Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty Prezydenta Miasta Poznania dotyczące planowania przestrzennego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty Prezydenta Miasta Poznania dotyczące planowania przestrzennego

Komunikat Termin ważności

Mpzp "Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie" w Poznaniu

MPU-OR.5044.26.2022                                                       Poznań, 5 września 2022 r.
6626/08/2022       

                                                       

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

"Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr LXIX/1241/VIII/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie" w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1,
61-842 Poznań albo mpu@poznan.mpu.pl w terminie do dnia 26 września 2022  r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, albo nazwę, adres zamieszkania wnioskodawcy, albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

od 2022-09-05 do 2022-09-26