Kontrole prowadzone przez WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
GKM-VII.1711.5.2014 2014-11-28 ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH
Kontrola stanu utrzymania terenów leśnych administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich na przykładzie: Lasu Marcelińskiego i Lasu Maltańskiego.
GKM-VII.1711.4.2014 2014-07-24 OGRÓD ZOOLOGICZNY
Kontrola stanu utrzymania Ogrodu Zoologicznego
GKM-VII.1711.3.2014 2014-07-18 PALMIARNIA POZNAŃSKA
Kontrola stanu utrzymania Parku Wilsona
GKM-V.1711.9.2013 2014-04-22 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
"Stan funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania administrowanej przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w świetle uchwały nr LI/787/VI/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. z wyłączeniem procedur zamówień publicznych"
GKM-VII.1711.2.2014 2014-01-07 ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH
Kontrola sposobu wydatkowania dotacji udzielonej z budżetu Miasta na rok 2013
GKM-VIII.1711.2.4.2013 2013-11-27 USŁUGI KOMUNALNE
Sprawdzenie stanu sanitarno-czystościowego szaletów miejskich nadzorowanych przez Usługi Komunalne
GKM-V.1711.3.2013 2013-08-28 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
Sposób realizacji Zarządzenia Nr 48/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie "Programu budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania oraz powołania Zespołu ds. monitorowania, koordynacji i prowadzenia prac aktualizacyjnych Programu".
GKM-V.1711.5.2013 2013-07-22 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
Kontrola zadania inwestycyjnego GKM/ZDM/376 pn. Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera - II etap.
GKM-VIII.1711.2.3.2013 2013-05-07 USŁUGI KOMUNALNE
Szalety miejskie - kontrola stanu sanitarno-czystościowego
GKM-VIII.1711.2.4.2012 2013-02-20 USŁUGI KOMUNALNE
Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych do wykonania w 2012 r.(z wyłaczeniem procedur okreslonych w ustawie Prawo zamówień publicznych) w nadzorowanych jednostkach
GKM-VIII.1711.4.2.2012 2013-01-28 PALMIARNIA POZNAŃSKA
Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych do wykonania w 2012 r. (z wyłączeniem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych) w nadzorowanych jednostkach
GKM-V.1711.1.3.2012 2013-01-09 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
Sposób realizacji zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie opiniowania projektów zadań drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
GKM-VIII.1711.3.2.2012 2013-01-02 OGRÓD ZOOLOGICZNY
WYDATKI MAJĄTKOWE NADZOROWANYCH JEDNOSTEK W 2012 R.
GKM-VIII.1711.2.3.2012 2012-12-21 USŁUGI KOMUNALNE
Szalety miejskie
GKM-V.1711.1.4.2012 2012-12-20 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych przy udzieleniu zamówienia pn.:"Budowa ul. Leśników i ul. Warpińskiej (etap II ul. Drwali i ul. Starkowskiej od ul. Drwali do ul. Zieliniec (etapIII) w Poznaniu
GKM.VIII/1711-3-1/2011 2012-09-03 PALMIARNIA POZNAŃSKA
Kontrola ewidencji składników majątkowych w Palmiarni Poznańskiej
GKM-VIII.1711.2.2.2012 2012-07-16 USŁUGI KOMUNALNE
Realizacja wydatków niewygasających z końcem 2011 r.
GKM-V.1711.1.1.12 2012-07-06 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
Kontrola wydatków majątkowych na zadaniu GKM/ZDM/402 "Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej", łącznie z procedurą zamówień publicznych.
GKM.V/7021-4-2/11 2012-04-17 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
"Sprawdzenie sposobu funkcjonowania Zespołu ds. kanalizacji deszczowej w ZDM oraz przygotowywania taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej na rok 2012'.
GKM.VIII/1711-1-2/2011 2012-03-23 OGRÓD ZOOLOGICZNY
Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych do wykonania w 2011 r. (z wyłączeniem badania procedury przetargowej).