Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXXV, 2024-02-28 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 21.04.2024

Miejsce i przewidywany program sesji

Zespoół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Tarnowska 27

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Komunikaty.
 3. Oświadczenia.
 4. Omówienie dotyczące przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla za rok 2024.
 5. Bieżąca informacja z prac Zarządu pomiędzy sesjami Rady Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie ujęcia, w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Aquanet S.A. na lata 2025-2034, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla ulic Osiedla.
 7. Omówienie dotyczące wskazania MIR lokalizacji urządzeń z zakresu poprawy bezpie-czeństwa w ruchu na terenie Osiedla (progi spowalniające, poduszki berlińskie, lustra drogowe).
 8. Omówienie dotyczące złożenia wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Strzyżowskiej.
 9. Dyskusja w sprawie przekazania do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami koncepcji zagospodarowania terenu i usunięcia dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Garaszewo.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

   

Przewodniczący Rady Osiedla
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
(-) Marek Tomaszewski

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marek Tomaszewski
Data wytworzenia informacji: 2024-02-27 00:00
Opis zmian: Informacja o zwołaniu sesji RO Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2024-02-27 14:47