Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Najem lokali z zasobów miejskich


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Najem lokali z zasobów miejskich

Komunikat Termin ważności

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Kazimierza Pułaskiego

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Kazimierza Pułaskiego, oznaczonych geodezyjnie jako:

 - obręb: Golęcin, arkusz 44, działka 26/8, powierzchnia 55m2, KW PO1P/00005460/1

- obręb: Golęcin, arkusz 44, działka 26/9, powierzchnia 129m2, KW PO1P/00005460/1

- obręb: Golęcin, arkusz 44, działka 26/10, powierzchnia 12m2, KW PO1P/00005460/1

- obręb: Golęcin, arkusz 44, działka 26/7, powierzchnia 226m2, KW PO1P/00005460/1

- obręb: Golęcin, arkusz 44, działka 24/1, powierzchnia 494m2, KW PO1P/00109322/1

- obręb: Golęcin, arkusz 44, działka 23/1, powierzchnia 497m2, KW PO1P/00109322/1

- obręb: Golęcin, arkusz 44, działka 22/1, powierzchnia 945m2, KW PO1P/00109322/1

-obręb: Golęcin, arkusz 44, działka 25/1, powierzchnia 1.792m2, KW PO1P/00005455/3 zabudowane salonem samochodowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

od 2020-07-30 do 2020-08-20

Obsługa klientów w Biurze Spraw Lokalowych w czasie trwania stanu epidemii

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość osobistego załatwiania spraw w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty pod numerem tel. 61 878 41 11.

W trosce o zdrowie Państwa, a także pracowników Urzędu preferowaną formą załatwiania spraw jest korespondencja tradycyjna (Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań) lub elektroniczna (slk@um.poznan.pl), bądź też kontakt telefoniczny (61 878 41 11).  

Zapewniamy, że taki sposób kontaktu nie wpłynie negatywnie na sposób załatwienia sprawy. 

od 2020-05-25 do 2020-12-31

Szczególna pomoc Prezydenta Miasta Poznania dotycząca rozszerzenia list mieszkaniowej i socjalnej, wynikająca z zaistniałej sytuacji epidemicznej

Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania informuje, że Prezydent Miasta Poznania podjął decyzję o rozszerzeniu obecnie obowiązujących list mieszkaniowej oraz socjalnej o osoby, które w roku 2019 ubiegały się o ujęcie do ww. list, spełniły kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc mieszkaniową, jednak uzyskały zbyt małą liczbę punktów by zostać do list ujęte.

Decyzją Pana Prezydenta lista mieszkaniowa zostanie rozszerzona o osoby, które w roku 2019 uzyskały od 17 do 19 punktów, natomiast lista socjalna ulegnie rozszerzeniu o osoby z liczbą punktów od 15 do 19. Decyzja Prezydenta pomoże uzyskać kolejnym rodzinom i gospodarstwom domowym prawo do lokalu komunalnego.

W dniu 11.05.2020 r. Prezydent wydał zarządzenie Nr 338/2020/P w sprawie ustalenia list socjalnej oraz mieszkaniowej na rok 2020. Decyzja ta ma charakter obligatoryjny. Wnioskodawcy nie będą zobowiązani do ponownego składania wniosku o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu Miasta Poznania. Informacja o rozszerzeniu list socjalnej i mieszkaniowej ustalonych na rok 2020 zostanie przekazana każdemu wnioskodawcy objętemu rozszerzoną listą w drodze korespondencji z tut. Biura.

Władze Miasta wyrażają nadzieję, że podjęta przez Pana Prezydenta decyzja o rozszerzeniu list przyczyni się znacząco do zabezpieczenia i realizacji potrzeb mieszkaniowych Poznaniaków znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, wymagających pilnej interwencji władz Miasta.Jest to kolejna forma niesienia pomocy członkom wspólnoty samorządowej w trudnym dla wielu rodzin czasie.

od 2020-04-28 do 2020-12-31

Informacja o sposobie udzielania pomocy mieszkaniowej w 2020 r. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną

Biuro Spraw Lokalowych informuje, że decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania nie zostanie utworzona w 2020 r. nowa lista socjalna i nowa lista mieszkaniowa na rok 2021. W związku z powyższym wnioski złożone w roku 2020 o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie w 2021 roku umowy najmu z zasobów mieszkaniowych Miasta Poznania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zarówno w 2020 r. jak i w 2021 r. realizowane będą uprawnienia osób, które znajdują się na obecnie obowiązującej liście socjalnej i mieszkaniowej.

Decyzja podjęta przez Pana Prezydenta podyktowana jest ograniczoną liczbą lokali, którymi dysponuje Miasto Poznań, trudnościami w realizacji obecnie obowiązujących list mieszkaniowych oraz nadzwyczajną i niespodziewaną sytuacją epidemiczną w kraju. 

Jednakże, wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez wnioskodawców trudnym sytuacjom życiowym, istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatkowe ujęcie do list obowiązujących w 2020 r. Przesłanką do ubiegania się o dodatkowe ujęcie do list już obowiązujących jest zaistnienie nagłej, niezawinionej przez wnioskodawcę, niedającej się przewidzieć utraty dotychczasowego miejsca zamieszkania w wyniku takiej sytuacji jak m.in. pożar, katastrofa budowlana, zagrożenie nagłą bezdomnością itp. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania[1] dodatkowe ujęcie do listy jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: zamieszkiwania na terenie miasta Poznania, spełnienia kryterium niskich dochodów, uzyskania minimum punktowego w systemie kwalifikacji punktowej będącej załącznikiem do ww. uchwały oraz uwiarygodnienia konieczności udzielenia pilnej pomocy mieszkaniowej. Oceny kryteriów dokonuje Biuro Spraw Lokalowych po złożeniu kompletnego wniosku.

Wszystkie wnioski o dodatkowe ujęcie zostaną przekazane Komisji ds. Opiniowania Projektów List. Na podstawie opinii Komisji Prezydent Miasta Poznania może podjąć decyzję o dodatkowym ujęciu do listy.

W przypadku gdy nie zachodzą przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej w trybie dodatkowego ujęcia do obowiązujących list,  ale sytuacja życiowa wnioskodawcy sprawia, że nadal nie jest on w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, możliwe jest złożenia w terminie od 2 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku ponownego wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu komunalnego.

[1]   Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 10122)

od 2020-03-26 do 2020-12-31

Wykaz wolnych lokali użytkowych

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oferuje wolne lokale użytkowe do zagospodarowania na pisemne wnioski w nowej formie dostępnej na stronie internetowej: www.zkzl.ekomako.pl

Informacje pod numerem tel. /0-61/4158-845, /0-61/ 4158-721,

od 2019-02-12 do 2020-12-31

Wykaz wolnych garaży i miejsc postojowych

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oferuje do wynajęcia wolne garaże i miejsca postojowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:

664 467 740 lub 61 4158-845

od 2018-12-03 do 2020-12-31