Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty Prezydenta Miasta Poznania dotyczące planowania przestrzennego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty Prezydenta Miasta Poznania dotyczące planowania przestrzennego

Komunikat Termin ważności

Mpzp "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu

MPU-ORZ4/5044-4/Kt/20                                                         Poznań, dnia 7 lipca 2020 r.

732/20


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 tj.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XXII/388/VIII/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w terminie do dnia 28 lipca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

od 2020-07-07 do 2020-07-28

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

MPU-ORZ1/5014-1/Y1/20                                                     Poznań, dnia 25 czerwca 2020 r.

2482/20

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 tj. ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XXVII/485/VIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. Wnioski należy składać na piśmie
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

od 2020-06-25 do 2020-07-31