Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

informuję

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 13.09.2021 została wydana decyzja nr 1553/2021 o zmianie pozwolenia nr 689/2021 z 26.04.2021 znak UA-VII.6740.3064.2020 o pozwoleniu na:

rozbiórkę budynków R (hali magazynowej) i S (wartowni) zlokalizowanych w Poznaniu na działce nr 5/22 arkusz 40 obręb Junikowo w rejonie ulic Miśnieńskiej/ Żmigrodzkiej w Poznaniu

i budowę budynku mieszkalno - usługowego składającego się z 4 segmentów A, B, C, D, zlokalizowanych na wspólnej płycie garażu podziemnego przewidzianego do realizacji na działce nr 5/37 arkusz 40 obręb Junikowo i częściach działek nr 5/22, 5/23, 5/29, 5/31, 5/44 arkusz 40 obręb Junikowo w rejonie ulic Miśnieńskiej i Żmigrodzkiej w Poznaniu

wydanego na rzecz Archicom Polska Spółka Akcyjna ul. Piotrkowska 173/515 90-447 Łódź

(obecnie art.Locum S.A., ulica Piotrkowska 173/515 90-447 Łódź)

w zakresie:

zmiany charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego - wymiarów garażu podziemnego projektowanego budynku, przekraczających 2% w stosunku do zatwierdzonego projektu

z wniosku art.Locum Spółka Akcyjna, ul. Piotrkowska 173/515 90-447 Łódź, otrzymanego dnia 14.07.2021

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr 1553/2021 z dnia 13.09.2021 udostępniona z dniem 17.09.2021 na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

od 2021-09-17 do 2021-10-02

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

informuję

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 02.09.2021r. została wydana decyzja nr 1506/2021 o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 28.04.2020r. nr 776/2020 dla budowy obiektu biurowego z częścią handlową oraz lokalami usługowymi przeznaczonymi na wynajem i wewnętrzną instalacją gazową, inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek nr 12/13 i 14/16, arkusz 01, obręb Żegrze przy ul. Brneńskiej w Poznaniu (inwestor KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA ) która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr 1506/2021 z dnia 02.09.2021r. udostępniona z dniem 07.09.2021r. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym
w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

od 2021-09-07 do 2021-09-21

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

informuję

że w dniu 11.08.2021r. została wydana decyzja nr 1373/2021 o zmianie decyzji nr 2837/2018 z dnia 27.12.2018r. znak: UA-V-A05.6740.1823.2018 pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo - usługową oraz parkingiem podziemnym i nadziemnym przy ul. Lechickiej 59A w Poznaniu (dz. nr 39/3, 39/4 i 40/5, ark. 02, obręb Winiary), wraz z rozbiórką istniejących budynków na dz. nr 39/3, 40/3 i 40/5, ark. 02, obręb Winiary, wydanej na rzecz NICKEL DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki,

zmienionej decyzją nr 1599/2019 z dnia 02.08.2019r. znak: UA-VI.6740.1263.2019 i przeniesionej decyzją z dnia 18.09.2019r. znak: UA-V-A05.6740.1823.2018 na rzecz START PIĄTKOWO Sp. z o.o., ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki,

oraz zmienionej decyzją nr 1916/2020 z dnia 23.09.2020r. znak: UA-VI.6740.1891.2020,

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać
na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr 1373/2021 z dnia 11.08.2021r. udostępniona z dniem 06.09.2021r. na okres 14 dni,

można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

od 2021-09-06 do 2021-09-20