Biuro Spraw Lokalowych (SLk)

Kierownik/Dyrektor

Dobrosława Janas
ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44, 61 878 41 11, fax 61 878 15 10
slk@um.poznan.pl
www.poznan.pl/sprawylokalowe
Adres ESP (skrytki ePUAP): /UMPoznan/SkrytkaESP

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

 • zapewnia realizację polityki mieszkaniowej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania oraz Radę Miasta Poznania poprzez opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących zasady najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta oraz zasady gospodarowania tym mieniem, z wyłączeniem zasobu Miasta oddanego w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym;
 • bierze udział w wypracowywaniu rozwiązań, projektów i programów, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności miasta;
 • współtworzy politykę czynszową dotyczącą mieszkaniowego zasobu Miasta;
 • diagnozuje potrzeby mieszkaniowe poznaniaków oraz sposoby ich zaspokojenia;
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie rozwiązywania problemów mieszkaniowych, zapobiegania bezdomności i wykluczeniu społecznemu spowodowanego bezdomnością;
 • załatwia sprawy dotyczące udzielania pomocy mieszkaniowej osobom i rodzinom o niskich dochodach i w tym celu opracowuje  listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu;
 • realizuje uprawnienia Miasta do wskazywania najemców w zasobie stanowiącym własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym Miasto jest partycypantem;
 • informuje o zasadach i trybach dysponowania majątkiem mieszkaniowym Miasta i zapewnia wsparcie oraz pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich spraw i problemów wynikających ze stosunku najmu lokali mieszkalnych;
 • monitoruje wykonanie polityki mieszkaniowej Miasta;
 • koordynuje i weryfikuje sposób realizacji zadań własnych gminy przez spółki prawa handlowego z udziałem Miasta, w szczególności: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.;
 • opracowuje i monitoruje umowy zawarte pomiędzy Miastem a Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w szczególności umowy w sprawie warunków realizacji powierzonych zadań własnych oraz przyznawania i rozliczania wsparcia działalności powierzonej;
 • opracowuje zasady realizacji roszczeń podmiotów zewnętrznych kierowanych do Miasta z tytułu niezrealizowanych wyroków sądowych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego oraz dochodzenia przez Miasto należności z tytułu regresu.

W ramach Biura funkcjonuje Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Praw Lokatorów i Projektów Mieszkaniowych, która zapewnia pomoc lokatorom w rozwiązywaniu konfliktów z wynajmującymi, promuje działania związane z polityką mieszkaniową Miasta oraz wspiera osoby w kryzysie mieszkaniowym, wywołanym działaniami wojennymi, katastrofami budowalnymi, klęskami żywiołowymi, zjawiskiem uchodźctwa.

Biuro współpracuje z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Mieszkalnictwa Miejskiego w zakresie działań podejmowanych w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych poznaniaków oraz udziela wsparcia działaniom Pełnomocnika w zakresie odrębnie ustalonym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami, gospodarki komunalnej i lokalowej oraz środowiska.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 2024-06-10 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Antkowiak
Data i godzina publikacji: 2024-06-10 10:14