Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"

Komunikat Termin ważności

Informacja o realizacji projektu partnerskiego pt."Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe - mój as w rękawie na rynku pracy"

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Miasto Poznań/Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu, występujące w charakterze Partnera w projekcie nr RPWP.08.03.01-30-0049/21 pt. "Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe - mój as w rękawie na rynku pracy" informuje o rozpoczęciu z dniem 30.06.2022 r. realizacji niniejszego projektu.

Przystąpienie do projektu uzasadnione jest możliwością pozyskania dodatkowych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego w branży zbieżnej z profilem szkoły.

O PROJEKCIE

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 i realizowany jest w partnerstwie z Edu Pasja sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 322 600,00 zł

Kwota dofinansowania: 290 340,00 zł 

Okres realizacji: 2022-06-30- 2023-06-30

Celem projektu jest uzyskanie kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa samochodowego oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistym środowisku pracy przez 32 uczniów (31M/1K) kształcących się w Zespole Szkół Samochodowych im. inż Tadeusza Tańskiego w Poznaniu poprzez przeprowadzenie szkolenia zawodowego z lakiernictwa oraz organizację staży uczniowskich u pracodawców z branży motoryzacyjne.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących form wsparcia:

- kompleksowe szkolenie z zakresu lakiernictwa samochodowego (zrealizuje Edu Pasja Sp. z o.o.)

- organizację staży uczniowskich u pracodawców/przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej (zrealizuje Partner- Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu):

1. Szkolenie zawodowe z lakiernictwa samochodowego w wymiarze 120h na grupę (4gr. każda po 8 osób). Efekty szkolenia: nabycie kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa przez 32 uczniów  ZSS (31M/1K) zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie, wyposażenie uczniów w kompleksową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu lakiernictwa, pożądane na rynku pracy. Po ukończeniu szkolenia uczniowie przystąpią do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji w zakresie lakiernictwa samochodowego i uprawniającego do podjęcia pracy na stanowisku lakiernika.

2. Staże uczniowskie- uczniowie zrealizują staże uczniowskie w wymiarze 150h, które zostaną przeprowadzone u pracodawców/przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. Za udział w stażu uczniowie otrzymają stypendium stażowe. Efekt staży uczniowskich: doskonalenie umiejętności praktycznych nabytych podczas szkolenia zawodowego z lakiernictwa samochodowego i zdobycie przez 32 uczniów pożądanego doświadczenia zawodowego, zapoznanie się ze standardami i wymogami w zakresie lakiernictwa obowiązującymi na rynku pracy.

Rekrutacja prowadzona będzie w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu. Kryteria rekrutacji:

(1) kryteria formalne: status ucznia/uczennicy ZSS,

(2) kryterium merytoryczne: wybór uczniów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez nauczyciela przedmiotów zawodowych weryfikującej motywy dla których uczeń chce wziąć udział w projekcie/opcjonalnie test umiejętności praktycznych - uczniowie z najlepszymi wynikami z testu zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie (czynnik motywacyjny dla uczniów),

(3) pierwszeństwo udziału K w celu ich aktywizacji, przełamywania stereotypów w zakresie podziału na typowo męskie i żeńskie zawody - kwalifikacja do projektu bez konieczności spełnienia kryteriów merytorycznych (2). 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

od 2022-06-30 do 2023-06-30

Obwieszczenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 90,00 zł do odebrania przez Anielę Chudzicką lub spadkobierców.

Obwieszczenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 90,00 zł do odebrania przez Anielę Chudzicką lub spadkobierców. I Ns 170/22

od 2022-07-27 do 2022-08-29

Informacja o realizacji projektu pt."Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu"

Miasto Poznań w okresie od 01.05.2022 do 30.06.2023 realizuje projekt nr RPWP.08.03.01-30-0045/21 pt.  "Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu" skierowany do uczniów Technikum Budowlano-Drzewnego i nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

Poniższa tabela przedstawia Harmonogram planowanych do realizacji form wsparcia w projekcie:

Rodzaj wsparcia

Daty realizacji wsparcia

Doposażenie pracowni (technologii drewna, inżynierii sanitarnej/budownictwa oraz architektury krajobrazu)

II-IV kwartał 2022

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego i

instruktorów praktycznej nauki

zawodu:

- warsztaty florystyczne dla nauczycieli

- kurs operatora koparki jednonaczyniowej klasa III,

- warsztaty renowacji mebli.

III-IV kwartał 2022

Podnoszenie

kompetencji/kwalifikacji

zawodowych uczniów

- zajęcia florystyczne dla uczniów,

- zajęcia z  renowacji mebli dla uczniów,

- kurs operatora wózków widłowych dla uczniów.

III kwartał 2022 - II kwartał 2023

Staże uczniowskie

III kwartał 2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 , Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

od 2022-05-01 do 2023-06-30

Harmonogram realizacji projektu pt."Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu"

Miasto Poznań w okresie od 01.05.2022 do 30.06.2023 realizuje projekt nr RPWP.08.03.01-30-0045/21 pt. "Rozwój kształcenia zawodowe w ZSBD w Poznaniu" skierowany do uczniów Technikum Budowlano-Drzewnego i nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.Poniższa tabela przedstawia Harmonogram planowanych do realizacji form wsparcia w projekcie:

Rodzaj wsparcia

Daty realizacji wsparcia

Doposażenie pracowni (technologii drewna, inżynierii sanitarnej/budownictwa oraz architektury krajobrazu)II-IV kwartał 2022
Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego iinstruktorów praktycznej naukizawodu:- warsztaty florystyczne dla nauczycieli- kurs operatora koparki jednonaczyniowej klasa III (szczegółowy harmonogram zajęć dotyczacy kursu operator koparki, zawierający informację o datach realizacji zajęć, liczbie godzin oraz miejscu znajduje się w załączniku),- warsztaty renowacji mebli.III-IV kwartał 2022
Podnoszeniekompetencji/kwalifikacjizawodowych uczniów- zajęcia florystyczne dla uczniów,- zajęcia z  renowacji mebli dla uczniów,- kurs operatora wózków widłowych dla uczniówIII kwartał 2022 - II kwartał 2023
Staże uczniowskie (szczegółowy harmonogram zajęć dotyczący staży, zawierający informację o datach realizacji zajęć, liczbie godzin oraz miejscu znajduje się w załączniku),III kwartał 2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

od 2022-05-01 do 2023-06-30

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2022.

Zarządzeniem Nr 132/2022/P z dnia 24 lutego 2022 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

od 2022-02-25 do 2022-12-31

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza"

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) Miasto Poznań/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z Tylewicza w Poznaniu, występujące w projekcie nr RPWP.08.01.02-30-0055/17 pt. "Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza." w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 1.09.2021 r. realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym Euronauka Andrzej Czubaj z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Harcerska 18, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest możliwość wyrównania szans edukacyjnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w porównaniu do innych szkół z powiatu przy wykorzystaniu różnych metod wzmacniających uczniów oraz ich otoczenia, tj. nauczycieli i placówki.

Planowany okres realizacji projektu: 1.09.2021 - 28.02.2023

od 2021-07-14 do 2023-02-28

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań"

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Miasto Poznań, występujące w projekcie nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 pt. "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań" w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 01.07.2020 r. realizacji niniejszego projektu w następujących liceach ogólnokształcących: III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu, VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu, VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, z siedzibą przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba dostosowania oferty edukacyjnej szkół licealnych do potrzeb uczniów i lokalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu, wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów oraz działania mające na celu popularyzację matematyki i informatyki wśród uczniów.

od 2020-07-01 do 2023-06-30