Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2022.

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 33/2022

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2022Zadania realizowane w następujących priorytetach publicznych:1. Działania edukacyjne promujące szkolnictwo zawodowe.2. Doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej.3. Kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej.4. Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz upowszechnianie wiedzy.5. Działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym (w tym postaw prozdrowotnych) i wychowawczym oraz kształtowanie kompetencji społecznych.6. Zwiększenie świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, ekologii.

  1. Kwota dofiansowania na całe zadanie: 260 000,00 zł. ​
  2. UWAGA! PROSIMY O WYRAŹNE ZAZNACZENIE W TREŚCI OFERTY W RAMACH KTÓREGO Z WW. PRIORYTETÓW JEST ONA SKŁADANA.
  3. Każdy z oferentów może złożyć wyłącznie jedną ofertę w niniejszym konkursie.
  4. Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
  • Termin realizacji zadania: maksymalnie od 01.03.2022 r. do 15.12.2022 r.
  • Minimalna kwota dofinansowania projektu to 5 000,00 złotych.
  • Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 27 stycznia 2022 roku.
  • Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: ow@um.poznan.pl, dw.: dagmara_antczak@um.poznan.pl, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy www.witkac.pl - to jest do dnia 1 lutego 2022 roku.
  • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 25 lutego 2022 roku.
od 2022-01-05 do 2022-02-28

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza"

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) Miasto Poznań/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z Tylewicza w Poznaniu, występujące w projekcie nr RPWP.08.01.02-30-0055/17 pt. "Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza." w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 1.09.2021 r. realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym Euronauka Andrzej Czubaj z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Harcerska 18, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest możliwość wyrównania szans edukacyjnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w porównaniu do innych szkół z powiatu przy wykorzystaniu różnych metod wzmacniających uczniów oraz ich otoczenia, tj. nauczycieli i placówki.

Planowany okres realizacji projektu: 1.09.2021 - 28.02.2023

od 2021-07-14 do 2023-02-28

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań"

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Miasto Poznań, występujące w projekcie nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 pt. "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań" w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 01.07.2020 r. realizacji niniejszego projektu w następujących liceach ogólnokształcących: III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu, VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu, VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, z siedzibą przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba dostosowania oferty edukacyjnej szkół licealnych do potrzeb uczniów i lokalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu, wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów oraz działania mające na celu popularyzację matematyki i informatyki wśród uczniów.

od 2020-07-01 do 2023-06-30