Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"

Komunikat Termin ważności

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjnoci - Nr KPRM-II-271.4.2020 Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KPRM-II-271.4.2020

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej
nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu

Zamawiający:

Miasto Poznań

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Data publikacji: 2020-01-20

Termin składania oferty: 2020-01-28, godz.: 15.30 CET

Na przedmiot zamówienia składa się:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka
w Poznaniu, 61-616 Poznań, ul. Sarmacka 105.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

22000000-0 Druki i produkty podobne

39162000-5 Pomoce naukowe

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w SP48 w Poznaniu.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przedmiotów edukacyjnych mających stanowić wyposażanie sal lekcyjnych, wyszczególnionych w zał. nr 1 do umowy "Przedmiot umowy".

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU pn. Zapytanie ofertowe.

od 2020-01-20 do 2020-01-28

OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2020.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019. poz. 688 t.j.), uchwały Rady Miasta Poznania nr XIX/328/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXI/373/VIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2020Zadania realizowane w następujących priorytetach publicznych:1. Działania edukacyjne promujące szkolnictwo zawodowe.2. Doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej.3. Kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej.4. Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz upowszechnianie wiedzy.5. Działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym i wychowawczym oraz kształtowanie kompetencji społecznych.

  1. Kwota dofiansowania  na całe zadanie: 230 000,00 zł. ​
  2. UWAGA! ROSIMY O WYRAŹNE ZAZNACZENIE W TREŚCI OFERTY W RAMACH KTÓREGO Z WW. PRIORYTETÓW JEST ONA SKŁADANA.
  3. Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
  • Termin realizacji zadania: maksymalnie od 01.04.2020 r. do 01.12.2020 r.
  • Minimalna kwota dofinansowania projektu to 5 000,00 złotych.
  • Wymagany jest minimalny wkład po stronie oferenta na realizację projektu w wysokości 3% wkładu finansowego oraz 5% wkładu osobowego przeliczany względem wnioskowanej kwoty dotacji.
  • Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. Nr 826/2013/P w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Termin składania ofert

  • Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 10 lutego 2020 roku do godziny 23:59;
  • Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, opieczętować i złożyć (pocztą lub osobiście) w Informacji (Holu Głównym) Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta 16/20, 61-706 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl - do dnia 13 lutego 2020 roku do godziny 15:30;
  • Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nie przekraczającym 16 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje zawarto w KOMUNIKACIE - Ogłoszeniu Konkursowym w załączniku.

od 2020-01-20 do 2020-02-16

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu"

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Miasto Poznań/Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, występujące w projekcie nr RPWP.08.03.01-30-0061/18 pt. "Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu" w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 01.04.2019 r. realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Grupa Profesja Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 4c, 60-163 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba podniesienia jakości edukacji zawodowej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, poprzez współpracę z firmami z branż budowlanych i drzewnych, organizację staży dla uczniów u pracodawców oraz doposażenia i modernizacji pracowni warsztatowych i podniesienia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych, wraz z doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów

od 2019-04-01 do 2020-09-30