Klauzula informacyjna dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miasta Poznania

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu 61- 81, Plac Kolegiacki 17.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz § 18 ust. 8 uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania w związku z § 22 Regulaminu Rady Miasta) - zapewnienie jawności i dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, w tym sporządzenie protokołów z przebiegu posiedzeń komisji Rady Miasta.
 4. Posiedzenia komisji Rady Miasta Poznania nagrywane są w formie audio. Nagrania te stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla pracownika Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Poznania, wykorzystywany w celu sporządzania protokołów, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
 5. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, e-mail, barwę głosu oraz inne kategorie danych, które uczestnik w trakcie posiedzenia komisji może przekazać Administratorowi.
 6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.
 7. Nagrania audio przechowywane będą do czasu akceptacji protokołów z przebiegu posiedzeń komisji Rady Miasta jednak nie dłużej niż 30 dni od momentu sporządzenia nagrania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale III RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
Data wytworzenia informacji: 2023-08-21 00:00
Opis zmian: Korekta tytułu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2023-08-21 11:16