Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera dodatkowego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie spawalnictwa"

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) Miasto Poznań ogłasza otwarty nabór na partnera dodatkowego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie spawalnictwa" w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (jednostka wspierająca) konkursem pn.: "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A "Odporność i konkurencyjność gospodarki", Inwestycja A.3.1.1. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".

Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach ww. konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Liderem przedsięwzięcia/Wnioskodawcą, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o naborze partnera będzie Miasto Poznań.

Pełna treść ogłoszenia o otwartym naborze partnera dodatkowego wraz z informacją o kryteriach wyboru znajduję się w załączniku pn.: "Ogłoszeniu o naborze otwartym_spawalnictwo"

Termin i miejsce składania ofert

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej na zasadach określonych w kryteriach formalnych ogłoszenia (w załączeniu), w godzinach 7:30 - 15:30 w Urzędzie Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w zamkniętej kopercie z napisem: "Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta-Otwarty nabór na partnera dodatkowego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie spawalnictwa".-NIE OTWIERAĆ PRZED 08.12.2022 r." w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia tj. od 16.11.2022 r. do 07.12.2022 r.

od 2022-11-16 do 2022-12-07

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera dodatkowego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa"

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) Miasto Poznań ogłasza otwarty nabór na partnera dodatkowego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa" w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (jednostka wspierająca) konkursem pn.: "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A "Odporność i konkurencyjność gospodarki", Inwestycja A.3.1.1. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".

Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach ww. konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Liderem przedsięwzięcia/Wnioskodawcą, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o naborze partnera będzie Miasto Poznań.

Pełna treść ogłoszenia o otwartym naborze partnera dodatkowego wraz z informacją o kryteriach wyboru znajduję się w załączniku pn.: "Ogłoszeniu o naborze otwartym_piekarstwo"

Termin i miejsce składania ofert

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej na zasadach określonych w kryteriach formalnych ogłoszenia (w załączeniu), w godzinach 7:30 - 15:30 w Urzędzie Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w zamkniętej kopercie z napisem: "Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta-Otwarty nabór na partnera dodatkowego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa".-NIE OTWIERAĆ PRZED 08.12.2022 r." w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia tj. od 16.11.2022 r. do 07.12.2022 r.

od 2022-11-16 do 2022-12-07

Informacja o realizacji projektu partnerskiego pt."Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe - mój as w rękawie na rynku pracy"

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Miasto Poznań/Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu, występujące w charakterze Partnera w projekcie nr RPWP.08.03.01-30-0049/21 pt. "Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe - mój as w rękawie na rynku pracy" informuje o rozpoczęciu z dniem 30.06.2022 r. realizacji niniejszego projektu.

Przystąpienie do projektu uzasadnione jest możliwością pozyskania dodatkowych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego w branży zbieżnej z profilem szkoły.

O PROJEKCIE

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 i realizowany jest w partnerstwie z Edu Pasja sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 322 600,00 zł

Kwota dofinansowania: 290 340,00 zł 

Okres realizacji: 2022-06-30- 2023-06-30

Celem projektu jest uzyskanie kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa samochodowego oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistym środowisku pracy przez 32 uczniów (31M/1K) kształcących się w Zespole Szkół Samochodowych im. inż Tadeusza Tańskiego w Poznaniu poprzez przeprowadzenie szkolenia zawodowego z lakiernictwa oraz organizację staży uczniowskich u pracodawców z branży motoryzacyjne.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących form wsparcia:

- kompleksowe szkolenie z zakresu lakiernictwa samochodowego (zrealizuje Edu Pasja Sp. z o.o.)

- organizację staży uczniowskich u pracodawców/przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej (zrealizuje Partner- Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu):

1. Szkolenie zawodowe z lakiernictwa samochodowego w wymiarze 120h na grupę (4gr. każda po 8 osób). Efekty szkolenia: nabycie kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa przez 32 uczniów  ZSS (31M/1K) zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie, wyposażenie uczniów w kompleksową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu lakiernictwa, pożądane na rynku pracy. Po ukończeniu szkolenia uczniowie przystąpią do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji w zakresie lakiernictwa samochodowego i uprawniającego do podjęcia pracy na stanowisku lakiernika.

2. Staże uczniowskie- uczniowie zrealizują staże uczniowskie w wymiarze 150h, które zostaną przeprowadzone u pracodawców/przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. Za udział w stażu uczniowie otrzymają stypendium stażowe. Efekt staży uczniowskich: doskonalenie umiejętności praktycznych nabytych podczas szkolenia zawodowego z lakiernictwa samochodowego i zdobycie przez 32 uczniów pożądanego doświadczenia zawodowego, zapoznanie się ze standardami i wymogami w zakresie lakiernictwa obowiązującymi na rynku pracy.

Rekrutacja prowadzona będzie w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu. Kryteria rekrutacji:

(1) kryteria formalne: status ucznia/uczennicy ZSS,

(2) kryterium merytoryczne: wybór uczniów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez nauczyciela przedmiotów zawodowych weryfikującej motywy dla których uczeń chce wziąć udział w projekcie/opcjonalnie test umiejętności praktycznych - uczniowie z najlepszymi wynikami z testu zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie (czynnik motywacyjny dla uczniów),

(3) pierwszeństwo udziału K w celu ich aktywizacji, przełamywania stereotypów w zakresie podziału na typowo męskie i żeńskie zawody - kwalifikacja do projektu bez konieczności spełnienia kryteriów merytorycznych (2). 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

od 2022-06-30 do 2023-06-30

Informacja o realizacji projektu pt."Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu"

Miasto Poznań w okresie od 01.05.2022 do 30.06.2023 realizuje projekt nr RPWP.08.03.01-30-0045/21 pt.  "Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu" skierowany do uczniów Technikum Budowlano-Drzewnego i nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

Poniższa tabela przedstawia Harmonogram planowanych do realizacji form wsparcia w projekcie:

Rodzaj wsparcia

Daty realizacji wsparcia

Doposażenie pracowni (technologii drewna, inżynierii sanitarnej/budownictwa oraz architektury krajobrazu)

II-IV kwartał 2022

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego i

instruktorów praktycznej nauki

zawodu:

- warsztaty florystyczne dla nauczycieli

- kurs operatora koparki jednonaczyniowej klasa III,

- warsztaty renowacji mebli.

III-IV kwartał 2022

Podnoszenie

kompetencji/kwalifikacji

zawodowych uczniów

- zajęcia florystyczne dla uczniów,

- zajęcia z  renowacji mebli dla uczniów,

- kurs operatora wózków widłowych dla uczniów.

III kwartał 2022 - II kwartał 2023

Staże uczniowskie

III kwartał 2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 , Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

od 2022-05-01 do 2023-06-30

Harmonogram realizacji projektu pt."Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu"

Miasto Poznań w okresie od 01.05.2022 do 30.06.2023 realizuje projekt nr RPWP.08.03.01-30-0045/21 pt. "Rozwój kształcenia zawodowe w ZSBD w Poznaniu" skierowany do uczniów Technikum Budowlano-Drzewnego i nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.Poniższa tabela przedstawia Harmonogram planowanych do realizacji form wsparcia w projekcie:

Rodzaj wsparciaTermin realizacji
Doposażenie pracowni (technologii drewna, inżynierii sanitarnej/budownictwa oraz architektury krajobrazu)II-IV kwartał 2022

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego instruktorów praktycznej nauki zawodu:

- warsztaty florystyczne dla nauczycieli,

- kurs operatora koparki jednonaczyniowej klasa III 

szczegółowy harmonogram zajęć dotyczacy kursu operator koparki, zawierający informację o datach realizacji zajęć, liczbie godzin oraz miejscu znajduje się w załączniku

- warsztaty renowacji mebli

szczegółowy harmonogram zajęć dotyczacy zajęć z renowacji mebli, zawierający informację o datach realizacji zajęć, liczbie godzin oraz miejscu znajduje się w załączniku

III-IV kwartał 2022

Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów:

- zajęcia florystyczne dla uczniów,

szczegółowy harmonogram zajęć dotyczacy zajęć florystycznych, zawierający informację o datach realizacji zajęć, liczbie godzin oraz miejscu znajduje się w załączniku

- zajęcia z  renowacji mebli dla uczniów, 

- kurs operatora wózków widłowych dla uczniów 

szczegółowy harmonogram zajęć dotyczacy kursu wózków widłowych, zawierający informację o datach realizacji zajęć, liczbie godzin oraz miejscu znajduje się w załączniku

III kwartał 2022 - II kwartał 2023

Staże uczniowskie 

szczegółowy harmonogram zajęć dotyczący staży, zawierający informację o datach realizacji zajęć, liczbie godzin oraz miejscu znajduje się w załączniku

III kwartał 2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

od 2022-05-01 do 2023-06-30

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2022.

Zarządzeniem Nr 132/2022/P z dnia 24 lutego 2022 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

od 2022-02-25 do 2022-12-31

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza"

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) Miasto Poznań/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z Tylewicza w Poznaniu, występujące w projekcie nr RPWP.08.01.02-30-0055/17 pt. "Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza." w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 1.09.2021 r. realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym Euronauka Andrzej Czubaj z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Harcerska 18, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest możliwość wyrównania szans edukacyjnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w porównaniu do innych szkół z powiatu przy wykorzystaniu różnych metod wzmacniających uczniów oraz ich otoczenia, tj. nauczycieli i placówki.

Planowany okres realizacji projektu: 1.09.2021 - 28.02.2023

od 2021-07-14 do 2023-02-28

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań"

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Miasto Poznań, występujące w projekcie nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 pt. "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań" w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 01.07.2020 r. realizacji niniejszego projektu w następujących liceach ogólnokształcących: III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu, VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu, VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, z siedzibą przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba dostosowania oferty edukacyjnej szkół licealnych do potrzeb uczniów i lokalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu, wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów oraz działania mające na celu popularyzację matematyki i informatyki wśród uczniów.

od 2020-07-01 do 2023-06-30