Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXXII, 2024-02-27 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 21.04.2024

Miejsce i przewidywany program sesji

Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Inowrocławska 19


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Komunikaty.
 3. Oświadczenia.
 4. Omówienie dotyczące przyjęcia sprawozdania rocznego działalności Zarządu Osiedla.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu organizacji ruchu na
  ul. Nieszawskiej.
 6. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla w sprawie rekomendacji dla Rady Osiedla kadencji 2024-2029 dotyczących podziału Osiedla na rejony i procentowego podziału środków finansowych Osiedla pomiędzy rejony.
 7. Bieżąca informacja z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady Osiedla.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

          Przewodnicząca Rady Osiedla

Warszawskie-Pomet-Maltańskie

(-) Janina Paprzycka

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Janina Paprzycka
Data wytworzenia informacji: 2024-02-16 00:00
Opis zmian: Informacja o zwołaniu sesji RO Warszawskie-Pomet-Maltańskie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2024-02-19 10:12