Budżet Miasta Poznania

SŁOWNICZEK BUDŻETOWY

Podstawą pojęć słowniczka jest ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o samorządzie województwa.

Jednostka Samorządu Terytorialnego

jest to gmina, powiat (Miasto na prawach powiatu), województwo.

Miasto na prawach powiatu

jest to miasto liczące więcej niż 100.000 mieszkańców oraz miasto, które przestało być siedzibą wojewody z dniem 31.12.98 r. w związku z reformą administracyjną kraju. Wykonuje zadania publiczne o charakterze gminnym i powiatowym w imieniu i na własną odpowiedzialność.

Budżet

jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostka budżetowa

jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zakład budżetowy

jednostka sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej, celowej lub podmiotowej. (Od 1 stycznia 2011 r. nosi nazwę samorządowy zakład budżetowy).

Dochody

daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, dochody z mienia (najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze - np. leasingu), dywidendy od wniesionego kapitału, dochody ze sprzedaży rzeczy i praw oraz ze świadczenia usług przez organy zaliczane do sektora publicznego, opłaty oraz spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej i inne wymienione w ustawach.

Dochody majątkowe

dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki

środki publiczne przeznaczane na realizację zadań określonych w ustawach m.in. na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe

środki przeznaczone na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, zakup i objęcie akcji i udziałów raz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Przychody

środki publiczne pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, otrzymanych pożyczek i kredytów, sprzedaży papierów wartościowych i innych operacji finansowych oraz ze spłat udzielonych pożyczek, nadwyżki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolnych środków.

Rozchody

środki publiczne przeznaczone na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe także udzielone pożyczki i kredyty.

Nadwyżka (deficyt) budżetowy

dodatnia (ujemna) różnica między dochodami a wydatkami.