Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 30/2020 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZ "DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH"

Znak sprawy: ZSS-IX.524.1.2020

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j. ze zm.), uchwały Rady Miasta Poznania Nr XIX/328/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok, oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXI/373/VIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 30/2020

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W 2020 ROKU

  1. I.        Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki

w roku ubiegłym (2018)

Planowane wydatki w roku bieżącym (2019)

Planowane wydatki w roku przyszłym (2020)

1.

Prowadzenie Centrum Mediacji

w Poznaniu

200 000,00 zł

150 000,00 zł

100 000,00 zł

od 2020-01-03 do 2020-01-27