Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 22/2023

OTWARTY KONKURS OFERT NR 22/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE: "PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU" NA REALIZACJĘ ZADANIA: "PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE MIEJSKIEJ OFERTY SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEJ DLA WOLONTORIUSZY W POZNANIU" W ROKU 2023

  1. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2022 (w zł)

Planowane wydatki w roku 2023 (w zł)

Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Poznaniu

25 000,00 zł

35 000,00 zł

Zadanie: Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Poznaniu

1. Cel zadania: Celem zadania jest podniesienie kompetencji wolontariuszy i/lub osób chcących zaangażować się w wolontariat poprzez przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Poznaniu. Oferta ta ma stanowić uzupełnienie kształcenia wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy na potrzeby działalności statutowej lub głównych zadań organizatorów wolontariatu. Dodatkowa możliwość udziału ochotników w przydatnych i wartościowych szkoleniach może być zarówno czynnikiem motywującym, jak i w znaczący sposób podnoszącym uniwersalne kompetencje wolontariuszy. Założeniem miejskiego systemu szkoleń jest fakt, że to organizator wolontariatu zgłasza osoby na konkretne zajęcia lub jest informowany o zgłaszającym się samodzielnie wolontariuszu. Dzięki temu w danej instytucji pozostanie wiedza o dodatkowych kompetencjach nabytych przez wolontariusza oraz możliwe jest wykorzystanie tego mechanizmu do wzmacniania więzi wolontariusza z organizatorem i planowanie jego dalszego rozwoju.

Cel powinien być zrealizowany poprzez:

Zaplanowanie i opracowanie merytoryczne i organizacyjne miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy i/lub osób chcących zaangażować się w wolontariat. Oferent zobowiązany będzie przygotować kompleksowy program szkoleń uwzględniający tematykę, liczbę, szkoleń, sposób prowadzenia rekrutacji, zapewnić opracowanie merytoryczne
i prowadzenie szkoleń, kompleksowe podsumowanie i przygotowanie rekomendacji dla dalszej organizacji miejskich szkoleń dla wolontariuszy i/lub osób chcących zaangażować się w wolontariat. 

Umiejętności i wiedza, zdobywane przez wolontariuszy powinna być możliwie uniwersalna, tak aby:

a)   pozwoliła wolontariuszowi na uzyskanie wiedzy o uniwersalnym charakterze, możliwej do wykorzystania w innych działaniach,

b)   pozwoliła na pogodzenie interesów i zaspokojenie potrzeb wolontariuszy pracujących w różnych miejscach, w różnych obszarach tematycznych,

c)   umożliwiła uzyskanie konkretnych umiejętności, kompetencji, wiedzy lub uprawnień, ułatwiających wykonywanie pracy wolontariackiej.

Proponowane rezultaty zadania publicznego:
1. Wsparcie wolontariuszy w zakresie pozyskania wiedzy w obszarze wolontariatu
2. Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań/debat/webinarów dla wolontariuszy
3. Przeprowadzenie doradztwa dla wolontariuszy
3. Upowszechnianie informacji nt. projektu
5. Przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania

Grupa docelowa: wolontariusze angażujący się w działania organizacji pozarządowych działających na rzecz Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Poznania oraz kandydaci chcący się zaangażować w wolontariat na terenie Miasta Poznania. 

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

od 2022-11-16 do 2022-12-12

Ogłoszenie nr 21/2023 w obszarze "promocja i organizacja wolontariatu" na realizację zadania publicznego pn."Wsparcie w rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej na terenie miasta Poznania" w 2023 roku

OTWARTY KONKURS OFERT NR 21/2023

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE

PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

w roku 2023I.      Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Nazwa zadania publicznegoPoniesione wydatki w roku 2022Planowane wydatki w roku 2023
Wsparcie w rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej na terenie miasta Poznania50 000,00 zł50 000,00 zł

II.    Opis zadania publicznego

Zadanie: Wsparcie w rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej na terenie miasta Poznania

1. Cel zadania: Celem zadania jest wsparcie rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej na terenie miasta Poznania poprzez podniesienie kompetencji wolontariuszy i/lub kandydatów na wolontariuszy oraz organizatorów i koordynatorów wolontariatu.

Cel powinien być zrealizowany poprzez:

  1. doradztwo organizatorów wolontariatu (domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie miasta Poznania);
  2. zaplanowanie i opracowanie merytoryczne i organizacyjne oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy i/lub kandydatów na wolontariuszy w miejskich domach pomocy społecznej;
  3. szkolenia, doradztwo i wsparcie dla koordynatorów wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej;
  4. działania integracyjne wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu;
  5. superwizje/mentoring dla wolontariuszy;
  6. superwizje/mentoring dla koordynatorów wolontariatu;
  7. działania związane z promocją wolontariatu w DPS, w tym działania mające na celu pozyskanie wolontariuszy.

2. Proponowane rezultaty realizacji zadania publicznego:

1) Przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów/ spotkań/ debat/ webinarów dla wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy

2) Przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów/ spotkań/ debat/ webinarów dla koordynatorów wolontariatu

3) Organizacja działań integracyjnych dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu

4) Przeprowadzenie superwizji/ mentoringu dla wolontariuszy

5) Przeprowadzenie superwizji/ mentoringu dla koordynatorów wolontariatu

6) Upowszechnianie informacji nt. projektu

7) Upowszechnienie informacji nt. naboru wolontariuszy

8) Przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania

Uwaga: Powyższe rezultaty realizacji zadania publicznego są proponowanymi rezultatami  i nie są obligatoryjnymi. Oferent może także wyznaczyć w ramach oferty dodatkowe wskaźniki.

3. Grupa docelowa: wolontariusze i kandydaci na wolontariuszy chcący się zaangażować   w wolontariat w domach pomocy społecznej działających na terenie miasta Poznania, organizatorzy wolontariatu (domy pomocy społecznej działające na terenie miasta Poznania, wymienione w punkcie IV) oraz koordynatorzy wolontariatu pracujący w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

od 2022-11-14 do 2022-12-09

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 47/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 47/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022, na podstawie zarządzenia nr 236/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 marca 2022 roku.

Zadanie:

"Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla szkolnych opiekunów wolontariatu".

Termin realizacji zadnia publicznego: 01.04.2022-31.12.2022

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł.

od 2022-03-31 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2022 na powierzanie realizacji zadania publicznego w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022, na podstawie zarządzenia nr 238/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 marca 2022 roku.

Zadanie:

"Inicjowanie, wspieranie i promocja wolontariatu w Poznaniu poprzez realizację inicjatyw wolontariackich w formie regrantingu"

Termin realizacji zadania publicznego: 01.04.2022-31.12.2022

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

od 2022-03-31 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "promocja i organizacja wolontariatu" w 2022 roku, na podstawie zarządzenia nr 237/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 marca 2022 roku.

Zadanie:

"Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Poznaniu"

Termin realizacji zadania publicznego: 01.04.2022 - 31.12.2022

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł.

od 2022-03-31 do 2022-12-31