Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

UA-I.6730.864.2023

OBWIESZCZENIE

                                                                      

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.), w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 49a k.p.a.

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 19.02.2024 r. została wydana decyzja nr 71/2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanej do realizacji na terenie działki ewid. nr 70/9, ark. 13, obręb Łazarz, położonej w Poznaniu w rejonie ul. K. Iłłakowiczówny i ul. Wojskowej

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.812.2023) w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury, ul. Za Bramką 1, I piętro, sala 1B/28. Zapoznanie się z aktami sprawy oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie: w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie,
nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 21.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2024-02-21 do 2024-03-06

UA-II.6730.909.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a.")

zawiadamiam  strony postępowania,

że 15.02.2024 r. została wydana decyzja nr 64 / 2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego (gabinet kosmetyczny) na lokal mieszkalny (dotyczy lokalu użytkowego nr 4) w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na części działki nr 386/120, ark. mapy 26, obręb Umultowo, położonej w  Poznaniu przy ul. Romana Drewsa 3.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.909.2023) w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury, ul. Za Bramką 1, I piętro, sala 1B/28, w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 16.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2024-02-16 do 2024-03-01

UA-I.6730.864.2023

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                   

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą", przewidzianej do realizacji na działce nr 70/9, ark. 13, obr. Łazarz, położonej w Poznaniu przy ul. Iłłakowiczówny / ul. Wojskowej,

zmienionej w dniu 26.01.2024 r. na: "budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą",

z wniosku Pana Jędrzeja Kaźmierczaka prowadzącego działalność gospodarczą Legal & Property,

zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.864.2023)
w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury, ul. Za Bramką 1, I piętro, sala 1B/28, w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2024-02-16 do 2024-03-01

UA-III.6730.1010.2023

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                   

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działce nr 28, arkusz 42, obręb Kobylepole, położonej
w Poznaniu przy ul. Rodawskiej,

w dniu 14.02.2024 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego. Strona na żądanie której postępowanie zostało wszczęte, wystąpiła
z wnioskiem o jego zawieszenie. Po rozpatrzeniu wniosku stwierdzam, że zawieszenie postępowania nie zagraża interesowi społecznemu.

Zgodnie z art. 103 Kodeksu postępowania administracyjnego zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Zgodnie z art. 98 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie zawieszonego postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.1010.2023)
w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury, ul. Za Bramką 1, I piętro, sala 1B/28, w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2024-02-15 do 2024-02-29