Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XVIII, 2021-09-21 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, os. Jana III Sobieskiego 105

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla w sprawie uchwały Nr XXII/124/V/2021 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o połączenie Osiedla Piątkowo z Osiedlem Piątkowo Północ.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zamknięcie sesji.

    Przewodniczący Rady Osiedla

                           (-) Henryk Józefowski                    

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010,
w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Piątkowo Północ
Data wytworzenia informacji: 2021-09-21
Opis zmian: Informacja o zakończeniu sesji RO Piątkowo Północ (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2021-09-24 07:43