Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"

Komunikat Termin ważności

PROTOKÓŁ Z PODZIEDZIENIA KOMISJI (Z WYBORU WYKONAWCY) ZAPYT. OFER.-zakupu laptopów z pak. biurowym i zest. słuchawk. w ramach proj "Zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów poznańskich szkół, niezbędnego do nauki zdalnej"

W związku z realizacją projektu pn. "Zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów poznańskich szkół podstawowych, niezbędnego do nauki zdalnej" w ramach konkursu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert dotyczących zakupu laptopów wraz z pakietem biurowym oraz zestawem słuchawkowym.Zapraszamy do zapoznania się z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.UWAGA -05.05.2020 r. -  dokonano zmiany w sekcji "Zamówienia uzupełniające"UWAGA NOWY TERMIN  składania ofert:11 maja 2020 r.TOWAR powinien być dostarczony do dnia 12 czerwca 2020 r.
21.05.2020 - ZAŁACZONO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI  (Z WYBORU WYKONAWCY).UWAGA - 06.05.2020- dodano pytania i odpowiedzi z dn 29.04, 05.05 oraz 6.5.202005.05. 2020 r - załączono zaktualizowane zapytanie oraz pytania i odpowiedzi.Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Zamawiającego: Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres:bartosz_kolenda@um.poznan.pl

od 2020-04-24 do 2020-05-31

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu"

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Miasto Poznań/Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, występujące w projekcie nr RPWP.08.03.01-30-0061/18 pt. "Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu" w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 01.04.2019 r. realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Grupa Profesja Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 4c, 60-163 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba podniesienia jakości edukacji zawodowej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, poprzez współpracę z firmami z branż budowlanych i drzewnych, organizację staży dla uczniów u pracodawców oraz doposażenia i modernizacji pracowni warsztatowych i podniesienia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych, wraz z doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów

od 2019-04-01 do 2020-09-30