Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXVIII, 2021-09-22 18:30

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja odbędzie się po zamknięciu XXVII - nadzwyczajnej - sesji Rady Osiedla Chartowow

Przedszkole Nr 53 im. Koszałka Opałka, os. Lecha 14

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu boiska na Osiedlu Tysiąclecia.
  3. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla w sprawie poparcia inicjatywy zmiany zapisów dotyczących obowiązku wystawiania worków z odpadami segregowanymi przed posesję.
  4. Komunikaty.
  5. Oświadczenia.
  6. Omówienie prośby Przewodniczącej Komisji Współpracy Lokalnej RMP o przeanalizowanie dotychczasowych granic osiedli i zgłoszenie w formie stanowiska RO ewentualnych propozycji.
  7. Przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady.
  8. Przedstawienie najważniejszych informacji z działalności komisji.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Osiedla Chartowo

(-) Stanisław Mysior

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Chartowo
Data wytworzenia informacji: 2021-09-22
Opis zmian: Informacja o zakończeniu sesji RO Chartowo (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2021-09-24 07:44