Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 94/2022

  1. Opis zadania publicznego:
    Zapewnienie rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 poradnictwa w zakresie rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem indywidulanych potrzeb dziecka, poprzez organizowanie bezpłatnych konsultacji specjalistów (np. psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, pediatry
    cel zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji specjalistów m. in. fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, pediatry w publicznych i niepublicznych placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mających na celu wykrycie i podjęcie działań w kierunku eliminacji ewentualnych deficytów rozwojowych u dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów na terenie Miasta Poznania oraz zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych i kadry zatrudnionej w placówce opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
    Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, które jest załączone do niniejszego komunikatu.
od 2022-08-17 do 2022-09-07

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NR  92/2022

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA  I OCHRONY PRAW DZIECKA W ROKU 2022.

(Środki Osiedla Nowe Winogrady Wschód)

Nazwa zadania publicznego: Wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizację wydarzeń integracyjnych na rzecz mieszkańców Osiedla Nowe Winogrady Wschód.

Kwota finansowania: 26 747,00zł  (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem zł)

Cel zadania: Podjęcie działań służących nawiązaniu oraz zacieśnieniu więzów międzypokoleniowych, integrujących pokolenia;

Proponowane rezultaty:

- liczba działań międzypokoleniowych;

- liczba seniorów biorących udział we wspólnych działaniach międzypokoleniowych;

- liczba osób młodych, dzieci biorących udział we wspólnych działaniach międzypokoleniowych.

Sposób monitorowania rezultatów: wykaz działań, umów/faktur, raport (notatka, artykuł), fotorelacja/,materiał wideo.

od 2022-08-01 do 2022-08-22

ZARZĄDZENIE NR 595/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 28 lipca 2022r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 76/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka na lata 2022 - 2024 - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych).

od 2022-07-29 do 2024-06-30

ZARZĄDZENIE NR 594/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 28 lipca 2022r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 76/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka na lata 2022 - 2024 - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców).

od 2022-07-29 do 2024-06-30

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 83/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2022 r.

Zarządzeniem Nr 580/2022/P z dnia 22 lipca 2022 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru oferty na realizację zadania publicznego w roku 2022 w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka". Podmiot który otrzymały dotację na realizację zadania pn. .: "Utworzenie i organizacja Centrum Integracji Międzypokoleniowej - Dojazd",  wskazany zostały w załączniku do zarządzenia. 

od 2022-07-22 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 63/2022 w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

od 2022-05-04 do 2022-12-31

Zarządzenie PMP ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 54/2022

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania

od 2022-04-14 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 32/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2022 r.

Zarządzeniem Nr 114/2022/P z dnia 17 lutego 2022 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka". Podmioty które otrzymały dotację na realizację zadań, wskazane zostały w załączniku nr 1 do zarządzenia.  Oferty, które nie otrzymały dotacji, wymienione zostały w załączniku nr 2 do zarządzenia.

od 2022-02-17 do 2022-12-31

komunikat o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 30/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2022 r.

Komunikat o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 30/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2022 r.

W okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku postanawia się realizować zadania publiczne w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pn.: "Seminaria dla przyszłych rodziców przygotowujące do roli rodzica (w tym szkoła rodzenia w czasach pandemii COVID-19)", "Seminaria kompetencji wychowawczych", "Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców", "Program wspierania Rodzin Wieloraczków" oraz "Korepetycje w Mieście" przez podmioty wskazane w załączniku nr 1 do zarządzenia, przekazując na ten cel łączną kwotę w wysokości 210 000,00 zł (słownie: dwustu dziesięciu tysięcy złotych 00/100).

Oferty, które nie otrzymały dotacji, wymienione zostały w załączniku nr 2 do zarządzenia.

od 2022-01-28 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 75/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku.

Zarządzenie Nr 731/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 września 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 75/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców).

od 2021-09-15 do 2022-08-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 47/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku

Zarządzenie Nr 365/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 47/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych).

od 2021-04-23 do 2022-08-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku

Zarządzenie Nr 122/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców).

od 2021-02-11 do 2022-08-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku

Zarządzenie Nr 121/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych).

od 2021-02-11 do 2022-08-31