Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2022-11-21 13:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Proponowany porządek obrad:

1)        Ustalenie trybu przyszłych posiedzeń Komisji.

2)        Projekt uchwały (PU 1439/22) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Poznania do szkół i przedszkoli.

3)        Projekt uchwały  (PU 1441/22) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023".

4)        Projekt uchwały (PU 1442/22) zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportu publicznego, polityki społecznej i infrastruktury publicznej.

5)        Projekt uchwały (PU 1445/22) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

6)        Projekt uchwały (PU 1448/22) zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2022 r.

7)        Projekt uchwały (PU 1451/22) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

8)        Projekt uchwały (PU 1454/22) zmieniającej uchwałę Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

9)        Projekt uchwały (PU 1455/22) zmieniającej uchwałę Nr LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

10)     Wolne głosy i wnioski.

EDYCJA: W dn. 17.11.br. uzupełniono porządek obrad w zakresie pkt 5-9.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Dudzic-Biskupska - Przewodnicząca KBFPiNW
Data wytworzenia informacji: 2022-11-17 00:00
Opis zmian: uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Prager
Data i godzina publikacji: 2022-11-17 10:41