Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

informuję

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 21.09.2022r. została wydana decyzja nr 469 / 2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działce nr 34/2 i na części działek nr 39/1, 40/2, 41, ark. 28, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Dobrego Pasterza, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia (umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń) jest treść decyzji nr 469/2022 z dnia 21.09.2022r. (znak sprawy UA-I.6730.564.2020) udostępniona z dniem 27.09.2022r. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

od 2022-09-27 do 2022-10-11

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

informuję

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 09.09.2022r. została wydana decyzja nr 461/2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 2/1, 3/5, 3/7, ark. 36, obręb Łazarz położonych w Poznaniu przy ul. Chociszewskiego / Głogowskiej / Hetmańskiej / Kasprzaka, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia (umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń) jest treść decyzji nr 461/2022 z dnia 09.09.2022r. (znak sprawy UA-I.6730.961.2021) udostępniona z dniem 22.09.2022r. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

od 2022-09-22 do 2022-10-06

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków handlowo-usługowo-biurowych z funkcją magazynową i infrastrukturą w miejscowości Sady..

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków handlowo-usługowo-biurowych z funkcją magazynową i infrastrukturą w miejscowości Sady ul. Szkolna działka o nr 19/2. WZP.6220.35.2022

od 2022-09-19 do 2022-10-03

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

informuję

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 6 września 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług, planowanej do realizacji na działkach ewid.

nr 1/22 (cz.), 1/51, 1/52, ark. 34, obręb Winiary, położonej w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 78, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać

na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr 454/2022 z dnia 6 września 2022 r. udostępniona z dniem 21 września 2022 r. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

od 2022-09-21 do 2022-10-05