Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że po wpłynięciu w dniu 21.05.2020 r. odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania
nr 77/2020 z dnia 04.05.2020 r. w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na działce nr 1/16, arkusz 7,
obręb Krzesiny, położonej w Poznaniu przy ulicy Żurawickiej 12 i 12A.

W dniu 29.05.2020 r. akta przedmiotowej sprawy zostały przekazane
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Z treścią pisma można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.208.2020)
u pracownika prowadzącego postępowanie, telefonicznie lub poprzez wskazany e-mail.

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zawieszenie postępowania lub wycofanie wniosku drogą mailową możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-06-01 do 2020-06-15

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 21.05.2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 10 cz., 25, 24, 19/1 cz., 21 cz., ark. 07, obręb Karolin oraz dz. nr 2/2 cz. i 11 cz., ark. 18, obręb Główna, połozonych w Poznaniu w rejonie ulicy Kołodzieja.

Z treścią decyzji i aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy
UA-III.6730.1130.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zawieszenie postępowania lub wycofanie wniosku drogą mailową możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-05-26 do 2020-06-09

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 21.05.2020r. została wydana decyzja nr 332/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 117/3, 117/5, 154/71, ark. 10, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu w rejonie ul. Kościelnej / Mylnej (po korekcie terenu inwestycji

z dnia 04.07.2019r.).

Strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać

się z treścią decyzji podając numer sprawy (UA-I.6730.574.2019).

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest za pośrednictwem

e-puap).

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 25.05.2020r.

od 2020-05-25 do 2020-06-08

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 10 cz., 25, 24, 19/1 cz., 21 cz., ark. 07, obręb Karolin oraz dz. nr 2/2 cz. i 11 cz., ark. 18, obręb Główna, połozonych w Poznaniu w rejonie ulicy Kołodzieja, w dniu 14.05.2020 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego ww. postepowania.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy
UA-III.6730.1130.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zawieszenie postępowania lub wycofanie wniosku drogą mailową możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-05-19 do 2020-06-03