Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXXVII, 2024-02-29 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 21.04.2024

Miejsce i przewidywany program sesji

Przedszkole nr 93, ul. Skibowa 13

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Komunikaty.
 3. Oświadczenia.
 4. Bieżąca informacja z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady Osiedla.
 5. Omówienie dotyczące przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o wprowadzenie zmian w planie finansowym na 2024 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/45/VIII/2020 z 6 października 2020 r. zmienioną uchwałą nr XXX/106/VIII/2022 z 17 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań priorytetowych w zakresie budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023.
 8. Omówienie dotyczące lokalizacji koszy na śmieci i ławek na terenie Osiedla.
 9. Podsumowanie działalności Rady Osiedla w odniesieniu do funkcjonowania agend miejskich.
 10. Omówienie dotyczące lokalizacji urządzeń spowalniających ruch drogowy (progi, poduszki berlińskie) na terenie Osiedla.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
(-) Mariusz Przybyła

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Mariusz Przybyła
Data wytworzenia informacji: 2024-02-23 00:00
Opis zmian: Informacja o zwołaniu sesji RO Szczepankowo-Spławie-Krzesinki (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2024-02-26 09:28