Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS OFERT NR 12/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

Nazwa zadania publicznego: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez dofinansowanie miejsc w Centrach Integracji Społecznej w Poznaniu

Planowane wydatki dla zadania publicznego w roku 2023: 684 000,00 zł

Planowane wydatki dla zadania publicznego w roku 2024: 684 000,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia konkursowego.

od 2022-11-15 do 2022-12-06

OTWARTY KONKURS OFERT NR 11/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Planowane wydatki dla zadania publicznego w roku 2023: 3 000 000,00 zł

Planowane wydatki dla zadania publicznego w roku 2024: 3 000 000,00 zł

Planowane wydatki dla zadania publicznego w roku 2025: 3 000 000,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia konkursowego.

od 2022-11-15 do 2022-12-06

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 20/2023

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327  ze zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119 ze zm.) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), projektu uchwały Rady Miasta Poznania nr PU_ZSS_0006u_344_22_1_T w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 oraz projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2023 rok ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT  NR 20/2023

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

                                                                      

W OBSZARZE

PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

W ROKU 2023

Zadanie: Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego realizujących program o charakterze profilaktycznym z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - kwota 250 000,00 zł

od 2022-11-15 do 2022-12-06

OTWARTY KONKURS OFERT NR 10/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

Specjalistyczne wsparcie skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Opis zadania publicznego

a)  celem realizacji zadania publicznego jest wsparcie osób doznających przemocy domowej i jej świadków oraz osób z problemem alkoholowym i ich rodzin,  udzielanie informacji, porad, motywowanie do podjęcia działania oraz pomoc psychologiczna, czyli praca o charakterze:-  krótkoterminowym (interwencja, informacja, konsultacja, porada),-  długoterminowym (praca diagnostyczna i terapeutyczna, jeśli jest wynikiem kontynuacji wcześniej podjętych działań);

Zadanie publiczne może być realizowane poprzez:

- dyżury interwencyjno-informacyjne, konsultacje indywidualne, w tym: ochrona ofiar przemocy w rodzinie przed sprawcą przemocy, udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia, pracy terapeutycznej z osobą dorosła, dzieckiem, rodziną (doświadczającą przemocy domowej lub z osobą będącą świadkiem zachowań przemocowych),

- prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych (o charakterze otwartych i zamkniętych), grup psychoedukacyjnych,

-prowadzenie grup profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin, gdzie występuje problem przemocy w rodzinie i nadużywanie alkoholu,

- prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie, w tym promowanie wizji rodzicielstwa opartego na budowaniu poczucia wartości i wzajemnego szacunku przy jednoczesnym egzekwowaniu i wyciąganiu konsekwencji bez krzywdzenia i "łamania" godności dziecka, promowanie modelu wychowywania bez przemocy, poprawa obecnych, oraz budowanie konstruktywnych, relacji dorosły-dziecko;

od 2022-11-14 do 2022-12-05

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztofa Falk w osobie r.pr. Joanny Kosińskiej.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztofa Falk w osobie r.pr. Joanny Kosińskiej. I RC 73/22

od 2022-11-14 do 2022-12-15

OTWARTY KONKURS OFERT NR 9/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

Nazwa zadania publicznego:Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta.

Opis zadania publicznego:
a)   celem głównym zadania jest: wsparcie środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie klubów abstynenta na terenie miasta Poznania w zakresie wspomagania procesu trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu;

b)   cele szczegółowe zadania:- podtrzymywanie wsparcia po zakończeniu terapii,- zapobieganie nawrotom choroby,- korygowanie zachowań ryzykownych osób uzależnionych,- promowanie abstynencji jako stylu życia w środowisku lokalnym,- odbudowa więzi rodzinnych,- wsparcie w sytuacjach kryzysowych;

c) zadanie powinno być realizowane poprzez grupy wsparcia dla osób uzależnionych, osób współuzależnionych oraz grupy edukacyjno-motywujące;

d) zadanie może obejmować:

-     grupy wsparcia, rozwoju osobistego, zapobiegania nawrotom,

-     poradnictwo rodzinne,

-     konsultacje prawne,

-     aktywizację zawodową,

-     trening umiejętności społecznych,

-     zajęcia dodatkowe, np. pracownia komputerowa, kursy doszkalające, kółka zainteresowań;

e)  proponowane rezultaty zadania publicznego:

- udzielenie wsparcia min. 30 osobom uzależnionym i współuzależnionym, w stowarzyszeniach abstynenckich, klubach abstynenta na terenie miasta Poznania,

- udzielenie min. 100 porad i konsultacji prawych w ciągu roku.

od 2022-11-14 do 2022-12-05

OTWARTY KONKURS OFERT NR 7/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W LATACH 2023-2024

OTWARTY KONKURS OFERT NR 7/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W LATACH 2023-2024

Nazwa zadania publicznego: Prowadzenie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych

Planowane wydatki w roku 2023: 2 200 000,00 zł

Planowane wydatki w roku 2024: 2 200 000,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia konkursowego.

od 2022-11-14 do 2022-12-05

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 90/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 90/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 723/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 września 2022 roku.

Zadanie publiczne: Diagnoza, profilaktyka i wsparcie na rzecz dzieci dotkniętych symptomami ze spektrum FASD oraz ich rodzin

od 2022-09-28 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 86/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 86/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 645/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Zadanie publiczne nr 1: Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień behawioralnych

Zadanie publiczne nr 2: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób profesjonalnie związanych z profilaktyką uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych

od 2022-08-25 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 85/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 85/2022

na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Nazwa zadania publicznego: Specjalistyczne wsparcie skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki w roku 2022: 150 000,00 zł

od 2022-08-10 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" - wypoczynek letni

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" - wypoczynek letni.

Zadania:

1) Organizacja wypoczynku letniego (obozy, kolonie) dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnień od alkoholu i nowych substancji psychoaktywnych,

2) Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnień od alkoholu i nowych substancji psychoaktywnych.

od 2022-04-29 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Zadanie: Wspieranie programów i działań skierowanych do osób zakażonych HIV i/lub żyjących z AIDS oraz ich bliskich

od 2022-04-29 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 335/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Zadanie: "Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez dofinansowanie miejsc w Centrach Integracji Społecznej w Poznaniu"

od 2022-04-27 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 55/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 55/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 336/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Zadanie: "Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób uzależnionych w kryzysie bezdomności"

od 2022-04-27 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na lata 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr..../2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia... grudnia 2021 roku.

od 2021-12-30 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym (przecidziałanie przemocy)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na lata 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1009/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-23 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022 (NARKOTYKI)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022 (NARKOTYKI), organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1005/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-27 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 980/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Zadanie: "Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób uzależnionych w kryzysie bezdomności"

od 2021-12-20 do 2024-12-31

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II"

Projekt jest kontynuacją wcześniejszej, I edycji, która realizowana była w latach 2017-2020. 

Celem aktualnej - II edycji, jest objęcie wsparciem 2405 osób, w tym 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 11 gmin oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Realizacja projektu będzie polegała na:·       

-utrzymaniu 25 etatów asystentów rodziny i utworzenie 1 nowego etatu,·       -utrzymaniu 5 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,·       -utrzymaniu 2 etatów psychologa, 1 etatu pedagoga, 1 etatu psychoedukatora i 1/16 etatu mediatora,·     -angażu 15 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych,·       -przeprowadzeniu szkoleń i superwizji, konsultacji psychologicznych oraz grup wsparcia pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego,·       -przeprowadzeniu min. 23 897 godz. usług specjalistycznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,·       -utrzymaniu usług 2 rodzin wspierających i utworzeniu 1 nowej rodziny wspierającej,·       -zrealizowaniu usług dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (m.in. wsparcie psychologiczne, terapia uzależnień, itp.).

Instytucje zaangażowane w realizację projektu partnerskiego:·       Miasto Poznań - Partner Wiodący·       Gmina Czerwonak / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku·       Gmina Luboń / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu·       Gmina Murowana Goślina / Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie·      Gmina Oborniki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach·       Powiat Poznański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie·       Gmina Puszczykowo / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej·       Gmina Rokietnica / Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy·       Gmina Skoki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach·       Gmina Swarzędz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu·       Gmina Śrem / Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie·       Gmina Tarnowo Podgórne / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym·       Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.

Partnerzy współpracują na każdym etapie tworzenia projektu. Każdy Partner posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Partnerstwo tworzy możliwość korzystania z doświadczeń i zasobów wszystkich podmiotów je tworzących, w tym organizacji pozarządowej.Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II", realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

od 2020-03-01 do 2023-02-28

ZARZĄDZENIE NR 1099/2019/P z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 8/2020) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latch 2020 - 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 1-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

od 2019-12-31 do 2022-12-31