Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 74/2022

Zarządzenie nr 483/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.06.2022r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 74/2022 na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w latach 2022-2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2022-06-24 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 73/2022

Zarządzenie nr 482/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.06.2022r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2022 na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2022-06-24 do 2022-12-31

OTWARTY KONKURS OFERT NR 74/2022

Cel zadania:

Wzmocnienie więzi wspólnoty lokalnej oraz zwiększanie zaangażowania mieszkańców w oddolne inicjatywy służące wspólnemu rozwiązywaniu lokalnych problemów i zaspokajaniu lokalnych potrzeb, włączanie mieszkańców we współdecydowanie o sprawach lokalnych, sieciowanie i budowanie partnerstw poprzez prowadzenie Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw Lokalnych, które poprzez swoje działania wpierać będzie rozwój, aktywność sąsiedzką oraz tworzyć warunki do poprawy jakości życia mieszkańców.

Zasady przyznawania dotacji

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.1057) prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami)

Termin i warunki realizacji zadania publicznego 

 1. Termin realizacji zadania publicznego: maksymalnie od 01 lipca 2022r. do 31 grudnia 2024r.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 30%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć.
 3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.
 4. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.
 5. Inne warunki realizacji zadania publicznego zostały ujęte w regulaminie stanowiącym załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.

Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 22 maja 2022r.
 2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: dawid_bonifacy@um.poznan.pl nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 25.05.2022r.
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: dawid_bonifacy@um.poznan.pl (w jednej wiadomości).
 4. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 24 czerwca 2022r.
 2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania, w formie zarządzenia.
od 2022-04-29 do 2022-12-31

OTWARTY KONKURS OFERT NR 73/202

OTWARTY KONKURS OFERT NR 73/2022

Cel zadania:

Wzmocnienie więzi wspólnoty lokalnej oraz zbadanie zasobów i potrzeb społeczności poprzez prowadzenie Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw Lokalnych, które poprzez swoje działania wpierać będzie rozwój, aktywność sąsiedzką oraz tworzyć warunki do powstawania nowych inicjatyw obywatelskich i poprawy jakości życia mieszkańców

Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.1057) prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami)

Termin i warunki realizacji zadania publicznego 

 1. Termin realizacji zadania publicznego: maksymalnie od 01 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od dnia 01 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022
 3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 20%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć.
 4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.
 5. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.
 6. Inne warunki realizacji zadania publicznego zostały ujęte w regulaminach stanowiących załączniki 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

  Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert
 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 22 maja 2022r.
 2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: dawid_bonifacy@um.poznan.pl nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 25.05.2022r.
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: dawid_bonifacy@um.poznan.pl (w jednej wiadomości).
 4. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 24 czerwca 2022r.
 2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania, w formie zarządzenia.
od 2022-04-29 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 37/2022

Zarządzenie nr 184/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.03.2022r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2022 na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2022-03-10 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 36/2022

Zarządzenie nr 183/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.03.2022r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 36/2022 na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w latach 2022-2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2022-03-10 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 33/2022/P z dnia 14 stycznia 2022 roku ws rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej" w rok 2022

od 2022-01-14 do 2022-12-31

OTWARTY KONKURS OFERT NR 37/2022

Cel zadania:

Wzmocnienie więzi wspólnoty lokalnej oraz zbadanie zasobów i potrzeb społeczności poprzez prowadzenie Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw Lokalnych, które poprzez swoje działania wpierać będzie rozwój, aktywność sąsiedzką oraz tworzyć warunki do powstawania nowych inicjatyw obywatelskich i poprawy jakości życia mieszkańców

Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.1057) prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami)

Termin i warunki realizacji zadania publicznego 

 1. Termin realizacji zadania publicznego: maksymalnie od 14 marca 2022r. do 31 grudnia 2022r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od dnia od 14 marca 2022r. do 31 grudnia 2022
 3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 20%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć.
 4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.
 5. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.
 6. Inne warunki realizacji zadania publicznego zostały ujęte w regulaminach stanowiących załączniki 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

  Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert
 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 4 lutego 2022r.
 2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: anna_zygulska@um.poznan.pl nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 9.02.2022r.
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: anna_zygulska@um.poznan.pl (w jednej wiadomości).
 4. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 11 marca 2022r.
 2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania, w formie zarządzenia.
od 2022-01-12 do 2022-12-31