Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty dotyczące konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty dotyczące konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury

Komunikat Termin ważności

Informacja po zakończeniu postępowania konkursowego na kandydatkę lub kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Informacja po zakończeniu obrad Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydatki
lub kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Komisja konkursowa do spraw wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu obradowała w składzie:

  1. Justyna Makowska - dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, Przewodnicząca Komisji;
  2. Marcin Kostaszuk - zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania;
  3. Marta Mazurek - przedstawicielka Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania;
  4. Renata Karpińska - naczelnik Wydziału ds. Książki i Animacji Kultury w Departamencie Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  5. Anna Szybczyńska - główny specjalista w Departamencie Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  6. Marta Jodko - przedstawicielka załogi Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, pracowniczka Działu filmu, mediów audiowizualnych i edukacji medialnej;
  7. Ewelina Chatłas - przedstawicielka załogi Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, pracowniczka Działu sztuki i edukacji kulturowej;
  8. Wiktor Skrzynecki - wiceprzewodniczący Koła Realizatorów Filmów dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Filmowców Polskich, przedstawiciel Stowarzyszenia Filmowców Polskich;
  9. Dorota Kowalkowska - dyrektor artystyczna Festiwalu Korczak Dzisiaj, przedstawicielka Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.

Komisja, po uprzednim zapoznaniu się z autorskimi programami realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych przystąpiła do dyskusji oraz do wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie
do spełnienia przez kandydatki i kandydatów kryteriów oceny (zgodnie z par. 4 ust. 5 Regulaminu konkursu oraz trybu pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, będącego załącznikiem nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 533/2022/P z dnia 1 lipca 2022 r.).

Następnie Komisja przystąpiła do głosowania za pomocą kart do głosowania. Spośród dziewięciorga członków Komisji, sześciu członków Komisji zagłosowało na panią Joannę Żygowską, jeden głos otrzymał pan Paweł Gałkowski, dwie osoby wstrzymały się od oddania głosu.

Mając powyższe na względzie, Komisja konkursowa do spraw wyboru kandydatki lub kandydata
na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu postanowiła rekomendować Prezydentowi Miasta Poznania panią Joannę Żygowską nastanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

od 2022-09-08 do 2022-12-31

Informacja po zakończeniu pierwszego etapu postępowania konkursowego na kandydatkę lub kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji konkursowej ds. wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w dniu 18 sierpnia 2022 r. stwierdzono, że spośród siedmiu złożonych w terminie ofert trzy spełniają wymogi formalne.
Kolejne trzy osoby zostały dopuszczone do drugiego etapu konkursu pod warunkiem uzupełnienia braków formalnych do 25 sierpnia br.,  jedna z ofert nie spełniła kryteriów niezbędnych wskazanych w Ogłoszeniu konkursowym na kandydatkę lub kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (będącym załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 533/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 01.07.2022 r.)

Tym samym do drugiego etapu postępowania konkursowego zakwalifikowane zostały następujące osoby:

1. Karina Dzieweczyńska;

2. Paweł Gałkowski;

3. Bogumiła Olejnik;

4. Patrycjusz Tomaszewski;

5. Jarosław Wojciechowski;

6. Joanna Żygowska.

Zgodnie z ust. 4 pkt 10 ww. Ogłoszenia konkursowego programy funkcjonowania i rozwoju Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu kandydatek/kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania w okresie od zakończenia I etapu procedury konkursowej do momentu rozstrzygnięcia i zakończenia konkursu, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego. Brak wyrażenia zgody na ww. publikację nie powoduje uznania oferty kandydatki/kandydata za niespełniającą kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym.

W związku z powyższym opublikowane zostają autorskie programy czterech z sześciu osób startujących w konkursie, które zakwalifikowały się do drugiego etapu oraz wyraziły zgodę na publikację.

Zakończenie postępowania konkursowego planowane jest do końca września br.

od 2022-08-24 do 2022-11-30

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

W związku z par. 3 ust 1. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724) Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania informuje, że zamierza się ogłosić konkurs na dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu w styczniu 2023 roku.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: lipiec/sierpień 2023 roku.

od 2022-07-15 do 2023-08-31

Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (protokoły z posiedzeń komisji)

Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (protokoły z posiedzeń komisji)

od 2020-02-24 do 2025-03-01