Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 18/2023

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327  ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), projektu uchwały Rady Miasta Poznania nr PU_ZSS_0006u_344_22_1_T w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 oraz projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2023 rok ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NR 18/2023

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

                                                                      

W OBSZARZE

WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W ROKU 2023

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Zadanie 1. "Pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontariackie w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka" - kwota 89 500,00 zł.

Zadanie 2. "Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci" - kwota 245 000,00 zł.

Zadanie 3. "Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz osób wykonujących zadania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz rodzinnej pieczy zastępczej" - kwota 375 038,00 zł.

od 2022-11-15 do 2022-12-06

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 16/2023

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), projektu uchwały Rady Miasta Poznania nr PU_ZSS_0006u_344_22_1_T w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2023 rok ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NR 16/2023 

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA 

W OBSZARZE 

WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W ROKU 2023

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznychprzeznaczonych na ich realizację:

1. Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania placówek opiekuńczo - wychowawczych łaczących zadania placówek typu socjalizacyjnego i typu interwencyjnego - kwota dotacji 5 153 645,00 zł.

2. Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - kwota dotacji 1 313 616,00 zł. 

od 2022-11-15 do 2022-12-06

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 60/2022 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 60/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022, na podstawie Zarządzenia nr 352/2022/P Przezydenta Miasta Poznania z dnia 2 maja 2022 roku.

Zadanie: Prowadzenie działań promocyjnych, edukacyjnych i wspierających rodzicielstwo zastępcze.

od 2022-05-12 do 2022-12-31

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 59/2022 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2022

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 59/2022 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2022

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1. Organizacja wypoczynku, wsparcia środowiskowego i organizacja zajęć integracyjnych, dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej społeczności Rady Osiedla Antoninek - Zieleniec - Kobylepole - 20 000,00 zł

link do zarządzenia: Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 353/2022/P w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 59/2022

od 2022-05-12 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 45/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w roku 2022

Zadanie 1. "Organizacja wypoczynku, wsparcia środowiskowego i organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"

Zadanie 2. "Prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej w ramach placówki wsparcia dziennego na Piątkowie"

Na podstawie Zarządzenia Nr 152/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1.03.2022 roku.

od 2022-03-04 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 43/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w roku 2022

Zadanie: Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Piątkowa.

Na podstawie Zarządzenia Nr 150/2022/P Przezydenta Miasta Poznania z dnia 1.03.2022 roku.

od 2022-03-04 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 4/2022

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 4/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczngo i o wolontariacie w 2022 roku, na podstawie zarządzenia nr 955/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-20 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 3/2022

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 3/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczngo i o wolontariacie w 2022 roku, na podstawie zarządzenia nr 956/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-20 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 2/2022

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 2/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszerze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 na podstawie zarządzenia nr 954/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-22 do 2022-12-31

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II"

Projekt jest kontynuacją wcześniejszej, I edycji, która realizowana była w latach 2017-2020. 

Celem aktualnej - II edycji, jest objęcie wsparciem 2405 osób, w tym 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 11 gmin oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Realizacja projektu będzie polegała na:·       

-utrzymaniu 25 etatów asystentów rodziny i utworzenie 1 nowego etatu,·       -utrzymaniu 5 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,·       -utrzymaniu 2 etatów psychologa, 1 etatu pedagoga, 1 etatu psychoedukatora i 1/16 etatu mediatora,·     -angażu 15 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych,·       -przeprowadzeniu szkoleń i superwizji, konsultacji psychologicznych oraz grup wsparcia pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego,·       -przeprowadzeniu min. 23 897 godz. usług specjalistycznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,·       -utrzymaniu usług 2 rodzin wspierających i utworzeniu 1 nowej rodziny wspierającej,·       -zrealizowaniu usług dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (m.in. wsparcie psychologiczne, terapia uzależnień, itp.).

Instytucje zaangażowane w realizację projektu partnerskiego:·       Miasto Poznań - Partner Wiodący·       Gmina Czerwonak / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku·       Gmina Luboń / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu·       Gmina Murowana Goślina / Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie·      Gmina Oborniki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach·       Powiat Poznański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie·       Gmina Puszczykowo / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej·       Gmina Rokietnica / Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy·       Gmina Skoki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach·       Gmina Swarzędz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu·       Gmina Śrem / Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie·       Gmina Tarnowo Podgórne / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym·       Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.

Partnerzy współpracują na każdym etapie tworzenia projektu. Każdy Partner posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Partnerstwo tworzy możliwość korzystania z doświadczeń i zasobów wszystkich podmiotów je tworzących, w tym organizacji pozarządowej.Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II", realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

od 2020-03-01 do 2023-02-28