Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 75/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku.

Zarządzenie Nr 731/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 września 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 75/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców).

od 2021-09-15 do 2022-08-31

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 80/2021

 1. I.        Opis zadania publicznego lub zadań publicznych
  1. Zadanie 1. Zapewnienie rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 poradnictwa
   w zakresie rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem indywidulanych potrzeb dziecka, poprzez organizowanie bezpłatnych konsultacji specjalistów (np. psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, pediatry)

1)      cel zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji specjalistów m. in. fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, pediatry w publicznych i niepublicznych placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mających na celu wykrycie
i podjęcie działań w kierunku eliminacji ewentualnych deficytów rozwojowych
u dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów na terenie Miasta Poznania oraz zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych i kadry zatrudnionej w placówce opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

2)      proponowane rezultaty zadania:1. liczba diagnoz w placówkach opieki/ 150/ Wykaz 2. liczba dzieci objętych diagnozą/ 150/ Wykaz 3. liczba dzieci objętych konsultacją / 100/ Wykaz 4. liczba konsultacji poza placówkami opieki/ 100/ Wykaz 5. liczba godzin konsultacji psychologa/ 40/ Wykaz 6. liczba godzin konsultacji fizjoterapeuty/ 40/ Wykaz 7. liczba godzin konsultacji logopedy/ 40/ Wykaz 8. liczba godzin konsultacji pediatry/ 40 / Wykaz 9. liczba spotkań informacyjnych z rodzicami/opiekunami prawnymi /2/ Lista obecności 10. liczba przygotowanych materiałów dydaktycznych/ 2/ Wykaz przygotowanych materiałów 11. przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania/ 1/ raport

od 2021-09-06 do 2021-09-27

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT NR 79/2021 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA w roku 2021

 1. I.        Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
  ZADANIE: Wspieranie, rozwój i promocja poznańskich rodzin poprzez inicjowanie i realizację inicjatyw prorodzinnych w formie regrantingu
  Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację: 150 000,00 zł
 1. II.     Opis zadania publicznego:
  Zadanie 1: Wspieranie, rozwój i promocja poznańskich rodzin poprzez inicjowanie i realizację inicjatyw prorodzinnych w formie regrantingu
  1) cel konkursu: Otwarty konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu - organizacji pozarządowej, zwanej Operatorem, który przeprowadzi nabór wniosków na mikrogranty dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w zakresie realizacji oraz promocji inicjatyw na rzecz rodzin.
  Cele naboru na mikrogranty:
 • zwiększenie liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz rodzin oraz integrujących i aktywizujących rodziny zamieszkałe w Poznaniu;
 • zwiększenie liczby działań oraz różnorodności działań w zakresie realizacji wspierania, rozwoju i promocji poznańskich rodzin
 • wspieranie procesu realizacji inicjatyw prorodzinnych;
 • wsparcie działań wynikających z potrzeb danej społeczności,
 • promowanie inicjatyw prorodzinnych

2)    proponowane rezultaty zadania publicznego:Nazwa rezultatuPlanowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnikaZorganizowanie naboru na mikrograntyLiczba naborów - minimum 1Regulamin naboru/dokumentacja naboruZwiększenie liczby działań prorodzinnych (inicjatyw) na rzecz poznańskich rodzinLiczba inicjatyw zrealizowanych/sfinansowanych w ramach regrantinguWykaz inicjatywWsparcie finansowe organizacjirealizujących projektyLiczba organizacjiLista organizacjiPrzeprowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań dla realizatorów inicjatyw prorodzinnychLiczba szkoleń/warsztatów/spotkań1. Harmonogram szkoleń/warsztatów/spotkań,2. Wykaz szkoleń/warsztatów/spotkań3. Plan/agenda szkoleń/warsztatów/spotkań4. Lista obecnościPrzeprowadzenie doradztwa dla organizacji realizujących inicjatywyLiczba godzin doradztwaWykaz godzin doradztwaUpowszechnianie informacji nt. działań prorodzinnych w formie regrantinguLiczba materiałów prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektuWykaz opublikowanych materiałówUpowszechnianie informacji dotyczącej konkursu na mikrograntyLiczba materiałów promocyjnych/prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektuWykaz opublikowanych materiałówPrzygotowanie ewaluacji z realizacji zadaniaLiczba raportówRaport UWAGA, NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO  Nr 79/2021 ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO KOMUNIKATU,  W KTÓRYM ZAWARTE SĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONKURSU

od 2021-09-02 do 2021-09-23

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 449/2021/P z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 52/2021 na powierzenie realizacji zadań w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"

od 2021-05-25 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 47/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku

Zarządzenie Nr 365/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 47/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych).

od 2021-04-23 do 2022-08-31

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2021

ZARZĄDZENIE NR 261/2021/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 19 marca 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2021.

od 2021-03-19 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku

Zarządzenie Nr 122/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców).

od 2021-02-11 do 2022-08-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku

Zarządzenie Nr 121/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych).

od 2021-02-11 do 2022-08-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 28/2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 28/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2021,  na podstawie zarządzenia nr 97/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 05 lutego 2021 roku.

od 2021-02-05 do 2021-12-31