochrony swoich praw oraz promuje działania związane z realizacją polityki mieszkaniowej Miasta.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Renata Murczak Dyrektor Biura Spraw Lokalowych
Data wytworzenia informacji: 2021-09-28
Opis zmian: aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego BSL (Aktualizacja)
Opublikował(a): Patrycja Jasińska
Data i godzina publikacji: 2021-10-13 16:12