Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"

Komunikat Termin ważności

Otwarty Konkurs Ofert w obszarze "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY" w 2021 roku (wakacje letnie)

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 59/2021

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY"

w roku 2021

 1. Zadanie: "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych."
 2. Kwota dofinansowania na całe zadanie: 70 000,00 zł. ​
 3. UWAGA! Niniejsza edycja konkursu obejmuje wyłącznie projekty dotyczące wakacji letnich.
 4. Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 • Termin realizacji zadania: maksymalnie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
 • Minimalna kwota dofinansowania projektu to 5 000,00 złotych.
 • Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 1 czerwca 2021 roku.
 • Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: ow@um.poznan.pl, dw.: dagmara_antczak@um.poznan.pl, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy www.witkac.pl - to jest do dnia 7 czerwca 2021 roku do godziny 15:30.
 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 24 czerwca 2021 roku.
od 2021-05-11 do 2021-06-30

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

25-08-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/27/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie autorskiego projektu graficzno-ilustracyjnego kart do teatru kamishibai, kolorowanek, kart obrazkowych oraz zeszytu na potrzeby stworzenia zestawu zawierającego materiały dydaktyczne z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Lucyna Kaczmarkiewicz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-08-25 do 2025-08-25

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań"

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Miasto Poznań, występujące w projekcie nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 pt. "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań" w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 01.07.2020 r. realizacji niniejszego projektu w następujących liceach ogólnokształcących: III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu, VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu, VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, z siedzibą przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba dostosowania oferty edukacyjnej szkół licealnych do potrzeb uczniów i lokalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu, wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów oraz działania mające na celu popularyzację matematyki i informatyki wśród uczniów.

od 2020-07-01 do 2023-06-30

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy"

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Miasto Poznań/Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu, występujące w projekcie nr RPWP.08.03.01-30-0032/19 pt. " Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy " w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 30.06.2020 r. realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym EDU-PASJA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzywej 1/4, 60-124 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest stworzenie możliwości nabycia dodatkowych kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa samochodowego oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistym środowisku pracy przez uczniów kształcących się w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu poprzez przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu lakiernictwa oraz organizację staży/praktyk zawodowych u przedsiębiorców/pracodawców z branży motoryzacyjnej.

od 2020-06-30 do 2021-09-30