Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących", przewidzianej do realizacji na działce nr 301/22, ark. 22, obr. Morasko położonej w rejonie ul. Huby Moraskie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 30.11.2022r.

Zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49§2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W związku z powyższym informuję, że do dnia 19.12.2022r. strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawami (podając nr sprawy UA-II.6730.761.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

od 2022-11-30 do 2022-12-14

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a."),

zawiadamiam strony postępowania,

że, po rozpatrzeniu wniosku strony, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte otrzymanego dnia 25.11.2022r. o zawieszenie postępowania, Prezydent Miasta Poznania postanowieniem z 28.11.2022 r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących", przewidzianej do realizacji na działce nr 301/25, ark. 22, obr. Morasko położonej w rejonie ul. Huby Moraskie w Poznaniu.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.713.2022) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 30.11.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.)

od 2022-11-30 do 2022-12-14

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 28.11.2022 r. została wydana decyzja nr 583/2022 o warunkach zabudowy z dnia 9.08.2022 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 227/189, 227/190 i 227/192, ark. 21, obręb Morasko, położonych przy ul. Przedwiośnia w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 30.11.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 14.12.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.577.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

od 2022-11-30 do 2022-12-14

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących", przewidzianej do realizacji na działce nr 301/25, ark. 22, obr. Morasko położonej w rejonie ul. Huby Moraskie w Poznaniu i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 24.11.2022r.

Zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49§2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W związku z powyższym informuję, że do dnia 13.12.2022r. strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawami (podając nr sprawy UA-II.6730.713.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

od 2022-11-24 do 2022-12-08

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja nr 572/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na salę wykładową w budynku usług kultu religijnego, przewidzianej do realizacji na terenie działki oznaczonej nr ewid. 86, położonej w obrębie geod. Dębiec, ark. 02, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.622.2022) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-11-23 do 2022-12-07

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 15.11.2022 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 564/2022

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, przeznaczonej do realizacji na terenie działki nr 167/96, ark. 15, obręb Morasko, położonej w okolicy ul. Morasko w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 17.11.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 1.12.2022 r.

Przed wydaniem decyzji, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WUiA,

pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu).

Zapoznanie się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.653.2022) oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie: w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

od 2022-11-17 do 2022-12-01