Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty dotyczące rewitalizacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty dotyczące rewitalizacji

Komunikat Termin ważności

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji "Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonanej przez [...] prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie".

Według art. 22 ust. 2. ww. ustawy "Ocena sporządzona przez [...] prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej".

Po dwuletnim okresie obowiązywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania dokonał oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu, zgodnie z zapisami ustawy i systemu oceny i monitorowania zamieszczonym w tym programie.

Podczas zdalnego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania dnia 16 września 2020 r. zaprezentowano wyniki dokonanej przez Prezydenta Miasta Poznania oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Komitet jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. ocenę.

od 2020-10-05 do 2030-12-31

Publikacja Uzasadnienia i podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako organ sporządzający dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, przyjęty uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lviii-1091-vii-2017-z-dnia-2017-12-05,72537/, na podstawie art. 42 pkt 2, art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), publikuje niniejsze Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

od 2018-03-09 do 2030-12-31